2
Nansa icúmí ndecunu contra xi Cristu, te dandahví‑te nèhivì có‑nchîcùn xì ley xi‑ya
Vichi cuàhìn càhìn xì‑nsiá sàhà quìvì naxicocuíìn Stoho‑ndà Jesús, te nacuatnaha‑nda nùù‑yá, ñánì. Pues sacúndáhvî‑nsì nùù‑nsiá ñà‑màsà yúhî‑nsià nú cachí nèhivì ñà‑vichi sànì sàà quìvì xí Stoho‑ndà Señor. Còó, màsà nácání ini‑nsià, (vàchi có‑ndùá ducán). Mate cachí‑nè divi Espíritu Ìì xí Dios nì cachitnùhu xi‑né, te ò ducán cachí stná‑nè na cáhàn‑nè sàhù, te ò cachí‑nè iá carta nùù‑nsí cachí ducán, (doco còó, màsà cúníndísâ‑nsiánè). Màsà cuáha‑nsia dandahví ni‑iin nèhivì mii‑nsiá ni‑iyuhu; vàchi mà cúí quixi quìvì mà dècuèndè cachi sàà iin tiempu quesaha cáhàn cuàhà nèhivì dìquì Dios, dandu ndecunu iin tiàa nihnú inì‑xi micuísi cuàchi. Doco tèmà, mà cúí nìhì‑té càcu‑tè nùù andea. Vàchi icúmí‑tê cuni ùhì‑te nsidaa ñà‑ndùá cahvi nèhivì nduú dios xi‑ne, te ducán stná nsidaa inga iñàha cahvi‑né, vàchi chicá ndiaá mii‑té cachì‑te. Te icúmí stná‑te màcòo‑tè veheñùhu cahnú xí Dios, te cachì‑te xi nèhivì ñà‑cuisì mii‑té ndiá ìcà‑né cahvi‑né.
¿A sánì nandòdó‑nsiá ñà‑jaàn? Vàchi divi chuun jaàn ní chinahì mii‑nsiá na nísa ìe ndé ndoó‑nsiá. Te vichi ináhá stná‑nsià ndíà nduá sadí nùù tèmà ñà‑mà cùì ndecunu‑tè vichi. Doco na sáà meru quìvì xí‑te, dandu ndecunu‑tè. Doco dècuèndè vichi, sà‑ìá ley malu xi‑tè ñuhìví yohó, mate quidáchúûn dèháˋ. Te divi ducán icúmí coo dèháˋ dècuèndè cachi cuxio ana (sadí xì nùù‑té). Dandísá ndecunu vate‑té, divi tè‑nìhnù‑guá inì‑xi micuísi cuàchi. Doco icúmí‑tê cuì‑te quida tàchì Stoho‑ndà Señor, vàchi icúmí stná‑yà natùi‑ya, te yáha ga ndiaha cunchiì‑yá na quívì naxicocuíìn‑yà, te divi sàhájàn icúmí‑tê ndañuhu‑té. Cunaha‑nsiá, divi ñà‑malu Satanás nduú ana icúmí chindee xi‑té ñà‑ndecunu‑tè ñuhìví yohó. Te divi sàhà poder xi quisì mà icúmí‑tê quida‑tè nsidanuu clase milagru xi‑tè ñà‑ndulocó nèhivì, te cunindisá‑nète. Doco nsidaámà, ñà‑tnùhù cundua. 10 Te sàhà‑ñá malu guá‑te, icúmí‑tê dandahví dahuun‑tè nsidaa nèhivì icúmí sàà ndañuhu anima‑xi. Divi sàhà‑ñá cahíchì ini‑nè palabra ndàcuisì xí Dios cunduamà, vàchi cónì cùú ini‑nè sàhà palabra cuàhàn dacácu xi‑né nì cùí. 11 Ñàyùcàndùá, icúmí‑yâ nacoo dahuun‑yanè sàhà‑ñá dàcà sàxìnítnùní‑nè, te cunindisá‑né palabra tnùhù xí témà. 12 Doco ducán icúmí coo sàhà‑ñá nìhì nsidaa nèhivì mà castigu nacua ndiá ìcà coo xi‑né, vàchi có‑xìníndísâ‑né palabra ndàcuisì; còó, cuisì ñà‑có‑ndiàá cudíì ini‑nè cunchicùn‑nè.
13 Doco mii‑nsiá, cuú ini Dios sàhà‑nsiá, ñánì. Ñàyùcàndùá ndiá ìcà stná‑nsì naquimanì‑nsí mii‑yá sàhà‑nsiá, vàchi dècuèndè tiempu chicá antes sànì chitnùní ini‑yà càcu‑nsia nùù‑yá. Te icúmí‑nsiâ càcu ndisa‑nsia, vàchi sànì nduhiì anima‑nsià nì quida Espíritu Ìì xí‑yá na ní xinindisá‑nsiá ñà‑ndùú palabra ndàcuisì. 14 Te divi sàhà ñà‑nì sáà‑nsià càcu‑nsia mà, ñàyùcàndùá nì cana‑ya mii‑nsiá na ní cachitnùhu‑nsi xì‑nsiá ñà‑ndùú razón ndiaha xí‑yá, vàchi cuní‑yà cutnahá stná‑nsià xì Stoho‑ndà Jesucristu cundoo‑nda xi‑yá ndé ndiaha guá iá nsidaa iñàha.
15 Ñàyùcàndùá, iin‑ni cunihnu vàha inì‑nsia mii‑yá, ñánì. Te iin‑ni quida stná‑nsià cumplir ñà‑ndùú ley nì chinaha‑nsì mii‑nsiá, a ducán nduá ñà‑nì inini‑nsia nùù‑nsí, te ò ñà‑ndùá nì cahvi‑nsia nùù carta nì tiaa‑nsi. 16-17 Te vichi xícàn tàhvì‑nsí nùù Stoho‑ndà Jesucristu xì nùù Yua‑nda Dios, vàchi divi‑ya nduú ana nì quida iin obra ndiaha sàhà‑ndà ñà‑mànì guá‑ndà nùù‑yá, vàchi nì sàhatahvì‑yándô gracia xi‑ya, te ducán vàtùni nacuàhandee ini‑ndà nicanicuahàn, te ndiaha gá stná iá tnùndé ini (icúmí‑ndá vichi. Pues) divi nùù mii‑yá xícàn tàhvì‑nsí ñà‑nì nácuàhandee ini‑yànsià càhàn‑nsià micuísi ñà‑ìá viì, te cuisì ñà‑ndùú chuun viì ni quidá stná‑nsià, xícàn tàhvì‑nsí.