13
Na cua tasoho vaha ndihi ndo cuhva cati ra cumi tiñu chi ndo, vati cha ni chaha ra Ndioo ndatu chi ra. Chacan cuu cha ndiso ra ta ra tiñu. Tu ña cua tasoho ndo cha cati ra cumi tiñu can, ña cua tasoho ndo cuhva cati tuhun ra Ndioo. Tu ña cua tasoho ndo cuhva cati tuhun ra, cua cutuni ndicha ndo. Tacan cati yu, vati ña sayuhvi ra cumi tiñu chi ñivi ndacu cha vaha. Sayuhvi ra chi ñivi ndacu ndavaha ni. Tu cua cuni ndo cha ña cua sayuhvi ra chi ndo, na cua savaha ndo cha vaha, ta cua cati ra ti ñivi vaha cuu ndo. Satiñu ra cumi tiñu can cuenda ra Ndioo, vati cua coo vaha ndo. Tu cua savaha ndo ndavaha ni, na cua cuyuhvi ndo, vati cua tachi tuni ndicha ra chi ndo. Satiñu ra cuenda ra Ndioo, ta cuenda ra cua tachi tuni ra cumi tiñu chi ñivi ndacu ndavaha ni. Chacan cuu cha iyo cha cua sacuinu ndo, vati coto cua cutuni ndo, soco iyo tahan cha cua sacuinu ndo, vati chito ndo ñaan cha cuu cha vaha. Chacan cuu cha tiahvi ndo xuhun yoo, vati satiñu ra cumi tiñu can cuenda ra Ndioo, ta chacan tiñu iyo ra.
Na cua sacuinu ndo cuhva cati ra cumi tiñu can. Cua tiahvi ndo xuhun yoo chi ra. Cua tiahvi ndo xuhun ñuhun chi ra, ta cua sacahnu ndicha ndo chi ra. Na ña cua cumani ndo chi ni iin ñivi, ta na cua cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo, vati tu cua cuni mani ndo chi ñi, cua sacuinu ndo cuhva cati ley chahnu, vati cati chi ti ña cua coo yo ndavaha ni chi tahan yo inga chiyo. Ña cua cahni yo chi ñivi tahan yo. Ña cua suhu yo. Ña cua cuni xaan yo chachi tahan yo, cati chi. Ini tuhun cuu tuhun can chi ndihi ca tuhun cati tuhun ra Ndioo, vati cati chi ti na cua cuni yo chi ñivi tahan yo cuhva cuni yo suvi ni chi maan yo, cati chi. 10 Tu cua cuni yo chi tahan yo, ña cua savaha yo ni iin ndavaha ni chi ñi. Chacan cuu cha tu cua cuni mani yo chi tahan yo, cua sacuinu yo cuhva cati ley Ndioo can.
11 Chito ndo yoso cuhva iyo ñivi vitin tichi quivi ya. Chito ndo ti cha ni queta hora cha cua sanihin ndo satiñu ndo, vati yatin ca cua cacu ndo nu iyo ndo chi tu ndoho. Ña cumani ca cha cua cacu yo cuhva ni cumani chi quivi ni quechaha chinu ini yo chi ra Ndioo. 12 Cua cundihi quivi nu ndacu ñivi ndavaha ni, ta cua queta quivi nu cua cusii ini yo chi ra Ndioo. Cua tava ndaa yo ndavaha ni cuhva ndacu ñivi nu naan, ta cua savaha yo cha vaha cuhva ndacu ñivi nu ndichin. 13 Na cua savaha yo cha vaha ndicha cuhva ndacu ñi chinucahni, ta ña cua yaha cuhva sacahnu yo vico. Ña cua coho yo. Ña cua coo yo ndavaha ni chi tahan yo inga chiyo. Ña cua cahan yuhu yo chi tahan yo. Ña cua ndusoo yo chi tahan yo. 14 Na cua savaha ndo cuhva cha ni savaha ra chahnu Jesucristo, ta na ña cua saxini ndo yoso cuhva cua savaha ndo cuhva cuni maan ndo.