11
Iyo tahan ñivi Israel cha ni nduvaha anima
Ña cati yu ti cha ni tava ndaa ra Ndioo chi ñivi judío. Ñavi, xaa. Ña cati yu tacan ni, vati ñivi ñuun Israel cuu yu. Ñivi yu chi ra Abraham chahnu chi ra Benjamín. Ña ni tava ndaa ra Ndioo chi ñivi ra, vati ni nacachi ra chi ñi iti chata. Vasi ña chito ndo yoso cati tutu Ndioo nu ni taa ra Elía. Chaha chi cuenda yoso cuhva ni cahan ra Elía can chi ra Ndioo, ta tiso xaan ra cuati chi ñivi Israel. [Cati ra chi ra chahnu Ndioo cuenda ñi ti] cha ni chahni ñi chi ra cahan cuenda ra Ndioo. Cha ni chani ñi nu sacahnu ñi chihin ra nu samani ñi chihin ra. Iin tuhun ni ra ni vii iyo, ta cuni tahan ñi cahni ñi chihin ra, cati ra, soco cati ndico ra Ndioo chi ra ti ni vii iyo ucha mil rai cha cuenda ra Ndioo, ta cumi ra chi ra ta ra, ta ña ta cahnu chiti ra ta ra iti nuun Baal can, ta ni ña ta sacahnu ra ta ra chi ita niñu can, cati ra. Ta ni cuhva ni iyo ni ñivi judío vitin tichi quivi ya, [ta sacahnu ndicha ñi chi ra Ndioo]. Cha ni nacachi ra chi ñi, vati iyo tu manini chi ra. Cha ni savaha ra tu manini chi ñi, ta nacachi ra chi ñi. Chacan cuu cha ñavi ti iyo cha cua savaha maan ñi, vati tu cua savaha ñi tacan, ña cua cuu ca savaha ra tu manini chi ñi.
Cati yu ti nanducu xaan ñivi judío cuhva ti cua coo vaha ñi chi ra Ndioo, soco ña nanihin ñi cuhva. Ñivi cha ni nacachi ra Ndioo―ñican cuu ñi nihin cuhva, ta ndusoo ndihi ca ñi cuhva cati tutu Ndioo ti chaha ra Ndioo cha cua ndutondo ñi. Nda cua nda vitin ndehe ñi, soco ña ndichin vaha ndehe ñi. Chini soho ñi, soco ña nituni ini ñi, cati tutu Ndioo. Chaha tahan ra David cuenda iti chata, vati cati ra ti:
Cua cusii ini ñi sacahnu ñi vico,
soco tacan ni cua ndoyo ñuhun ñi.
Tacan ni cua cunda yahvi ñi.
10 Ña cua coo cha chini tuni chi ñi.
Chacan cuu cha ña cua cutuni ini ñi,
ta cua coo ñi chi tu ndoho ndihi ni quivi ndihi ni tiempu,
cati ra David cuenda ñivi judío can.
Tuhun cua nduvaha anima ñivi cuu inga tucu ñivi
11 Chacan cuu cha cati yu ti ña ni ndoyo ñuhun cuii ñivi can. Ñavi, xaa, soco vitin cha queta tuhun yoso cuhva cua sanduvaha ra Ndioo anima ñivi. Cha queta tuhun can iti nuun ñivi cuu inga tucu ñivi, ta ni nduvaha anima ñi. Chacan cuu cha cua saxini ñi judío suhva, [vati tindee tahan ra Ndioo chi ñivi cuu inga tucu ñivi]. 12 Cha ni savaha ñivi judío can cuati, ta ndoyo ñuhun ñi. Chacan cuu cha nduvaha anima ñivi cuu inga tucu ñivi, soco vaha xaan ca cua coo ñi nu cua quihvi ndico ñivi judío cuenda ra Ndioo.
13 Ndioho, ñivi cuu inga tucu ñivi, vitin cati tuhin chi maan ndo. Nihin xaan satiñu i tiñu ni chaha ra Ndioo chihin yu, vati cha tava tiñu ra chihin yu nu iyo ñivi cuu inga tucu ñivi. 14 Tacan ni satiñu i, vati cuni yu cha cua quechaha saxini ñivi judío suhva, vati ni tindee tahan ra Ndioo chi inga tucu ñivi, vati vasi tacan ni cua nduvaha tahan anima ñivi judío can. 15 Cha ni ndumani ndico ñivi ñuñivi chi ra Ndioo, vati cha ni quee ndaa ñivi judío can. Chacan cuu cha tu cua quihvi ndico ñi cuenda ra Ndioo, cua natacu ndico ñivi ndii, ta cua coo ñi chi ra Ndioo. 16 Iti chata ni chacoo vaha ñivi judío chi ra Ndioo. Tacan ni cua coo vaha ndihi ñi chi ra.
17 Vitin cha ni quee ndaa ñivi judío can. Chacan cuu cha ni cuu quihvi maan ndo cuenda ra Ndioo, ta cua coo vaha tahan ndo chi ra Ndioo, ta ñivi cuu inga tucu ñivi cuu ndo. 18 Ña cua cahan rai ndo chi ñivi judío can, [vati cha iyo vaha ndo chi ra Ndioo]. Tu cua saxini ndo ti vaha xaan iyo ndo, ta ña vaha iyo ñivi judío can, na cua saxini ndico ndo, vati ñavi maan ndo cuu ñivi iyo cuenda ra Ndioo xihna cuii. Maan ñivi judío can cuu ñi ni chacoo xihna cuenda ra.
19 Vasi cua cati ndo ti ndicha, soco cha ni tava ndaa ra Ndioo chi ñivi judío can, vati cua cuu quihvi tahan ndo cuenda ra, cati ndo. 20 Ndicha cuhva cati ndo, soco ni tava ndaa ra Ndioo chi ñivi can, vati ña chinu ini ñi chi ra, ta iyo maan ndo cuenda ra, vati ni chinu ini ndo chi ra. Ña cua saxini ndo ti cahnu xaan ñivi cuu ndo, soco cua cuyuhvi ndo. 21 Cua cuyuhvi ndo, vati cua cuu tava ndaa ra Ndioo chihin ndo cuhva ni tava ndaa ra chi ñi judío can, ta ñican cuu ñivi ra xihna cuii. 22 Chacan cuu cha cua coto ndo ti iyo xaan tu manini chi ra Ndioo, soco ta ni cuhva cua coto ndo ti xaan xaan iyo tahan ra. Xaan xaan nduxaan ra chi ñivi ndoyo ñuhun cuenda ra, soco chi maan ndo savaha xaan ra tu manini. Tacan ni cua savaha ra chi ndo, tu ni cua coo ndo chi ra. Tu ñavi tacan ni cua coo ndo chi ra, cua tava ndaa tahan ra chi ndo. 23 Ta ñivi judío can―tu cua cuinu ini ñi chi ra Ndioo, cua coo ndico ñi chi ra, vati cua cuu quihin cuenda ndico ra Ndioo chi ñi. 24 Tacan cati yu, vati ñavi ñivi Ndioo cuu ndo xihna cuii, ta savaha ra cha quihvi ndo cuenda ra. Vii ni cua quihvi ndico ñivi can cuenda ra, vati ñivi ra ni cuu ñi xihna cuii.
Nu cuahan quivi cua nduvaha tahan anima ñivi judío
25 Yani xaa, cuni yu cha cua coto vaha ndo tuhun ya, coto cua saxini ndo ti iyo cha chini tuni chi ndo. Tuhun ya cua coto ndo, vati ni cua ndusoo ñivi judío can nda cua nda quivi cua queta vaha ñivi cuu inga tucu ñivi, ta cua quihvi ñi cuenda ra Ndioo cuhva ni cati ra Ndioo. 26 Tacan cuu, ta sa cua nduvaha tahan anima ndihi ñivi judío can cuhva cati tutu Ndioo cuenda ñi ti:
Iti yucu Sión cua quichi iin rai,
ta cua sacacu ra chi yo.
Cua savaha ra cha cua saña ñivi ra Jacob chahnu ndavaha ni ndacu ñi,
27 ta cua ndoo vaha tuhin chi ñi,
ta cua sanain cuati ndacu ñi,
cati ra Ndioo.
28 Cuxaan ini ñican chi ra Ndioo, vati ña tasoho ñi tuhun vaha yoso cuhva sanduvaha ra Ndioo anima ñivi. Chacan cuu cha queta tuhun nuun ndo, ta chinu ini ndo chi chi. Ni cundahvi ini ra Ndioo chi ñivi judío can, vati cuenda ñi cha ni ndoo vaha tuhun chi ñivi ñi tiempu chahnu. 29 Cha ni savaha ra Ndioo tu manini nu ni nacachi ra chi ñivi ñi tiempu chahnu, ta ña cuu tava ndaa ra tuhun can. 30 Nu ni quichi quivi ña tasoho ndo chi ra Ndioo, soco vitin cha cundahvi ini ra chi ndo, vati ña tasoho tahan ñi judío can chi ra. 31 Ta ni cuhva ña tasoho ñi chi ra vitin. Chacan cuu cha cua queta quivi cua cundahvi tahan ini ra Ndioo chi ñi cuhva ni cundahvi ini ra chi maan ndo. 32 Tacan cati yu, vati cha chaha ra Ndioo cha cua savaha ndihi ñivi cuati, vati cuni ra cundahvi ini ra chi ndihi ñi.
33 ¡Cahnu xaan rai cuu ra Ndioo! Iyo ndihi cuii cha chini tuni chi ra. Ña nituni ini yo cuhva saxini ra Ndioo, soco vaha xaan saxini ra. Vaha xaan ndacu ra. 34 Cati tutu Ndioo ti yoni chito yoso cuhva saxini ra chahnu. Yoni chaha cha chini tuni chi ra. 35 Yoni cuu sanini chi ra, cati chi. 36 Ña cuu sanini yo chi ra, vati maan ra cuu ra ni savaha ndihi cuii cha iyo nda ni xihna cuii, ta maan ra cuu ra tindee vitin, ta cuenda maan ra iyo ndihi chi. Na cua sacahnu yo chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta na cua cuu chi tacan ni.