Tutu Ùì Nì Tiaa San Juan
1
Yùhù nduí nècuàchì sahnú ináhá‑nî, te tiaí tutu yohó nùù mii‑ní nècuàchì ñahà nì nacàxin Dios, xì nùù stná dèhe‑ní. Yùhù, cuú ndisa inì sàhà nsidaa‑nsiá. Doco màdì cuisì yùhù, vàchi nsidaa gá ana cundáà inì‑xi sàhà palabra ndàcuisì xí‑yá, cuú stná ini‑nè sàhà‑nsiá. Vàchi iin‑ni palabra ndàcuisì nchícùn‑ndà, te nicanicuahàn icúmí coo palabra mà anima‑ndà. Pues vichi xícàn tàhví nùù Yua‑nda Dios xì Dèhemanì‑yá Stoho‑ndà Jesucristu ñà‑nì cuáha‑ya mii‑nsiá cuàhà gracia xi‑ya. Ni cúndéhe ndahví stná‑yà mii‑nsiá, te contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya. Te iin‑ni, ni cúnchícùn viì‑nsiá palabra ndàcuisì mà, te ni cúcúú stnahá stná inì‑nsia sàhà‑nsiá.
Cuàhà gá nì cudiì inì na ní xinitnùhi ñà‑iin‑ni quidá víi dèhe‑ní nacua cachí palabra ndàcuisì nì cachi Yua‑nda Dios quida‑nda. Te vichi sacúndáhvîˋ nùù mii‑ní, señora, ñà‑nì cùú inì‑ní sàhà nsidaa ñanìtnaha‑ní. Vàchi màdì lácà vichi‑ni nì sàcòo palabra cachí ducán, còó, dècuèndè tiempu nì quesaha xítià palabra xi‑ya, ndè quìvì yucán nì ndacu nuù‑ndà cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà. Te vichi tiaí nùù mii‑nsiá ñà‑iin‑ni ni quidá stná‑nsià ducán. Te ¿nansa divi iá ñà‑cùú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà? Pues divi ñà‑chivàha‑nda ñà‑ndùá nì cachi‑yà nduá. Te mii‑yá, dècuèndè sànaha, ducán nì cachi‑yà (xì‑ndà) ñà‑iin‑ni ni cúnchícùn‑ndà ichì ndé cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà.
Cuidadu ni cúndóó‑ndá sàhà tètnùhù cuní datúcù xì‑ndà inga ichì
Vàchi vichi sànì ndecoyo cuàhà tètnùhù; xicánúú‑te ñuhìví, cachí‑te ñà‑cónì ía ndisa iquìcúñú Jesucristu na ní quixi‑ya ñuhìví, cachí‑te. Cunaha‑nsiá, divi‑tè xínduu ndisa‑tè tètnùhù, te xínduu stná‑te contra xi Cristu queámà. Ñàyùcàndùá, cuidadu ni cúndóó‑ndá sàhà‑té, còtó ndañuhu chuun vàha sànì quida‑nda; chicá vàha ni coó nsihi ñà‑vàha icúmí‑ndá nìhì‑ndà. Vàchi nú ni túcù iin nèhivì inga ichì, te nacoo nihni‑ne ichì Cristu, dandu ñà‑jaàn cundaà ini‑ndà, còò ndisa Dios nùù anima‑nè. Doco nèhivì iin‑ni nchícùn ñà‑ndùá cachí Cristu, iá ndisa Yua‑nda Dios ini anima‑nè, te inácáá stná Dèhemanì‑yá. 10-11 Te nú ni sáà iin nèhivì vehe‑nsia (ñà‑chinaha‑nè mii‑nsiá) iin dàñùhù có‑ndùú dàñùhù sànì cachìmà, màsà dáyâha‑nsianè vehe, ni màsà cásàhú gà‑nsià xì‑né. Vàchi nú ducán ni quida‑nda, dandu icúmí stná‑ndà nacuida cuàchi‑nda nahi mii‑né.
12 Cuàhà gá stná ñà‑cùní guè cachì xì‑nsiá, doco vichi tuxí inì chicá vàha màsà tiáá guè nùù tutu yohó, vàchi nacání inì sàì nàcòtì mii‑nsiá, dandu ndatnuhu váha‑nda, te cudiì gá ini‑ndà. 13 Cunaha‑ní, yohó ndoó stná dèhe cùhì‑ní nì nacàxin stná Dios, te cásàhú stná‑nè xì‑ní. Sà‑ìá.