2
Ñà‑ndùá nì cachi Pablo sàhà nansa càcàn tàhvì‑ndà nùù Dios
1-2 Primeru cachíˋ xì‑ní ñà‑xìñùhù càcàn tàhvì‑ndà nùù Dios sàhà nsidaa nèhivì. Cuàhà gá càcàn tàhvì‑ndà sàhà nècuàchì cusáhnû nùù ñuu‑ndà xì sàhà stná nsidaa ana nihí chuun. Càcàn tàhvì‑ndà sàhà nsidaa‑né áma chindee Dios‑nè. Te naquimanì stná‑ndà mii‑yá sàhà‑né áma níhì‑ndà cundoo cuéyàà‑ndà ñuhìví, còò ni‑iñàha màsà yáha‑nda, te iin‑ni cahvi víi‑ndayá, dandu quida viì‑ndà nacua ndiá ìcà‑ndà. Vàchi nsidaámà, chuun vàha nduá nùù Dios, te divi nduá cudíì ini‑yà sàhà‑xí. Mii‑yá nduú ana nì dàcácu xi‑nda, te cuní stná‑yà càcu anima nsidaa stná nèhivì; cuní‑yà sàà stná‑nè cundaà vàha ini‑nè ñà‑ndùú palabra ndàcuisì xí‑yá. 5-6 Vàchi imindaa Dios iá, te imindaa ana cáhàn nihni sàhà‑ndà nùù‑yá, divi nduú Jesucristu, vàchi mii‑yá, nì nanduu‑ya iin nèhivì, te nì sàha‑ya vida xi‑ya nì xìhì‑yà cuenta xi nsidaa‑nda sàhà‑ñá dàñà‑ndà nùù cuàchi‑nda. Ndoó testigu, te sàhámà meru tiempu vàha nì dàtúi‑ne palabra mà nùù nèhivì. Ñàyùcàndùá, nì ndacu nuù stná yùhù ñà‑cacanui cachítnùhi xì nèhivì palabra mà. Ñà‑ndáà nduá cachíˋ, có‑ndùá tnùhu, ináhá Cristu, divi nùù mii‑yá nì nìhí chuun ma ñà‑chinahì nèhivì nsidaa ñuu nansa iá palabra ndàcuisì ndiá ìcà‑né cunindisá‑né.
Nsidanicuú lugar (ndé natácá‑nsià), yùhù cuníˋ càcàn tàhvì nècuàchì tiàa nùù Dios. Doco nú cuàhàn‑nè càcàn tàhvì‑né nùù‑yá, te chitanini‑ne ndahà‑né (nùù‑yá), dandu ni cúndúú‑né nèhivì iá ndoo anima‑xi, nèhivì có‑xîdà inì‑xi; ni màsà cúndúú stná‑nè nèhivì xiní ùhì stnahá. Te nècuàchì ñahà, cuisì estilu iá viì ni coó sìcoto ndixí‑né, iin estilu có‑ndâa quini, iin modo mà cuítnùhu nèhivì‑né. Te màsà (dáyâha‑ne) natnii vico‑né dìnì‑né, ni màsà ndúcútú cuáhà‑né xì oro, ò yùù mina, ò vestidu (yáha ga ndiaá). 10 Còó, anima‑nè ni coó víi chicá vàha sàhá ducán quida‑ne cuàhà obra, vàchi ducán xiñuhu quida nsidaa ñahà cachí cahvi ndisa xi Dios. 11 Te na ndoó‑né iníní‑né chináhá nèhivì (palabra xi‑ya), dandu ni cúndóó dadí‑né, te ni quidá‑né cumplir ñà‑ndùá cachí palabra mà. 12 Te có‑sâhi chinaha nècuàchì ñahà, ni có‑sâhi dandacú stná‑nè iin chuun nùù nècuàchì tiàa; còó. Icúmí‑nê cundoo dadí‑né. 13 Vàchi dihna nècuàchì tiàa Adán nì quidavàha‑ya, màdì nècuàchì ñahà Eva. 14 Te màdì Adán nduú ana nì dàndàhví (ñà‑malu), còó; nècuàchì ñahà nduú ana nì xinindisá tnùhu xi‑sì, te ducán nì xida cuàchi‑ne. 15 Doco iin nècuàchì ñahà quìvì vichi, nú iin‑ni xiníndísâ víi‑né, te cuú ini‑nè sàhà (nècuàchì vehe‑ne), dandu vàtùni càcu‑ne na túinuù méè xi‑ne ñuhìví. Doco iin‑ni ni coó sahnú ini‑nè, te coo ìì stná ini‑nè, dandu càcu‑ne na quesaa méè xi‑ne.