Tutu Nuu Nì Tiaa San Pablo nùù Timoteo
1
Yùhù nduí Pablo, te cásàhúì xì mii‑ní Timoteo. Yùhù nduí iin apóstol xicánúú chuun xi Stoho‑ndà Jesucristu, vàchi ducán nì chitnùní ini mii‑yá xì Yuamánì‑yá, divi ana nì dàcácu xi‑nda, te vichi iá ndisa tnùndé ini xi‑nda nùù‑yá. Te vichi tiaí tutu yohó nùù mii‑ní Timoteo, vàchi sànì xinindisá stná‑ní (ichì‑yá), te quidá ndísê cuenta nahi dèhi nduu‑ní. Pues vichi xícàn tàhví nùù Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu ñà‑nì cùní mànì‑yá mii‑ní. Ni cúndéhe ndahví‑yà mii‑ní, te iin‑ni ni coo‑ní contentu xícàn tàhví.
Ñà‑ndùá nì cachi Pablo xì Timoteo sàhà nèhivì chináhá iin ichì có‑ndùú ndisa ichì Jesús
Na ní quihin ichì cuàhìn ladu Macedonia, nì xìquèn ñà‑ndòo chii gá‑nî ñuu Éfeso sàhà ñà‑cachì‑ní xì dava tiàa yucán ñà‑màsà chínáhá gà‑nè ñà‑có‑ndùú ñà‑ndáà. (Pues nacua nì cachì xì‑ní daa, divi ducán quida‑ní vichi.) Cachì‑ní xì‑né ñà‑màsà ndúlócô‑nè sàhà cuentu nacání nèhivì, ni sàhà stná lista xi cuàhà xìì‑ndà, vàchi còò fin xi ñà‑jaàn, te còò stná ni‑iin chuun vàha quidá stná, cuisì ñà‑dacuáà xì nèhivì nduá. Ni có‑chìndéâmàndó cunucuachi víi‑nda nùù Dios, vàchi cuisì fe xi‑nda nduá chindéé xí‑ndá quida‑nda ducán.
Doco ¿índù‑ñá dìsáhà‑xí sànì sàcùnaha‑nda chivàha‑nda palabra ìì xí‑yá? Pues divi sàhà ñà‑ndundoo cuàchi anima‑ndà, dandu cunihnu viì ini sàxìnítnùní‑ndà, te cunihnu vàha ndisa ini‑ndàyá, vàchi nú ducán, dandu sàà stná‑ndà cucuu stnahá ndisa ini‑ndà sàhà‑ndà. Doco dava nèhivì, có‑quìdá‑né cumplir ducán, ñàyùcàndùá, sànì tùcù‑nè inga ichì, te vichi ndoó‑né cáhàn cáhàn‑nè chináhá‑nè nèhivì, doco còò ni‑iñàha níhì ndèè‑né. Maestru chináhá viì xì ley ìì nduú‑né cahan‑né, doco ni mii‑né có‑cùndáà ini‑nè ñà‑ndùá dacuahá‑né, mate ndee gá cáhàn‑nè (xì nèhivì).
Ináhá‑ndá, vàha ndisa ley xi mii‑yá, doco nú cuàhàn‑ndà chinaha‑ndàñá, dandu xiñuhu chinaha‑ndà nacua ndiá ìcà‑ndà. Te ináhá stná‑ndà cónì cúyúcún ley mà sàhà‑ñá cadià nùù nècuàchì nihnú ndàcuisì inì‑xi; còó. Sàhà‑ñá cadià nùù nèhivì cuáchi, ñàyùcàndùá nì cuyucàn. Vàchi ndoó nèhivì nihnú chicúehè inì‑xi, có‑ìníní‑né ley xi‑ya, vàchì cahíchì ini‑nè ley mà, te quidá ndevàha‑ne cuàchi. Malu‑nè, vàchi có‑ndùlócô‑nè sàhà ichì‑yá. Dava‑ne, dècuèndè caní stná‑nè ana sahnú xí‑né, te ò sahní stnahá‑né. 10 Tùha‑ne cundoo ñahà xí‑né. Te ò dava‑ne nduú tiàa nihnú inì‑xi na ian nihnú ini nècuàchì ñahà, te dava‑ne, xidácuíhná stnahá‑né; tnuhu gá stná dava‑ne; có‑câhàn sahnú‑né. Sàhà nsidaa nècuàchìmà nì cuyucun ley ìì xí Dios, sàhà‑ñá màsà quídá gá‑nè ñà‑ndùá sànì cachì jaàn, te ò ndéni iñàha có‑ìá nacua cachí palabra ìì.
11 Te palabra mà, divi nduú razón ndiaha cáhàn yùhù; vàchi nùù Dios ndiaha xi‑nda sànì nìhìtáhvìˊ ñà‑càhìn razón mà xì nèhivì. 12 Te vàtùni nì nìhìndèí quide chuun jaàn, vàchi nì nacuàhandee ini‑yà yùhù. Ñàyùcàndùá, naquímánìˊ mii‑yá, divi Stoho‑ndà Jesucristu. Ansivéhé‑yâ, nì ndenihi‑ya yùhù ñà‑ndùí iin nècuàchì seguru, te ñàyùcàndùá nì sàha‑ya yùhù chuun ndiaha jaàn. 13 Yùhù, ndisa, antes nì sacahàn ndevàhi dìquì‑yá, te nìsa quida quini xì nèhivì xí‑yá; yáha ga dana nìsa ìe. Doco nì indehè ndahví‑yà yùhù, vàchi sàhà‑ñá cónì‑cúndáà inì, ñàyùcàndùá nìsa quide ducán, vàchi tàñáha ga sàì cunindisé. 14 Dandu cuàhà gá nì sàhatahvì Stoho‑ndà Jesucristu gracia xi‑ya, te nì nìhí nì xinindisé mii‑yá; nì quesahí cuú inì sàhà‑yá. 15-16 Vàchi nì nuu‑ya ndè ñuhìví yohó sàhà‑ñá dacácu‑ya ndohó nècuàchì iá cuàchi‑xi. Palabra ndàcuisì nduájàn, te nsidaa‑nda xiñuhu cunindisa‑ndañá. Te yùhù, mate nècuàchì chicá malu nì sandui, doco nì indehè ndahví‑yà yùhù. Te ¿índù chuun? Divi sàhà‑ñá cundaà ini nèhivì ñà‑cuàhà guá quidándéé ini‑yà sàhà iin ana chicá (có‑quìdá víi). Dandu nèhivì vàxi después, cunindisá stná‑nè mii‑yá nacua nì quida yùhù, te cucumi stná‑nè vida ndiaha nicanicuahàn. 17 Sàhà nsidaájàn, nicanicuahàn xiñuhu tavà‑ndà tnùñuhu xí‑yá, te naquimanì stná‑ndàyá, vàchi único ana cusáhnû nicanicuahàn nduú‑yá; mate có‑tùí‑yá cundehè‑ndà, doco iin‑ni iá‑yà nicanicuahàn. Mindalini Dios nduú‑yá, te nchichí sàstnùhù‑yá.
18 Nahi dèhi nduu‑ní, Timoteo, te chináhî mii‑ní ñà‑quida‑ní nacua sànì cachì xì‑ní. Te divi ducán nì cacachi stná razón ndiaha nì quixi nùù Dios daa, te nì cachitnùha sàhà‑ní. Ñàyùcàndùá, nsinuu vàha inì‑ní ñà‑ndùá nì cachi palabra mà, vàchi sàhámà vàtùni nìhì‑ní cuahàndee gá inì‑ní (sàhà chuun ìì xí‑yá), na ian sáhandee fuerte ini iin soldadu quidá víi chuun‑xi, ducán quida‑ní. 19 Màsà nácóó‑nî ñà‑xìníndísâ víi‑ní. Cunsìhi inì‑ní sàhà anima‑ní ñà‑nì còó víiá, vàchi dava nèhivì, sàhà‑ñá có‑ndùlócô‑nè sàhà anima‑nè, ñàyùcàndùá có‑xìníndísâ víi gá‑nè. Te ñà‑jaàn ndisa nduá tnùndoho. 20 Ùì tiàa sànì quida ducán nduú Himeneo xì Alejandro. Ñàyùcàndùá, sànì nacoo dahuin‑nè ñà‑coo‑ne ndahà ñà‑malu áma sáà‑nè cundaà ini‑nè ñà‑mà váha càhàn ndevàha‑nda sàhà ichì Dios.