16
Ñà‑ndùá nì cachi Pablo na ní casàhú‑nè xì nsidaa nèhivì ináhá‑nê ñuu Roma
Yùhù quidé recomendar doña Febe, vàchi vàha ndisa‑ne, na iin cùha‑nda nduú‑né, te nduú stná‑nè iin ana xinúcuáchí nùù nèhivì xí Dios natácá ñuu‑nè Cencrea. Ñàyùcàndùá, nacuna‑nsia yehè‑nsiá nùù‑né nacua ndiá ìcà‑ndà quida‑nda xi nèhivì xí‑yá, vàchi iin‑ni nchícùn stná‑nè Stoho‑ndà Señor. Te nú iá necesidad icúmí‑nê sàhà iin chuun xi‑ne, dandu chindee‑nsiánè, vàchi cuàhà gá sànì chindee stná‑nè nèhivì dava ga, xì stná yùhù.
Cásàhúì xì Priscila xì Aquila; nècuàchì nìsa cutnahá stná xìˊ quidá‑nsí chuun xi Jesucristu nduú‑né. Dècuèndè cuàhàn‑nè cui stná‑nè sàhí nì cùí, ñàyùcàndùá yùhù naquímánìˊ mii‑né; te màdì cuísi yùhù, ndè stná nsidaa nèhivì cahvi xi Dios cuàhà gá ñuu, naquímánì stná‑nè nècuàchìmà. Te cásàhú stnáì xì nsidaa gá nèhivì natácá vehe nècuàchìmà cahvi xi‑yá.
Daaní, cásàhú stnáì xì Epeneto, vàchi mànì gá‑nè nùí; nècuàchì primeru nì xinindisa‑xi Cristu ladu Acaya nduú‑né. Te cásàhú stnáì xì María. Ináhî, cuàhà gá quidá nècuàchìmà chuun (xi Dios) jaàn ndé ndoó‑nsiá. Te cásàhú stnáì xì nècuàchì ñuì nani Andrónico xì Junias. Ndúì‑nè iá fama‑nè nùù nsidaa gá nècuàchì apóstol. Te cunaha‑nsiá, tàñáha ga sàì tenchicuìn ichì Cristu, doco sà‑xìníndísâ‑né mii‑yá. Daaní, después iin‑ni nì sandiadi stná‑nsì vehecàa.
Daaní, cásàhú stnáì xì Amplias, vàchi iin‑ni iá stná‑nè nùù Stoho‑ndà Señor, te cuú ndisa inì sàhà‑né. Te cásàhú stnáì xì Urbano, vàchi iin‑ni nìsa cutnahá‑nsí quidá‑nsí chuun xi Cristu. Daaní, cásàhú stnáì xì Estaquis, vàchi mànì stná nècuàchìmà nùí. 10 Te cásàhú stnáì xì Apeles. Iin nèhivì seguru xi Cristu nduú stná‑nè. Te cásàhú stnáì xì nsidaa nèhivì vehe Aristóbulo. 11 Daaní, cásàhú stnáì xì nècuàchì ñuì nani Herodión. Te cásàhú stnáì xì nsidaa nèhivì vehe Narciso xiníndísâ stná xì Stoho‑ndà Señor. 12 Daaní, cásàhú stnáì xì Trifena xì Trifosa. Divi chuun xi Stoho‑ndà Señor xíquida stná nècuàchìmà. Te Pérsida, cuàhà gá obra xi mii‑yá quidá stná‑nè, te mànì cuáhà stná‑nè nùù nsidaa‑nda, ñàyùcàndùá cásàhú stnáì xì‑né. 13 Daaní, cásàhú stnáì xì Rufo. Iin nèhivì vàha ndisa xi Stoho‑ndà Señor nduú stná‑nè. Stná dihi Rufo, cásàhú stnáì xì‑né, vàchi na iin dihi mií nduú stná nècuàchìmà, cunaha‑nsiá. 14 Daaní, cásàhú stnáì xì Asíncrito, xì Flegonte, xì Hermas, xì Patrobas, xì Hermes, xì nsidaa stná ñani‑ndà ndoó vehe‑ne. 15 Daaní, stná Filólogo, xì Julia, xì Nereo, xì cùha‑ne, cásàhú stnáì xì nsidaa‑né, xì stná Olimpas xì nsidaa gá nèhivì xí Dios cutnáhâ xí‑nê. 16 Te nsidaa‑nsiá, nacasàhú tnahá víi‑nsiá ñà‑xínduu‑nsia nèhivì ìì xí mii‑yá. Daaní, nsidaa nèhivì natácá cahvi xi Cristu (cuàhà ñuu ladu yohó), cásàhú stná‑nè xì‑nsiá.
17 Yùhù sacúndáhvîˋ nùù‑nsiá, ñánì: cuidadu ni cúndóó‑nsiá sàhà nècuàchì cuní datáhndè dava xi‑nsiá, te datúcù‑nènsià iin ichì cónì dàcuàhá‑nsiá. Nacoo dahuun‑nsia nsidaa nècuàchìmà. 18 Vàchi nèhivì quidá ducán, màdì nùù Stoho‑ndà Jesucristu xinúcuáchí‑nê, cuisì‑ní gustu sìquini xi mii‑né nduá quidá‑né. Viì gá cáhàn‑nè, te palabra vico xichúûn‑né, ñàyùcàndùá mà úhì dandahví‑nè nèhivì mà‑fuerte inì‑xi.
19 Doco mii‑nsiá, sà‑quìdá víi‑nsiá, te cuàhà gá xaan sànì xìtià stná cuentu nansa tùha‑nsia cunini viì‑nsiá (palabra xi Dios). Te yùhù, yáha ga cudíì inì sàhájàn, doco cuníˋ ñà‑más gà ni cúndáà vàha inì‑nsia nansa quida viì‑nsiá. Doco iin chuun malu, còó; ni‑iyuhu có‑cùníˋ mànìhì tnùní ini‑nsià sàhájàn. 20 Te Dios, yàchì icúmí‑yâ (cundee‑yá nùù) ñà‑malu na ian cuànihni‑ya dìnì‑sí, te ndòo‑sì tìxi‑xi cundehè‑nsiá, vàchi mii‑yá, tùha‑ya cuàha‑yàndó paz.
Vichi ni cúcúmí‑nsiâ cuàhà gracia xi Stoho‑ndà Jesucristu.
21 Yohó iá stná Timoteo, iin nècuàchì cutnáhâ xìˊ quidá‑nsí chuun ìì xí‑yá, te cásàhú stná‑nè xì‑nsiá. Te cásàhú stná (ùnì) nècuàchì ñuì nani Lucio, xì Jasón, xì Sosípater.
22 Yùhù nani Tercio, te nduí ana nì tiaa xi (palabra xi Pablo) nùù carta yohó, te cásàhú stnáì xì nsidaa‑nsiá, vàchi iin‑ni xiníndísâ stná‑nsià Stoho‑ndà Señor. (Pues vichi tucutu cachi Pablo iin palabra.)
23 Daaní, cásàhú stná Gayo xì‑nsiá, nècuàchì dìvéhé‑xí ndé iéˋ. Te divi yohó nduú stná lugar ndé natácá nèhivì cahvi xi Dios. Daaní, cásàhú stná Erasto, nècuàchì nduú tesoreru ñuu yohó; te cásàhú stná inga ñani‑ndà nani Cuarto. 24 Vichi ni cúcúmí nsidaa‑nsiá cuàhà gracia xi Stoho‑ndà Señor. Amén.
Ultimo palabra xi carta yohó ndé naquímánì Pablo mii‑yá
25 Vichi ni‑ndáníhí cahnu‑nda mii‑yá. Vàtùni nacuàhandee ini‑yàndó nacua cachí razón ndiaha cachítnùhi xì nèhivì, divi palabra nì xinitnùhu‑nsia sàhà Jesucristu; te divi nduú stná palabra nìsa ìa dèhé caní cuìà dècuèndè sànaha. 26 Doco vichi sànì tùi vateá, vàchi mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn, sànì dàtnúù‑yà ini‑ndà sàhà razón xi‑ya nì tiaa nècuàchì profeta sànaha. Te vichi dandacú‑yá ñà‑nì cuítià palabra mà inicutu sàhà‑ñá cunitnùhu nèhivì nsidanicuú ñuu, dandu cunindisá stná‑nèyà, te cunini‑neyà.
27 Mindaa‑ní míí‑yâ nduú Dios, te mindaa‑ní míí‑yâ nduú stná ana nchichí ndisa. Te vichi sàhà Jesucristu ni náquímánì‑ndàyá nicanicuahàn. Amén.