Tutu Ùnì Nì Tiaa San Juan
1
Nansa nì tiaa Juan nùù iin nècuàchì nani Gayo, te cachí‑nè chuun vàha nduá quidá nècuàchìmà
1-2 Yùhù nduí nècuàchì sahnú ináhá‑nî, te cásàhúì xì mii‑ní Gayo. Cunaha‑ní, mànì cuáhà‑ní nùí; cuú ndisa inì sàhà‑ní. Te xícàn tàhvì stnáì nùù Dios ñà‑nì yáha vàha‑ní nsidanicuú chuun, te màsà quícuéhè‑ní; ni coó vàha‑ní nacua iá viì stná anima‑ní. Yùhù nì cudiì cuáhà inì na ní caquesaa ñani‑ndà, te nì nacani‑ne xìˊ sàhà‑ní ñà‑iin‑ni xiníndísâ viì‑ní palabra ndàcuisì xí Dios, cachí‑nè, vàchi iin‑ni chívàha viì‑ní ndudu ìì xí‑yá. Cunaha‑ní, nahi dèhi xínduu‑nsia, te yáha ga cudíì inì na xinítnùhi quidá víi‑nsiá nacua cachí palabra ndàcuisì. Ndisa, divi ñà‑jaàn nduú ñà‑yáha ga cudíì inì sàhà‑xí.
Ñani màní, sànì xinì ñà‑tùha‑ní quida viì‑ní, vàchi siempre chindéé‑nî dava ga nèhivì xiníndísâ, te nú xínduu‑ne nècuàchì vàxi inga ñuu, dandu chicá más cúnsìhi inì‑ní chindee‑ní nècuàchìmà. Vàchi sànì nacani‑ne xì nsidaa nsiùhù na natácá‑nsì cahvi‑nsí Dios, cachí‑nè xì‑nsí nansa cuú cuáhà inì‑ní sàhà‑né. Ñàyùcàndùá, quida‑ní seguir chindee‑ní nècuàchì (sáà vehe‑ní ducán), te màndaca ichi‑nínè nacua cuní Dios quida‑nda. Vàchi mii‑né, sàhà‑ñá cuú stná ini‑nè sàhà‑yá, ñàyùcàndùá nì caquihin‑ne ichì ñà‑cacanuu‑ne chuun ìì xí‑yá. Ni có‑xîcàn stná‑nè ni‑iñàha nùù nèhivì có‑xìníndísâ ñuu ndé yáha‑ne. Ñàyùcàndùá, ndohó, ndiá ìcà‑ndà dayáha‑nda nècuàchìmà vehe‑nda, te ducán chindee stná‑ndà (xì chuun quidá‑né dacuítià‑nè) palabra ndàcuisì xí Dios.
Nansa quidá Diótrefes, có‑quìdá víi‑né, cachí Juan
Nì tiai iin carta nùù nèhivì xí Dios natácá (ndé iá‑nî), doco Diótrefes, có‑cùní‑nè nacuni‑nè nsiùhù, vàchi mii‑né cudíì ini‑nè cunduu‑ne ana dandacú. 10 Ñàyùcàndùá, na sáì jaàn, icúmî càhìn xì‑né, vàchi có‑quìdá víi‑né, cáhàn ùhì‑nè dìquì‑nsí. Te màdì cuisì ñà‑jaàn; chicá mal quidá stná‑nè. Vàchi na xísaà ñani‑ndà ñuù‑nsia, dandu nacuáa‑né nècuàchìmà. Te nú iá iin‑nsia cuní dayáha xi nècuàchìmà vehe‑xi, dandu sadí Diótrefes mà nùù‑nsiá; còò gá permisu nataca gà‑nsià xì nèhivì xí Dios, cachí‑nè.
11 Doco mii‑ní ñani màní, màsà cúnchícùn‑ní ichì malu; còó. Cuisì ñà‑vàha ndisa ni cúnchícùn‑ní. Vàchi iin nèhivì quidá víi, nèhivì xí Dios nduú‑né; doco iin nèhivì quidá quíní, ni có‑sâha tnùní ini‑nè nansa ndisa iá‑yà.
Nansa quidá nècuàchì nani Demetrio
12 Daaní, jaàn iá stná Demetrio. Vàha ga quidá‑né, cachí nsidaa nèhivì. Te náhà xìcà palabra ndàcuisì nduá nchícùn‑nè. Te stná nsiùhù, cachí stná‑nsì vàha ndisa‑ne, te ináhá‑nî màdì tnúhu nduá cachí‑nsì.
13 Cuàhà gá cuàhìn tiai nùù‑ní ni cuí, doco vichi mà tiáá guéˋ nùù tutu yohó, 14 vàchi nacání inì yàchì sàà mimíî nàcòtì mii‑ní, dandu ndatnuhu‑nda.
15 Ni cúcuéê ni‑ní. Cásàhú nsidaa amigo xi‑ní. Te mii‑ní, casàhú stná‑ní xì iin iin amigo xi‑nda ndoó jaàn.
(Ducán nì nsihi carta ùnì nì tiaa San Juan.)