16
Tachi ra Paulu iin tuhun na cumi chi ñivi can
Cati yu chi ndo ti na cua quihin cuenda vaha ndo chi ña Febe tahan yo. Satiñu ña tiñu ve ñuhun iyo ñuun Cencrea, ta tindee ña chi ñivi tahan ña tican. Cati yu ti na cua quihin cuenda vaha ndo chi ña cuenda ra chahnu cuhva iyo cha quihin cuenda yo chi ñivi Ndioo. Na cua tindee ndo chi ña ñaan cha cuu cha cua cuni ñuhun ña, vati cha ni tindee xaan ña chi tuvi ñivi. Cha ni tindee tahan ña chihin yu.
Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ña Priscila chi ra Aquila, vati cha ni satiñu tahan ñi tiñu ra Cristo Jesuu chihin yu. Ñican cuu ñi cuni cuvi tahan nu ni sacacu ñi chihin yu. Chacan cuu cha chaha main iin tiahvi ndioo chi ñi, ta chaha tahan ndihi ñivi Ndioo cuu inga tucu ñivi tiahvi ndioo chi ñi. Cua cuhva tahan ndo iin tuhun na cumi chi ndihi ñivi Ndioo nducuiti vehe ñi. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Epeneto yani yo. Maan ra cuu ra xihna cuii chinu ini chi ra Cristo iti ñuhun Asia. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ña María. Nihin xaan cha satiñu ña iti nuun ndo. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Andrónico chi ra Junia. Ini ñuun cuu ñuun ndi, ta ni chacoo tahan ra ta ra chihin yu ve caa. Cahnu xaan tatun ra Cristo cuu ra, ta sacahnu ndihi ñivi chi ra. Xihna ca racan ni quihvi cuenda ra Cristo, ta sa quihvi tahan yuhu.
Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Amplia. Cuni xain chi ra cuenda ra chahnu. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Urbano. Satiñu tahan ra chi ndi cuenda ra Cristo. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Estaqui. Cuni tahin chi ra. 10 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Apele. Vaha xaan chinu ini ra chi ra Cristo. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ñivi ra Aristóbulo. 11 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Herodión tahin. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ñivi ra Narciso―ñi ni quihvi cuenda ra chahnu. 12 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ña Tirfena chi ña Tirfosa. Satiñu tahan ña ta ña tiñu Ndioo. Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ña Pérsida tahan yo. Cuaha xaan cha satiñu ña tiñu ra chahnu. 13 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Rufo chi sihi ra. Vaha xaan chinu ini ra chi ra Ndioo, ta cha cuu tahan maan sihi ra sava ni ta cua iin sihi yu. 14 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Asíncrito chi ra Flegonte chi ra Herma chi ra Patroba chi ra Herme chi ndihi ñivi tahan yo iyo chi ra ta ra. 15 Cua cuhva ndo iin tuhun na cumi chi ra Filólogo chi ña Julia chi ra Nereo chi cuhva ra chi ra Olimpa chi ndihi ñivi Ndioo iyo chi ñi ta ñi.
16 Na cua sacahnu tahan ndo chi ñivi tahan ndo, ta na cua coho ndo yuhu tahan ndo, [vati tacan sa cua coto ñivi ti cuni mani ndo chi tahan ndo]. Tachi ndihi ñivi Cristo iin tuhun na cumi chi ndo.
17 Yani xaa, cati tuhun yu chi ndo ti cua saha vaha ndo cuenda chi ñivi sandusaca chi ñivi saquehni chi ndo nu iyo cha ndavaha ni, vati ñavi tacan ni cutuhva ndo tuhun Ndioo. Ña cua coo inuun ndo chi ñican, 18 vati ña satiñu ñican cuenda ra chahnu Cristo, soco satiñu ñi cuenda suvi ni maan ñi. Taqui xaan cahan ñi. Savixin ñahan ñi chi ñivi. Tacan ni sandahyu ñahan ñi chi ñivi ña chito. 19 Cha chito ndihi ñivi ti sacuinu ndo cuhva cati ra Ndioo. Chacan cuu cha cusii ini tahin chihin ndo, soco cuni yu cha cua coo cha chini tuni chi ndo, ta cua coto ndo ñaan cha cuu cha vaha, ta ña cua cutuhva ndo savaha ndo cha ndavaha ni. 20 Maan ra Ndioo cuu ra chaha cha vii chi anima ndo, ta yatin xaan cua sandoyo ñuhun ra chi run Satanaa cuenda ndo. Na cua savaha ra chahnu Jesucristo tu manini chihin ndo.
21 Tachi ra Timoteo iin tuhun na cumi chi ndo, ta satiñu tahan ra chi ndi. Tachi tahan ra Lucio chi ra Jasón chi ra Sosípater ñivi tahin iin tuhun na cumi chi ndo.
22 Tachi ra Tercio iin tuhun na cumi chi ndo cuenda ra chahnu, ta racan cuu ra ni taa tutu ya.
23 Tachi tahan ra Gayo iin tuhun na cumi chi ndo, ta maan ra cuu ra chaha nuun vehe nu iye, ta chaha tahan ra nu nducuiti ñivi Ndioo ihya. Tachi tahan ra Erasto chi ra Cuarto yani yo iin tuhun na cumi chi ndo. Tesorero ñuun ya cuu ra Erasto can, [vati cumi ra xuhun ñuun ya].
24 Na cua savaha ra chahnu Jesucristo tu manini chi ndihi ndo, ta na cua cuu chi tacan ni.
Na cua sacahnu ñivi can chi ra Ndioo
25 Na cua sacahnu ndo chi ra Ndioo, vati maan ra cuu ra cua cuhva tu ndee ini chihin ndo cuhva cati tuhin tuhun vaha yoso cuhva iyo ra Jesucristo. Maan ra cuu ra sacoto tuhun chi yo yoso cuhva iyo ra, ta nu ni quichi quivi nda ni quivi xihna cuii ña ta coto ñivi tuhun can, 26 soco vitin tichi quivi ya sacoto ra chi yo ñaan tuhun cuu tuhun ni taa ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata cuhva ni cati tuhun ra Ndioo chi ra, ta ndihi ni quivi ndihi ni tiempu iyo ndito ra Ndioo. Sacoto ra tuhun can chi ndihi ñivi ñuñivi vitin. Chacan cuu cha tasoho ñi tuhun can, ta chinu ini ñi chi ra Ndioo.
27 Iin tuhun ni Ndioo cuu ra, ta iin tuhun ni racan iyo cha chini tuni. Chi maan ra na cua sacahnu yo cuenda cha ni savaha ra Jesucristo. Na cua sacahnu yo chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta na cua cuu chi tacan ni.