Tutu Ùì Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Tesalónica
1
1-2 Yùhù Pablo, xì Silvano, xì stná Timoteo, cásàhú‑nsì xì nsidaa mii‑nsiá nècuàchì ñuu Tesalónica nchícùn xì Yua‑nda Dios xì Jesucristu, vàchi cahvi‑nsiáyà. Pues vichi ni cunímànì‑yá mii‑nsiá; contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya.
Nsiùhù, nicanicuahàn icúmí‑nsî naquimanì‑nsí mii‑yá sàhà‑nsiá, ñánì. Te ñà‑jaàn ndiá ìcà‑nsí quida‑nsi, vàchi nsìquívì chicá más xiníndísâ víi‑nsiá, te chicá cuú stnahá stná ini nsidaa‑nsiá sàhà‑nsiá. Ñàyùcàndùá, na xicánúú‑nsí sáhàn‑nsì visita ndé natácá nèhivì xí Dios, cudíì ini‑nsì nacání‑nsí xì‑né nansa quidá‑nsiá, iin‑ni xiníndísâ vàha‑nsia, te quidándéé stná inì‑nsia, mate quidá quíní nèhivì xì‑nsiá, te yáha‑nsia tnùndoho quidá‑né.
Nèhivì dandoho‑xi‑nda vichi, icúmí‑nê ndoho stná‑nè quìvì naxicocuíìn Jesús
Cunaha‑nsiá, sàhà‑ñá quidándéé vîi inì‑nsia na ndohó‑nsiá, seña nduájàn ñà‑después icúmí Dios nsidandaà‑yà sàhà‑nsiá iin modo ndiaha, dandu natùi‑nsia nùù‑yá, te yàha‑nsia ñuhìví ìì xí‑yá. Vàchi (ináhî) divi sàhà‑ñá nchícùn‑nsià ñuhìví ìì mà, ñàyùcàndùá dandohó nèhivì‑nsiá vichi. Sàhámà cuisì ñà‑ndìá ìcà coo cundua na dandohó‑yá nèhivì dandoho‑xi‑nsiá. Mate quini quidá‑né xì‑nsiá vichi, doco icúmí‑yâ cuàhatahvì‑yánsià ñà‑vàha ndiá ìcà‑nsiá nìhì‑nsiá, vàchi icúmí‑nsiâ cutnahá‑nsiá xì nsiùhù nàcùndoo ndiaha‑nda paz quìvì naxicocuíìn Stoho‑ndà Jesús. Icúmí‑ndá cuni‑ndà mii‑yá na nuu‑ya ansivi, cutnahá‑yá xì ángel fuerte xi‑ya. Mahì ñuhu xíxìn icúmí‑yâ nuu‑ya, dandu nìhì nèhivì có‑nàcúní xì Dios castigu xiñuhu nìhì‑né, vàchi có‑ndùlócô‑nè sàhà razón ndiaha xí Stoho‑ndà Jesucristu. Ñàyùcàndùá, icúmí‑nê danáà‑né; nicanicuahàn icúmí‑nê ndoho‑ne; vàchi icúmí‑nê cuxica dahuun‑ne nùù‑yá; mà cúndóó‑né cuni‑nè cusahnú ndiaha‑yá. 10 Doco ndohó nèhivì ìì xiníndísá‑xí‑yâ, cuàhà gá icúmí‑ndá tavà‑ndà tnùñuhu xí‑yá, te naquimanì stná‑ndàyá quìvì naxicocuíìn‑yà. Pues ducán icúmí‑ndá quida‑nda, nsiùhù te mii‑nsiá, vàchi stná mii‑nsiá nì xinindisá‑nsiá na ní sàà‑nsì nì cachitnùhu‑nsi xì‑nsiá sàhà‑yá.
11 Ñàyùcàndùá, nicanicuahàn xícàn tàhvì‑nsí nùù‑yá sàhà‑ñá vàtùni ndee vàha‑nsia nùù‑yá, vàchi sànì cana‑yàndó (sàà‑ndà nùù‑yá). Te xícàn tàhvì stná‑nsì ñà‑chindee‑yá mii‑nsiá xì poder xi‑ya, te ducán nìhì‑nsiá quida ndisa‑nsia nsidaa ñà‑vàha nihnú inì‑nsia quida‑nsia xì nsidaa stná obra cuní‑nsià quida‑nsia ñà‑xìníndísâ‑nsiáyà. 12 Vàchi nú ni quidá‑nsiá ducán, dandu chicá más quee tnùñuhu xí Stoho‑ndà Jesucristu. Daaní, stná mii‑nsiá, sàhà gracia xi Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu, icúmí‑nsiá quee stná tnùñuhu xí‑nsiá.