12
Cua coo ii ñivi Ndioo chi ra Ndioo
Yani xaa, chacan cuu cha cati tuhin chi ndo ti na cua cuhva cuenda ndo chi ndo chi ra Ndioo, vati cundahvi ini ra chihin ndo. Cua samani ndo chi ndo chi ra. Cua coo ii ndo chi ra, ta cua cusii ini ra chi ndo. Tu tacan ni cua coo ndo chi ra, cua satiñu vaha ndo chi ra. Ña cua saxini ndo cuhva saxini ñivi ñuñivi, soco tucu cuhva cua saxini ndo, vati cua nduchaa cuhva saxini ndo. Tacan ni cua saña ndo cuhva iyo ndo. Chacan cuu cha cua coto ndo ñaan cha cuu cha cuni ra Ndioo. Cua coto ndo cha vaha, ta cua coto ndo cha ndicha, ta cua coto ndo yoso cuhva cusii ini ra Ndioo.
Cha ni chaha ra Ndioo tiñu chihin yu. Chacan cuu cha cati yu chi ndihi ndo ti na ña cua saxini ndo ti cahnu xaan ñivi cuu ndo. Ña vaha tu cua saxini ndo tacan, soco na cua saxini vaha ndihi ndo cuhva ni chaha ra Ndioo cha cua cuinu ini ndo. Cuaha ndihi cuati suhva caa cuñu yo, ta ini cuñu yo cuu chi, soco siin siin tiñu iyo ndihi cuati suhva cuñu yo. Ta ni cuhva cuaha ñivi cuu yo, soco ini ñivi cuu yo cuenda ra Cristo, ta tindee tahan yo chi tahan yo.
Siin siin tiñu cha samani ra Ndioo chi yo cuhva ni savaha ra tu manini chi yo. Chacan cuu cha na cua satiñu vaha yo cuhva ni samani ra Ndioo chi yo. Tu cua cahan yo cuenda ra Ndioo, na cua cahan vaha yo cuenda ra cuhva ni chinu ini yo chi ra. Tu cua tindee yo chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, na cua tindee vaha yo chi ñi. Tu cua sacuaha yo chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, na cua sacuaha vaha ndicha yo chi ñi. Tu cua cuhva yo tu ndee ini chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, na cua cuhva vaha yo chi chi chi ñi. Tu cua samani yo xuhun yo chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, na cua samani vaha xaan yo chi chi chi ñi. Tu cua cundaca ñahan yo chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, cuenda ni na cua cundaca ñahan yo chi ñi. Tu cua cundahvi ini yo chi ñivi tahan yo cuenda ra Ndioo, na cua tindee yo chi ñi, ta cua cusii ini yo chi ñi.
Tuhun yoso cuhva cua coo ñivi Ndioo chi ñivi tahan ñi
Na cua cuni mani ndicha ndo chi ñivi tahan ndo. Na ña cua cuni ndo cha ndavaha ni, soco na cua savaha ndo cha vaha. 10 Na cua cuni ndo chi ñivi tahan ndo cuhva cuni ndo chi ñivi maan ndo. Na cua sacahnu vaha xaan ca ndo chi ñivi tahan ndo.
11 Na cua satiñu vaha xaan ndo. Na cua coo vaha xaan ndo cuenda ra Ndioo, ta cua cati tuhun vaha xaan ndo tuhun Ndioo chi ndihi cuii anima ndo.
12 Na cua cusii ini ndo, vati chito ndo ti cua coo vaha ndo chi ra Ndioo. Na cua cundee ini ndo, tu cua ndehe ndo tu ndoho. Na cua cahan ndo chi ra Ndioo ndihi ni hora ndihi ni quivi.
13 Na cua tindee ndo ñaan cha cuu cha cumani chi ñivi Ndioo tahan ndo. Na cua quihin cuenda vaha ndo chi ñivi queta vehe ndo.
14 Na cua cahan ndo chi ra Ndioo, vati cua tindee ra chi ñivi cani tahan chi ndo. Cua cahan vaha ndo chi ñi, ta ña cua cahan ndo ndavaha ni chi ñi.
15 Na cua cusii ini ndo chi ñivi sii cuni, ta na cua ndahyu tahan ndo chi ñivi ndahyu, [vati tacan ni cua coo inuun ndo chi ñi].
16 Na cua coo mani ndo chi ñivi tahan ndo. Ña cua saxini ndo ti cahnu xaan ñivi cuu ndo, soco na cua coo vaha ndo chi ñivi ndahvi. Na ña cua ndurai ndo.
17 Tu cua savaha ñivi ndavaha ni chi ndo, ña cua savaha ndico ndo ndavaha ni chi ñi. Na cua savaha ndo cha vaha ndicha iti nuun ndihi ñivi. 18 Na cua nducu maan ndo cuhva cha cua coo vii ndo chi ndihi ñivi yoso cua cuu. 19 Yani xaa, ña cua nducu ndo cuhva cha cua savaha ndico ndo ndavaha ni chi ñivi, soco cua cuhva ndo cha cua nduxaan ra Ndioo chi ñi, vati cati tutu Ndioo ti cati ra chahnu ti maan ra cuu ra cua tachi tuni chi ñivi, cati chi, 20 ta cati ndico tucu chi ti tu cua cuisoco ñivi cuxaan ini chi ñivi Ndioo, na cua cuhva ñivi ra cha cua cachi ñi. Tu cua neti ñi, cua cuhva ñivi ra cha cua coho ñi, vati tu tacan ni cua savaha ñivi ra chi ñi, cua nducahan xaan nuun ñivi can, ta cua ndundahvi cuni anima ñi, cati chi. 21 Na ña cua savaha ndo ndavaha ni, vati savaha ñivi ndavaha ni chi maan ndo, soco na cua savaha ndo cha vaha. Chacan cuu cha cua savaha tahan ñivi ndacu ndavaha ni cha vaha.