15
Na cua nducu ñivi Ndioo cuhva cha cua cusii ini ñivi tahan ñi
Chinu vaha xaan ini yo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha iyo cha cua tindee yo chi tahan yo, tu ña ta cuinu vaha ini ñi chi ra. Ña cua savaha yo cuhva cuni maan yo. Na cua nducu yo cuhva cha cua cusii ini ñivi tahan yo. Chacan cuu cha cua coo vaha ñi, ta cua cuinu vaha ini ñi chi ra Ndioo. Tacan ni cua savaha ndo, vati ña ni nducu ra Cristo cha cua cusii ini suvi ni maan ra, [soco ni ndehe ra tu ndoho,] vati cati tutu Ndioo cuenda ra ti ñavi chihin ñivi ra Ndioo cahan ñivi ndavaha ni, soco chi suvi ni maan ra Ndioo cahan ñi ndavaha ni, cati chi. Ndihi tuhun cha ni taa ra ta ra nu tutu Ndioo iti chata―ndihi tuhun can ni taa ra ta ra, vati cua cutuhva yo [ñaan cha cuu cha vaha]. Chacan cuu cha cua saxini vaha yo chi ra Ndioo, vati cua cundee ini yo, ta cua coo tu ndee ini chi yo nu cua sacuaha yo tutu Ndioo can. Savaha ra Ndioo cha cua cundee ini yo, ta savaha ra cha cua coo tu ndee ini chi yo. Na cua savaha tahan ra cha cua coo mani ndo chi ndihi ñivi cuhva ni chacoo mani ra Jesuu chi ñi. Chacan cuu cha cua coo inuun ndo, ta inuun ni cua sacahnu ndo chi ra Ndioo sutu ra chahnu Jesucristo.
Queta tuhun Ndioo nuun ñivi cuu inga tucu ñivi
Chacan cuu cha na cua quihin cuenda vaha ndo chi ñivi tahan ndo cuhva ni quihin cuenda vaha ra Cristo chi ndo. Tacan ni cua sacahnu ñivi chi ra Ndioo. Tacan cati yu, vati tindee ra Cristo chi ñivi judío. Chacan cuu cha cua coto ñi ti ndicha ra Ndioo cuhva cha ni cati ra, vati savaha ra cuhva ni cati ra chi ñivi ñi tiempu chahnu. Tacan ni savaha ra Cristo, vati cua sacahnu tahan ñivi cuu inga tucu ñivi chi ra Ndioo, vati cundahvi ini ra chi ñi cuhva cati tutu Ndioo. Cati chi cuenda ra Ndioo ti:
Chacan cuu cha cati yu chi ñivi cuu inga tucu ñivi ti cahnu xaan rai cuun,
ta sacahnu xain chihun nu iyo ñi,
cati chi. 10 Ta iyo inga nu cati tutu Ndioo ti:
Ndioho ñivi cuu inga tucu ñivi,
na cua cusii ini tahan ndo chi ñivi Ndioo,
cati chi, 11 ta cati ndico tucu tutu Ndioo ti:
Ndioho ñivi cuu inga tucu ñivi,
na cua sacahnu ndo chi ra chahnu Ndioo.
Na cua sacahnu ndihi ñivi chi ra,
cati chi, 12 ta iyo inga nu ni cati ra Isaía ti:
Cua coo iin ra cuu ñivi ra Isaí chahnu,
ta cua cundaca ñahan ra chi ñivi cuu inga tucu ñivi.
Cua cuinu ini ñi chi ra ti cua sacacu ra chi ñi nu iyo ñi chi tu ndoho,
cati chi.
13 Tindee ra Ndioo chi ndo, ta ndatu vaha ndo chi ra. Na cua savaha maan ra cha cua cusii ini ndicha ndo, ta cua coo vii ndo, vati chinu ini ndo chi ra. Chacan cuu cha cua coo vaha ra Tati Ndioo chi ndo, ta cua cuhva ra tu ndee ini chi ndo, ta cua cuatu vaha ndo chi ra Ndioo.
14 Yani xaa, chito vaha xain ti iyo xaan tu manini chi ndo, ta chito vaha xaan ndo, ta chaha vaha ndo cha chini tuni chi tahan ndo. 15 Iyo nu ña yuhvi yu cati tuhun cachin xain chihin ndo nu ni tai tutu ya chihin ndo, vati ña cua naan ini ndo. Tacan ni savahi, vati chaha ra Ndioo tiñu chihin yu. 16 Chaha ra tiñu cha cua cui musu ra Jesucristo, ta cua cati tuhin tuhun ra chi ñivi cuu inga tucu ñivi, vati cua quihin cuenda tahan ra Ndioo chi ñi. Cua quihin cuenda ra chi ñi, vati iyo ii ñi, vati iyo ra Tati Ndioo chi ñi.
17 [Chaha ra Ndioo tiñu can chihin yu.] Chacan cuu cha vaha cuni yu cuenda cha satiñu yu cuenda ra Ndioo, vati iyo ra Cristo Jesuu chihin yu. 18 Chahi cuenda yoso cuhva ni tindee ra Cristo chihin yu, ta tasoho ñivi cuu inga tucu ñivi tuhun ra. Chini soho ñi tuhun ni cahan yu, ta ndehe ñi cha ni savahi, vati tindee ra Cristo chihin yu. 19 Cuhva cahnu xaan ni savahi, ta nduiyo ñivi cuhva iyo ra Ndioo, vati chaha ra Tati Ndioo tu ndee ini chihin yu. Chacan cuu cha cati tuhun vahi tuhun vaha yoso cuhva iyo ra Cristo. Nda ñuun Jerusalén ta nda cua nda ñuun Ilírico cati tuhin tuhun ra. 20 Chacan cuu cha cuni xain cati tuhin tuhun Ndioo nu ni cumani queta tuhun ra Cristo, vati ña cuni cati tuhin nu cha ni chito ñivi tuhun ra. 21 Cuni yu savahi tacan, vati cati tutu Ndioo ti:
Ña ta nacoto ñi chi ra,
vati ña ta queta tuhun ra nuun ñi.
Cua cutuni ini ñi yoso cuhva iyo ra,
vati cua tasoho ñi tuhun ra,
cati chi.
Saxini ra Paulu ti cua cuhun ra ñuun Roma
22 Chacan cuu cha ña ta cuu cuhin iti ñuun ndo. Cuaha chaha cuni cuhin, soco ña ta cuu. 23 Vitin cha ni ndihi satiñu i ndihi ñuun ya, ta cuni xain cu ndehi chi ndo. Cha cuaha cuiya iyo cha cuni yu cuhin. 24 Chacan cuu cha saxini yu ti cua ndehi chi ndo nu cua cuhin iti ñuhun España. Cua coo nuun xihne chi ndo, ta sa cua cuu tindee tahan ndo chihin yu iti nuun cua cuhin, 25 soco vitin cua cuhun xihne iti ñuun Jerusalén, ta cua tindei chi ñivi Ndioo tican, vati cua cu ndaque xuhun samani ñivi tahan ñi chi ñi. 26 Cua cuhun xihne tican, vati saxini ñivi iyo ñuhun Macedonia chi ñivi iyo ñuhun Acaya ti vaha cha cua tindee tahan ñi chi ñivi ndahvi tahan ñi iyo ñuun Jerusalén can. 27 Vaha xaan cha cuni ñi savaha ñi tacan, soco iyo cha cua tindee ñi, vati iyo cha cua tindee ñivi cuu inga tucu ñivi cha cumani chi ñivi judío tahan ñi, vati tindee xihna ñivi judío can chi ñi, ta ni nihin ñi cuhva yoso cuhva iyo ra Ndioo. 28 Cua tiso vaha xihne tiñu can, vati cua sayahi cha samani ñi chi ñi, ta sa cua yahi nu iyo ndo, vati cua cuhin iti ñuhun España. 29 Chite ti cua quete nu iyo ndo, ta cua saquehni ra Cristo cha vaha chi anima yo.
30 Yani xaa, cahan ndahvi yu chihin ndo ti na cua cahan tahan ndo chi ra Ndioo cuenda yu, vati iyo tahan ndo cuenda ra chahnu Jesucristo, ta chaha ra Tati Ndioo cha cuni mani ndo chihin yu. 31 Cua cahan ndahvi ndo chi ra ti na cua sacacu ra chihin yu nu iyo ñivi ña cuni chi ra Ndioo ñuhun Judea can, ta na cua cusii ini ñivi Ndioo iyo ñuun Jerusalén cha cua cuhva cuenda yu chi ñi. 32 Chacan cuu cha tu cua cuni ra Ndioo, cua cusii ini yu, ta cua quete nu iyo ndo, ta cua coo ndico tu ndee ini chihin yu. 33 Maan ra Ndioo cuu ra chaha cha vii chi anima ndo. Na cua coo ra chi ndo, ta na cua cuu chi tacan ni.