Tutu Nuu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Corinto
1
Yùhù nduí Pablo, te nduú stnáì iin ana nì cànà ñà‑cucumí chuun ndiaha nùù Jesucristu, vàchi ñà‑jaàn nduá nì chitnùní ini Dios quide. Te yohó cutnáhâ stnáì xì ñani‑ndà Sóstenes, tiaá‑nsí tutu yohó nùù nsidaa mii‑nsiá nècuàchì natácá cahvi xi Dios ñuu Corinto jaàn. Nèhivì íì xí‑yá xínduu stná‑nsià ñà‑sànì yàha‑nsia ladu xi Stoho‑ndà Jesucristu, te nì cànà stná‑nsià cunduu‑nsia nèhivì cunihnu ìì inì‑xi, nahi nsidaa gá nèhivì ndácùcahan xi quìvì‑yá, vàchi Stoho nsidaa‑nda nduú‑yá, nahi ndohó, te ducán stná mii‑né.
Vichi ni cúcúmí cuáhà‑nsiá gracia nùù Yua‑nda Dios xì nùù Stoho‑ndà Jesucristu, te contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya.
Yùhù, nicanicuahàn naquímánìˊ Dios sàhà‑nsiá, vàchi cuàhà gá sànì sàhatahvì‑yá mii‑nsiá sàhà‑ñá xínduu‑nsia nèhivì xí Jesucristu. Nsidanicuú modo sànì nìhìtáhvì‑nsiá nùù‑yá; tùha‑nsia càhàn ndiaha‑nsiá, te cundáà vàha stná inì‑nsia (sàhà ichì‑yá). Ñàyùcàndùá, na xiní nèhivì (ñà‑ndiaha guá) quidá‑nsiá vàtùni cundaà ini‑nè ñà‑ndáà nduá sànì cachi‑nsì sàhà Cristu. Vàchi có‑cùmánì gá ni‑inga modo nìhìtáhvì gá‑nsià tàhvì ndiaha nùù‑yá, te vichi ndiatú cuéyàà stná‑nsià naxicocuíìn Stoho‑ndà Jesucristu, te cuni‑ndàyá. 8-9 Te iin‑ni icúmí Yua‑nda Dios nacuàhandee ini‑yà anima‑nsià, dandu mà cóó gá ni‑iin falta xi‑nsia nùù‑yá quìvì naxicocuíìn Dèhemanì‑yá Stoho‑ndà Jesucristu. Vàchi vàtùni cahvi‑nda xi‑yá, te mii‑yá nduú ana sànì cana‑yàndó ñà‑cundoo‑nda nùù Dèhemanì‑yá.
Màsà táhndè dava‑nda
10 Sacúndáhvîˋ nùù‑nsiá ñà‑nì nsínúú inì‑nsia Stoho‑ndà Jesucristu, te màsà náâ stnahá‑nsiá, ñánì. Iin‑ni iñàha ni cúníhnú vàha ini nsidaa‑nsiá. Màsà táhndè dava‑nsia. Iin‑ni ni cúndóó mánì‑nsiá, te iin‑ni iñàha ni nácání inì‑nsia. 11 Vàchi nacání nèhivì vehe Cloé xìˊ, cachí‑nè ñà‑sànì tàhndè dava‑nsia, ñánì. 12 Ñà‑sànì tàhndè dava‑nsia nduá cachíˋ, vàchi diín diín iñàha cachí iin iin‑nsia. Vàchi dava‑nsia, cachí‑nsià nèhivì xí Pablo nduú‑nsiá, te dava‑nsia, cachí‑nsià nèhivì xí Apolos ò Pedro nduú‑nsiá, te dava ga‑nsià, nèhivì xí Cristu nduú‑nsiá, cachí‑nsià. 13 Doco, ¿a ndísá ndoó cuáhà partidu xi Cristu? Còó. Té ¿a ndísá nì xìhì yùhù Pablo cuenta xi‑nsia? Còó. Té ¿a ndísá nì ndacùcahan nèhivì quìvì yùhù na ní cuhiì‑nsiá? Còó. 14-15 Yùhù, ni cónì quìdá íìˊ cuàhà‑nsiá, cuisì Crispo xì Gayo. Ansivéhé Dios, cuisì mii‑né nì quida iìˊ, còtó cachi nèhivì nì ndacùcahín mií na ní quida iìˊ nècuàchìmà. 16 Pues, ndisa, stná nèhivì vehe Estéfanas nì quida iì stnáì, doco có‑ìnáhá guêˋ a ní quida iì guéˋ más gà nèhivì, á coó. 17 Vàchi màdì‑ñá quida iìˊ nèhivì nduá nì dàndàcú Jesucristu nùí, còó; cuisì ñà‑nacani xì‑né ñà‑ndùú razón ndiaha xí‑yá, doco màdì ñà‑càhàn nchichí uin xì‑né cunduajàn, còó, còtó mà nátùi tnùñuhu xí Cristu nansa nì xìhì‑yà nchìca cruz.
Cuisì ndiaá Jesucristu, màdìá càhàn nchìchí‑ndà
18 Nèhivì nchícùn ichì ndé ndañuhu‑nda, sácùndiaa uun‑ne na cáhàn‑ndà xì‑né sàhà obra nì quida Jesús (na ní xìhì‑yà) nchìca cruz; doco ndohó nècuàchì dàcácu‑ya, còó, vàchi nùù ndohó, cahnú poder icúmí palabra mà. 19 Cunaha‑nsiá, dohó (cachí‑yà) nùù tutu ìì:
Cuàhìn dandáñúhî nsidaa palabra xícahàn tè‑nchìchí, xì stná palabra xi nècuàchì tuxí inì‑xi ináhá guâ, icúmî dandutí palabra mà, cachí‑yà.
20 Ñàyùcàndùá, mà cúndiáá gà ñà‑ndùá cachí guâ tè‑nchìchí ñuhìví yohó, mate xínduu‑tè maestru xi ley sànaha, te ò yáha ga tùha‑tè càhàn‑te sàhù. Vàchi sàhà obra xi Dios sànì cundaà ini‑ndà có‑ndiàá palabra tuxí ini nèhivì ñuhìví nduú palabra nchichí guâ. 21 Cuàhà gá nandúcú‑nê nansa cunchichí‑nè, doco Dios, nì chitnùní ini‑yà ñà‑màdì sàhà ñà‑jaàn nìhì‑né cundaà ini‑nè sàhà‑yá. Ducán nì quida‑ya disponer, vàchi nchichí ndisa‑ya. Dandu nì chitnùní stná ini‑yà ñà‑cuìtià palabra ìì xí‑yá inicutu, te na xiníndísâ nèhivì, dandu vàtùni càcu anima‑nè, mate (cachí nèhivì) palabra loco nduá.
22 Nècuàchì raza Judea, xícàn‑nè cuu iin milagru, (dandu cunindisá‑né). Te nècuàchì raza Grecia, cuisì cuní‑nè cunini‑ne iin palabra chicá nchichí. 23 Doco nsiùhù, palabra sàhà nansa nì xìhì Cristu nchìca cruz nduá cachítnùhu‑nsi, mate cudúchí ini nècuàchì raza Judea sàhájàn, te tuxí stná ini nècuàchì inga ñuu palabra diquí nduá. 24 Doco ndohó nèhivì nì nacàxin‑ya, sànì cundaà ini‑ndà sàhà‑yá, ináhá‑ndá cahnú cuáhà poder xi‑ya, te nchichí ndisa stná‑yà. Ducán xiníndísá‑ndá, a ducán nduu‑nda nèhivì raza Judea, te ò nèhivì inga raza. 25 Vàchi mate ni tuxí ini nèhivì nì càhàn Dios iin palabra diquí, doco cunaha‑nsiá, chicá nchichí palabra mà nùù nsidaa ñà‑ndùá cui cachi nèhivì ñuhìví. Daaní, stná poder xi‑ya, mate iyuhu ñà‑ndùá quidá‑yá tuxí ini‑nè, doco chicá fuertéàmà nùù nsidanicuú poder xi mii‑né.
26 Te xiñuhu nsinuu stná ini‑nsià nansa nì quida Dios na ní nacàxin‑yàndó ñà‑cunduu‑nda nèhivì xí‑yá, ñánì. Sacu‑ndà nduu‑nda nècuàchì nchichí cachí nèhivì ñuhìví, te sacu stná‑ndà nduu‑nda nècuàchì dandacú, te ò nècuàchì cuìcà. 27 Doco Dios, nì nacàxin‑yàndó, mate mà nchìchí‑ndà. Te ¿índù chuun? Divi sàhà‑ñá dandúcáhán‑yá nèhivì cachí xínduu ana nchichí guâ. Stná nèhivì còò poder‑xi sànì nacàxin‑ya sàhà‑ñá nducahan nèhivì tuxí inì‑xi chicá icúmí xí poder. 28 Stná nèhivì chicá ndahví nì nacàxin stná‑yà, xì stná nèhivì cahíchì ini nècuàchì dava ga, xì stná nèhivì chicá có‑ndiàá, pues divi nduú ana sànì nacàxin‑ya, te ducán cundee‑yá nùù nècuàchì tuxí inì‑xi ndiaá guâ. 29 Daaní, quìvì icúmí nsidaa nèhivì tnàtuu‑ne nùù‑yá, mà cúníhnú gá ini ni‑iin‑ne ñà‑mii‑né nduú‑né mii‑né.
30 Doco ndohó, nùù mii‑yá sànì nìhìtáhvì‑ndà ñà‑cundoo‑nda nùù Jesucristu, te datnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà, dandu níhì‑ndà càhàn nchìchí ndisa‑nda. Te sàhà stná Dèhemanì‑yámà sànì ndee vàha‑nda nùù‑yá, te nì ndoo stná cuàchi anima‑ndà nì quida‑ya, vàchi Dèhemanì‑yá nduú ana nì dànáà xì sáhà‑ndà, te nì càcu‑nda. 31 Ñàyùcàndùá, ducán iá nacua cachí nùù tutu ìì: “Nú cuní‑ndà tavà‑ndà tnùñuhu xí mii‑nda, dandu ni cúnáhá‑ndá ñà‑cuisì Stoho‑ndà Señor nduú tnùñuhu xi‑nda”.