2
Cuisì sàhà Jesús cáhàn Pablo xì nèhivì
Yùhù, na ní sàì ñuu‑nsià, màdì palabra nchichí nduá nì cáhìn xì‑nsiá; còó. Ni màdì palabra finu guá nì nácání xì‑nsiá na ní cachitnùhi xì‑nsiá ñà‑ndùú razón ndiaha xí Dios. Còó, vàchi nì nacani inì ñà‑màsà cáhìn sàhà inga iin chuun, cuisì‑ní sàhà Jesucristu, xì sàhà nansa nì xìhì‑yà nchìca cruz. Te nì xini‑nsià ndè nì cuìtéˋ, te ndè nì quidi stnáì ñà‑nàcání guâ inì na ní càhìn xì‑nsiá ñà‑ndùú palabra ìì xí‑yá. Màdì palabra vico uun xi maestru nchichí nduá nì càchíˋ xì‑nsiá daa; còó. Espíritu Ìì xí Dios nduú ana nì chindee xí, mii‑yá xì milagru xi‑ya. Vàchi nì nacani inì mà váha cunchicùn‑nsia ñà‑ndùú iin palabra nchichí xi nèhivì ùún. Còó, micuísi ndudu ìì xí Dios nduá cuníˋ cahvi xi‑nsiá.
Doco cunaha‑nsiá, palabra nchichí ndisa nduá xichúûn stná‑nsì na cáhàn‑nsì xì nèhivì sàxìníndísâ vàha xi‑yá. Doco tucu iá palabra mà nùù ñà‑ndùá cáhàn nècuàchì nchichí ñuhìví yohó, te ò iin palabra cáhàn tè‑xídandacú ñuhìví yohó. Vàchi mate ndee cáhàn‑te, doco yàchì icúmí‑tê ndañuhu‑té ñuhìví. Doco nsiùhù, palabra nchichí xi Dios nduá cáhàn‑nsì.
Datnúù Espíritu Ìì sàxìnítnùní‑ndà sàhà palabra nchichí xi Yua‑nda Dios
Antes nìsa ìa dèhé palabra mà, cónìsá cúndáà ini nèhivì. Doco cunaha‑nsiá, dècuèndè na táyôo ñuhìví, dandu nì chitnùní ini‑yà ñà‑ndohó sàà‑ndà cundaà ini‑ndà sàhà palabra mà, te ducán nìhìtáhvì‑ndà sàà‑ndà gloria xi‑ya. Doco tè‑xídandacú ñuhìví yohó, cónì sáà‑te cundaà inì‑te palabra nchichí ìì mà, vàchi nú ni cúndáà inì‑te ni cuí, mà cáhni‑té Stoho ndiaha‑nda nchìca cruz. Doco cunaha‑nsiá, dohó cachí nùù tutu ìì:
Cuàhà ñà‑vàha sànì nsidayucun Dios ñà‑nìhìtáhvì nècuàchì cuú inì‑xi sàhà‑yá. Doco ni‑iin nèhivì, tàñáha ga cuninùù‑né nansa iá mà; tàñáha ga cunitnùhu‑ne sàhà ñà‑nsiaha guá mà; ni‑iin xichi cónì nìhnú ini‑nè nansa coa.
10 (Pues mate ducán ndisa nduá), doco ndohó, sànì cundaà ini‑ndà sàhà‑ñá, sà‑ìnáhá‑ndá nansa iáˋ, vàchi ducán sànì quida Espíritu Ìì xí‑yá. Vàchi Espíritu Ìì, ináhá‑yâ nsidanicuú iñàha; ndè ináhá stnâ‑yà nsidanicuú ñà‑ndùá nacání ini Yua‑nda Dios.
11 Ni cachí‑ndà iá iin nèhivì nacání inì‑xi sàhà iñàha; pues còò inga nèhivì cundáà inì‑xi sàhà ñà‑ndùá nihnú ini nècuàchìmà, cuisì miiní‑né ináhá‑nê. Te ducán iá stná Dios, còò inga ana ináhá ñà‑ndùá nacání ini‑yà, cuisì‑ní Espíritu Ìì xí‑yá. 12 Te ndohó, màdì iin espíritu xi ñuhìví yohó nduá nì níhì‑ndà; còó. Divi Espíritu Ìì xí mii‑yá nì nìhìtáhvì‑ndà, te sàhá yùcán nduá vàtùni mànìhì ini‑ndà ñà‑ndiaha guá sànì nìhìtáhvì‑ndà nùù‑yá. 13 Te divi ñà‑jaàn nduá datúi‑nsi nùù nèhivì nihnú vàha ini xì Espíritu Ìì xí‑yá. Doco màdì palabra nchichí xi nèhivì ñuhìví nduá cáhàn‑nsì na datúi‑nsi ñà‑jaàn; còó, cuisì palabra chináhá Espíritu Ìì nduá cáhàn‑nsì.
14 Doco nèhivì nihnú ini xì cuisì ñà‑ndùá cachí sàxìnítnùní mii‑né, mà cúí sàà‑nè cundaà ini‑nè sàhà chuun xi Espíritu Ìì xí Dios, vàchi nahi palabra loco nduá nùù‑né. Ñàyùcàndùá, mà cùì mànìhì ini‑nè, vàchi cuisì nú ni chíndéé Espíritu Ìì nèhivì, dandu vàtùni sàà‑nè mànìhì ini‑nè. 15 Doco iin nèhivì datnúù Espíritu Ìì anima‑xi, mà úhì sàà‑nè cundaà vàha ini‑nè sàhà nsidaa iñàha. Doco nèhivì dava ga, mà cùì sàà‑nè cundaà ini‑nè nansa ndisa nihnú ini nèhivì xí Dios mà. 16 (Vàchi ducán cachí nùù tutu ìì:) “Còò ni‑iin ana cùndáà ndisa inì‑xi nansa nihnú ini Stoho‑ndà Señor. Te ni còò stná ana chicá nchichí, te ducán cuàha‑xi‑yá conseju”, cacháˋ. Doco cunaha‑nsiá, divi nacua nihnú ini Cristu, ducán sànì nìhìtáhvì‑ndà cunihnu stná ini‑ndà vichi.