3
Nansa nì xìcàn Pablo ñà‑nì cácàn tàhvì nècuàchì ñuu Tesalónica sàhà‑né
Ñà‑yòhó cachí guè xì‑nsiá, ñánì. Sacúndáhvîˋ nùù‑nsiá ñà‑nì cácàn tàhvì‑nsiá nùù Dios sàhà‑nsí ñà‑vàtùnì nìhì‑nsí dacuítià‑nsì palabra ìì xí Stoho‑ndà Señor nsidanicuú xaan. Te càcàn tàhvì stná‑nsià sàhà‑ñá ni coó tnùñuhu xí nèhivì sàhà palabra mà nacua nì quida mii‑nsiá. Daaní, càcàn tàhvì stná‑nsià sàhà‑ñá vàtùni càcu‑nsi nùù nèhivì malu, vàchi màdì nsidaa nèhivì nduú nèhivì xiníndísâ. Te vàtùni cahvi‑nda xi‑yá, vàchi icúmí‑yâ nacuàhandee ini‑yà anima‑ndà, te nacuidahan‑yándô nùù ñà‑malu. Ñàyùcàndùá, cahví‑nsí xì‑yá sàhà‑nsiá; ináhá‑nsî ñà‑iin‑ni icúmí‑nsiâ quida‑nsia cumplir ñà‑ndùá nì chinaha‑nsì mii‑nsiá, divi nacua sàquìdá‑nsiá vichi. Doco xícàn tàhvì‑nsí nùù Stoho‑ndà Jesucristu ñà‑chicá ni nsínúú inì‑nsia ñà‑cuàhà guá cuú ini‑yà sàhà‑ndà, te chicá ni sáà‑nsià quidandee stná ini‑nsià nacua nì quida mii‑yá.
Màsà cúndóó xixín‑ndà ñuhìví
Nú iá iin compañeru‑nsià tùha cacanuu xixín, te có‑cùní‑nè cunchicùn‑nè ñà‑ndùá nì chinaha‑nsì mii‑nsiá, dandu màsà cútnáhâ gá‑nsià xì‑né. Nsiùhù ndácùcahan‑nsí quìvì Stoho‑ndà Jesucristu, te cachí‑nsì xì‑nsiá ñà‑nacoo‑nsianè, ñánì. Vàchi ináhá‑nsiâ nansa ndiá ìcà‑nsiá quida‑nsia, divi nacua nìsa quida stná nsiùhù na ní sandoo‑nsi xì‑nsiá, cónì sácúdúsán‑nsî. Màdì uun‑ni ni níhì‑nsí ñà‑ndùá nì saxixi‑nsi; còó. Ndui te ñuú nìsa quidachuún‑nsí, ndè nìsa xàví tehe‑nsí sàhà‑ñá màsà cuáhachuún‑nsí mii‑nsiá, mate icúmí‑nsî derechu càcàn‑nsì ñà‑chindee‑nsiá nsiùhù, doco còó. Nì quidachuún‑nsí sàhà‑ñá cundaà ini‑nsià ducán xiñuhu quida stná mii‑nsiá. 10 Vàchi ñà‑yòhó nduú ley nì sàha‑nsi mii‑nsiá na ní sandoo‑nsi xì‑nsiá: nú có‑cùní nèhivì quidachuún‑né, còò derechu icúmí‑nê (càcàn‑nè) ñà‑cuxi‑ne. 11 Vàchi sànì xinitnùhu‑nsi ndoó dava compañeru‑nsià xicánúú xixín, có‑quìdáchúûn‑né, cuisì daquíhi yuhù‑né nùù chuun xi dava ga nèhivì. 12 Ñàyùcàndùá, nsidaa mii‑nsiá nècuàchì quidá ducán, ni cúníní‑nsiá, vàchi cuenta xi Stoho‑ndà Jesucristu cáhìn, te cachíˋ xiñuhu quidachuún‑nsiá, te cundehè‑nsiá chuun xi mii‑nsiá, dandu cuenta xi mii‑nsiá cutiacu‑nsià. Ñà‑jaàn nduá dandacuí nùù‑nsiá.
13 (Vichi cáhìn xì nsidaa‑nsiá), ñánì: iin‑ni ni cúnchícùn‑nsià quida‑nsia nsidanicuú chuun viì, te màsà cúñáñá‑nsiâ quida‑nsia ducán. 14 Doco nú iá iin compañeru‑nsià có‑ndùlócô sàhà ñà‑ndùá cachí‑nsì nùù tutu yohó, dandu cundehè‑nsiá ana nduú‑né, te màsà cútnáhâ gá‑nsià xì‑né. Nacoo‑nsianè áma sáà‑nè cucahan núù‑né. 15 Doco màsà cúndéhe úhì‑nsiànè; còó. Cuàha‑nsianè ichì váha na ian cáhàn‑ndà xì iin ñani‑ndà.
Ultimo ñà‑ndùá nì cachi Pablo xì nècuàchì ñuu Tesalónica na ní xìcàn tàhvì‑né nùù Dios sàhà nècuàchìmà
16 Pues vichi xícàn tàhvì‑nsí nùù Stoho‑ndà Señor ñà‑iin‑ni ni cúndóó‑nsiá contentu nsidanicuú quìvì, ndéni nì cui ni cúndóó‑nsiá, vàchi mii‑yá, (cudíì inì‑yà) chindee‑yándô cundoo‑nda contentu ducán. Pues vichi ni ndóo nsidaa‑nsiá xì‑yá nicanicuahàn, (ñánì). 17 Yùhù nduí Pablo, te cásàhúì xì nsidaa‑nsiá. Ndahà mií tiaí saludu yohó, vàchi divi nduú seña tiaí nùù nsidaa carta xi; ducán nduú modo tiaí (firma xi).
18 Ni cúcúmí nsidaa‑nsiá cuàhà gracia xi Stoho‑ndà Jesucristu. Sà‑ìá.