Tutu Nuu Nì Tiaa San Juan nùù Nsidaa Nèhivì xí Dios
1
Nansa iá vida ndiaha xí mii‑yá
1-2 Cuní‑nsì càhàn‑nsì xì‑nsiá sàhà mii‑yá. Dècuèndè antes quesaha ñuhìví, sà‑ìá‑yà. Te nsiùhù, sànì inini‑nsi nì càhàn‑yà; sànì xininùù‑nsíyà, dècuèndè sànì tnii ndahà stná‑nsì ìcà‑yá. Te mii‑yá nduú ana nì quixi xi palabra ìì cachítnùhu nansa cutiacu ndiaha anima‑ndà. Te sàhà mii‑yá itiácú‑ndà. Ñàyùcàndùá, (nì quixi‑ya) ndè ñuhìví yohó, te nì xini nèhivì‑yá. Dècuèndè stná nsiùhù, nì xininùù stná‑nsìyà, ñàyùcàndùá, vichi cachítnùhu‑nsi, te dansítnûù ini‑nsì mii‑nsiá sàhà‑yá, vàchi mii‑yá nduú ana sáhatahvì xì vida ndiaha nicanicuahàn. Nùù Yuamánì‑yá nìsa ìa‑ya, dandu nì quesaa‑yà ñuhìví yohó, te nì xini‑nsìyà. Te ñà‑ndùá nì xini‑nsì, te nì inini‑nsi, divi nduá cachítnùhu‑nsi xì‑nsiá sàhà‑ñá iin‑ni ni cúníhnú vàha stná ini‑nsià nacua quidá nsiùhù. Te nacua nihnú ini‑ndà Yua‑nda Dios xì Dèhemanì‑yá Jesucristu, ducán nihnú stná ini‑yà ndohó. Te vichi, sàhà‑ñá cuní‑nsì ñà‑chicá cudiì inì‑nsia, ñàyùcàndùá dìsáhà‑xí tiaá‑nsí ñà‑yòhó nùù‑nsiá.
Na ian nchií ndai luz, ducán iá anima Dios
Cunaha‑nsiá, palabra yohó nduá nì inini‑nsi nì cachi Dèhemanì‑yá (xì‑ndà), te ñàyùcàndùá dohó cachítnùhu stná‑nsì xì‑nsiá ñà‑nahi luz nchií ndai, ducán nduú stná (anima) Dios, (vàchi micuísi ñà‑vàha nduú‑yá), te ni‑iyuhu có‑nìhnú ini‑yà ichì ñáa. Ñàyùcàndùá, nú ni cachí‑ndà iá vàha‑nda xi‑yá, doco xicá stná‑ndà ichì ñáa, dandísá, tnuhu‑nda, te có‑nchîcùn‑ndà ichì ndàcuisì‑yá. Doco nú xicánúú víi‑nda, datnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà, te nihnú vàha ini‑ndà nacua nihnú ini mii‑yá, dandu mà úhì cundoo manì tàcá nsidaa‑nda. Te nìì Dèhemanì‑yá Jesucristu nsidándóó xí nsidanicuú cuàchi‑nda.
Nú ni cachí‑ndà có‑ndùù‑ndà nèhivì cuáchi, dandu ñà‑dàndàhví‑ndà mii‑nda nduá, te ducán náhà xìcà có‑nìhnú ini‑ndà palabra ndàcuisì. Doco nú ni cuáha‑nda cuàchi‑nda, dandu icúmí‑yâ quida ndisa‑ya cumplir, mà dándáhvî‑yàndó, seguru cuicahnú ini‑yà sàhà‑ndà, te nsidandoo‑ya nsidaa ñà‑có‑ndiàá ñuhú anima‑ndà. 10 Doco nú ni cachí‑ndà còò cuáchi ni quida‑nda, dandu ducán queá na ian ndeníhí tnúhú‑ndáyâ. Te nú ducán, dandu náhà xìcà, tàñáha ga sàà‑ndà cunihnu ini‑ndà palabra xi‑ya.