3
Icúmí naxicocuíìn Stoho‑ndà Jesús ñuhìví
Ñà‑úì nduá tiaí nùù‑nsiá vichi, ñani màní. Te nùù ndúì carta xi sànì quide lucha nacuàhandee inì mii‑nsiá sàhà‑ñá ducán nsinuu ini‑nsià nacani viì ini‑nsià. Te cuní stnáì nsinuu inì‑nsia nansa iá palabra xi Dios nì cachitnùhu nèhivì ìì sànaha, xì stná palabra nì sàcùnaha‑nsiá nùù nsiùhù nècuàchì nì nìhì chuun nùù Stoho‑ndà Señor nì dàcácu xi‑nda, vàchi palabra xi mii‑ya nduá.
Doco iá iñàha chicá cuníˋ cundaà inì‑nsia. Cunaha‑nsiá, na sáà quìvì xínu tiempu, dandu icúmí ndecoyo nèhivì cuàcùndiaa (sàhà ichì‑yá). Icúmí‑nê quida ndevàha‑ne xì mii‑né nansa ni nì cui. Te dohó icúmí‑nê cachi stná‑nè: “¿Índù ní xini‑nsì naxicocuíìn‑yà nacua nì cachi‑yà? Vàchi dècuèndè sànaha na ní xìhì xìì‑ndà, còò ni‑iñàha, vàchi iin‑ni iá ñuhìví vichi nacua nì sàcòa quìvì primeru”, cachi‑nè. Doco na cachí nèhivì ducán, cuisì quidámáxìní‑nè sàhà nansa nì cuu sànaha na ní sàcòo ansivi, te nì xìnu stná ñuhù íchî mahì tècuìí, nsidanicuú ladu ñuhú‑te. Pues nsidaa ñà‑jaàn nduá nì dàndàcú Dios, te ducán nì cuu. Doco sàhà divi tècuìí mà ní ndañuhu stná ñuhìví sànaha ma, vàchi nì dàhvia dàvì inicutu. Doco ansivi xi ñuhìví iá vichi, sàhà divi palabra nì cachi‑yà antes mà iá stná orden xi‑ya ñà‑ìcúmíâ coco nsiha, cuisì ndiatú‑yá ndè cachi sàà quìvì ndundaà sàhà cuàchi nèhivì malu, dandu coco ñuhìví, te ndañuhu stná nsidaa nècuàchì malu mà.
Doco iá iin palabra cuníˋ nsinuu ini‑nsià, ñani màní. Cunaha‑nsiá, mate imindaa quìvì, te ò mil cuìà nduá, doco iin‑ni nduá nùù Stoho‑ndà Señor. Ñàyùcàndùá, mate cachí nèhivì ¿índù chuun cucuéè‑guá cuu ñà‑ndùá nì cachi‑yà? doco còó; màdì ñá‑cô‑ndùlócô‑yà nduá; ñà‑quìdándéé cahnú ini‑yà sàhà‑ndà nduá, vàchi có‑cùní‑yà ndañuhu ni‑iin‑nda; còó; ñà‑nì sáà nsidaa‑nda naxicocuíìn ini‑ndà sàhà cuàchi‑nda nduá cuní‑yà.
10 Doco cunaha‑nsiá, (nanàá) icúmí sàà quìvì quida ndisa Stoho‑ndà Señor (nacua nì cachi‑yà); na ian có‑nìhnú ini nèhivì quixi tècuìhnà ñuú, ducán coo. Dandu yáha ga fuerte icúmí caha ndee, te ndañuhu dahuun ansivi; te nsidaa ñà‑ndùá nì cuyucun ñuhìví, icúmíâ dàà títìá, te coca, te ndañuhá, vàchi ñuhìví yohó xì nsidaa ñà‑ìá nùá, icúmíâ coco nsiha.
11 Pues vichi, sàhà‑ñá sà‑ìnáhá‑ndá icúmí ndañuhu nsidaájàn, ñàyùcàndùá xiñuhu ñà‑cunsìhi ini‑ndà cacanuu viì‑ndà ñuhìví nacua cuní mii‑yá, te cunihnu ìì stná ini‑ndà. 12 Siempre ni nsínúú ini‑ndà ñà‑ìcúmí sàà quìvì xí Dios, te quida‑nda nacua cui quida‑nda ñà‑nì sáà yàchà. Vàchi quìvì yucán icúmí chiñuhu Dios ansivi, te coca, dandu ndañuhu dahuan; te nsidaa stná ñà‑nì cuyucun ñuhìví, icúmíâ ndutea, te coca. 13 Doco ináhá vâha stná‑ndà ñà‑después icúmí nàcòo stná inga ansivi saa xi ñuhìví saa nacua nì cachi‑yà xì‑ndà, te ñuhìví saa ma, puru ñà‑ìá viì icúmí coo nùá.
14 Pues, ináhá vâha‑nda ducán icúmí cuu, ñani màní, ñàyùcàndùá, cuàhà gá xiñuhu cunsìhi ini‑ndà cundoo manì‑ndà ñuhìví, màsà cóó ni‑iin falta xi‑nda, ni màsà cóó ni‑iin mancha anima‑ndà. Te iin‑ni ni coó ducán dècuèndè quìvì naxicocuíìn‑yà.
15 Te nú dacueé‑yà, te quidandee gá ini‑yà sàhà‑ndà, dandu xiñuhu cunihnu ini‑ndà ñà‑cuisì sáha‑yàndó tiempu càcu‑nda nduájàn. Te divi ñà‑jaàn nduá sànì tiaa stná ñani mànì‑ndà Pablo na ní tiaa‑ne iin carta nùù‑nsiá antes. Nchichí gà tiaá‑né, vàchi ducán nì nìhìtáhvì‑né. 16 Te nùù nsidaa carta xi‑nemà, cachítnùhu stná‑nè sàhà chuun tiaí yohó. Ñà‑ndáà nduá ùhì cundaà ini‑ndà dava ñà‑ndùá cachí‑nè nùù carta mà. Ñàyùcàndùá, nèhivì có‑sâà cundaà inì‑xi, dasívì uun‑ne palabra mà, vàchi nèhivì có‑xìníndísâ vàha nduú‑né. Te divi ducani dasívì stná‑nè dava ga tutu ìì xí Dios, doco (ndahví‑nè), vachi cuisì icúmí‑nê sàà‑nè ndañuhu‑né sàhámà.
17 Doco mii‑nsiá, sà‑ìnáhá‑nsiâ nansa iá nsidaa ñà‑jaàn, ñani màní. Ñàyùcàndùá, cuidadu ni cúndóó‑nsiá sàhà tètnùhù có‑ndùlócô sàhà ley xi Dios, còtó nadìtá‑te mii‑nsiá ladu xi‑tè, te sàà‑nsià quee‑nsia nùù ichì váha nchícùn viì‑nsiá vichi. 18 Te sacúndáhvî stnáì nùù‑nsiá ñà‑nì cúnsìhi inì‑nsia nansa cucumi gá‑nsià más gracia xi Stoho‑ndà Jesucristu, xì nansa nìhì stná‑nsià cunaha váha‑nsiayà, vàchi mii‑yá nduú ana nì dàcácu xi‑nda.
Ansivéhé cahnú‑yá ndè quìvì vichi, te nicanicuahàn. Amén.