Tutu Nì Tiaa San Judas Tadeo nùù Nsidaa Nèhivì xí Dios
1
Yùhù nduí Judas, iin ana xinúcuáchí nùù Stoho‑ndà Jesucristu. Te nduú stnáì ñani Jacobo. Te tiaí carta yohó nùù mii‑nsiá nècuàchì sànì nacàxin stná Yua‑nda Dios. Mànì gá stná‑nsià nùù‑yá, te divi Jesucristu nduú ana ndiaá xì stná‑nsià. Ni cúndéhe ndahví cuàhà‑yá mii‑nsiá, te ni cúcuéê ni‑nsia quida‑ya. Te mii‑nsiá, ni cuú stnahá stná inì‑nsia sàhà‑nsiá.
Cuidadu ni cúndóó‑ndá ñà‑màsà dándáhvî tètnùhù ndohó
Ñani màní, cuàhà gá nì nacani inì tiai iin tutu càhìn xì‑nsiá sàhà salvación xi‑nda ni cuí. Doco después nì cundaà inì chicá vàha tiai, te cuacundahvíˋ nùù‑nsiá ñà‑nì cuáhandee ini‑nsià (ñà‑màsà dándáhvî nèhivì mii‑nsiá) sàhà ñà‑ndùá xiníndísá‑ndá. Nèhivì ìì xí Dios xínduu‑nda, te ndahà ndohó nì nacoo‑ya palabra ìì xiníndísá‑ndá. Doco cunaha‑nsiá, xicánúú dava nèhivì quidá maña, te sànì quìhvi stnahá stná‑nè xì‑ndà. Malu sàstnùhù‑né, doco dècuèndè sànaha sànì tiaa nèhivì xí Dios sàhà nècuàchìmà ñà‑ìcúmí‑nê nìhì‑né castigu xi‑ne, vàchi tucu nihnú ini‑nè sàhà gracia xi Yua‑nda Dios. Tuxí ini‑ne vàtùni quida quini ndevàha‑nda, vàchi cuicahnú ini‑yà sàhà‑ndà, cachí‑nè. Te ducán queámà na ian có‑nàcúní‑nè Stoho‑ndà Jesucristu, divi mii‑yá ana nduú mindaa Stoho‑ndà Dios.
Ñàyùcàndùá, cuníˋ dansínúú inì mii‑nsiá nansa nì cuu xi nèhivì raza Israel sànaha. Mate sánì caquee‑ne libre nùù ñuu Egipto nì quida Stoho‑ndà Señor, doco después nì dàndáñúhú‑yâ cuàhà‑né sàhà‑ñá cónì xìníndísâ‑néyà. Sà‑ìnáhá‑nsiâ ñà‑jaàn, doco cuníˋ dansínúú inì mii‑nsiá. Daaní, stná ángel (sànaha), cónì ndóo‑ne lugar ndé dandacú‑né; nì nacoo‑ne lugar ndé ndìá ìcà‑né cundoo‑nemà. Ñàyùcàndùá, nì sàcùndiadi vàha‑ne, nì sàcùnuhni‑nè cadena, te yucán cundoo‑ne nicanicuahàn ndé iín tnúú dècuèndè cachi sàà quìvì cahnú xí Dios, dandu ndundaà sàhà cuàchi‑ne.
Daaní, ducán nì quida stná nèhivì nì sandoo ñuu Sodoma xì ñuu Gomorra, xì ñuu yatni ga yucán, vàchi nansa‑ni nì cui nìsa nacuìdiqui uun tiàa ñuu mà nècuàchì ñahà, te ducán nìsa quida stná‑te xi tiàa. Ñàyùcàndùa, nì nìhì‑né iin castigu ñà‑ndoho‑ne mahì ñuhu xíxìn nicanicuahàn, sàhà‑ñá ducán cundaà ini nsidaa nèhivì ñà‑mà váha quida‑nda ducán.
Mate ñà‑ndáà nduú nsidaa ñà‑jaàn, doco tè‑xídandahví mà, iin‑ni có‑quìdáñúhú‑tê cuerpu xi‑tè, có‑ndùlócô‑te sàhà ñà‑ndùá cachí Stoho‑ndà Señor; te tùha stná‑te càhàn quini‑tè sàhà ana fuerte ndoó ansivi. Ducán xíquida‑tè, vàchi ducán nì sàní‑te, (cachí‑te). Doco cunaha‑nsiá, dècuèndè ángel chicá dandacú nani Miguel, ni mii‑né, cónì cánàhá‑nè xì ñà‑malu quìvì nì nàá tnahá‑né xì‑sí na nì cunì‑si nìhì‑sí iquìcúñú nsì‑Moisés (sànaha). Vàchi Miguel mà, cuisì ní cachi‑nè xì‑sí: “Dios ni cadí xì núù‑ní”. 10 Doco tè‑xídandahví mà, mate có‑sâà‑te cundaà inì‑te sàhà iin chuun, doco mà úhì càhàn quini‑tè sàhà‑ñá, vàchi cutu nihnú inì‑te na iin quisì, mà cùì cundaà vàha inì‑te, doco ñà‑ndùá de por sí nihnú inì‑te, divi ñà‑jaàn icúmí dandáñúhú xí‑tê.
11 ¡Ndahví nsidaa‑té! Vàchi ichì tè‑nì sanani Caín nduú ichì xínchicùn‑te. Sànì tùcù stná‑te na ian nì tùcù Balaam (sànaha); vàchi Balaam mà, puru sàhà dìhùn nìsa quidachuún‑te chuun ìì xí‑te. Daaní, ndudává stná tètnùhù ndoó vichi xì (tiàa sànaha nì sanani) Coré. Cuàhà gá nì càhàn quini stná tèmà dìquì ana dandacú. Ñàyùcàndùá, nì ndañuhu stná‑te.
12 Tètnùhù ndoó vichi, cudíì inì‑te cutnahá‑te xi‑nsiá na natácá‑nsià ndoó mánì‑nsiá xixí‑nsiá. Doco ndóo cahan‑nda quidá‑te, vàchi có‑chîvàha‑tè tnùñuhu nùù ni‑iñàha. Cuisì sàhà mii‑té ndulócô‑te. Nahi vicò tàchí, ducán xínduu‑tè (ñà‑còò chuun vàha quidá‑te). Ñàyùcàndùá, ducán xínduu stná‑te nahi yutnù có‑càná ñà‑vídì‑xi tiempu xan, te ò nahi yutnù nì tnuhu‑nda, (te nì ìchì) yohò‑nú, ducan xínduu stná‑te, ñàyùcàndùá, ùì modo còò chuun vàha quidá‑te. 13 Cunaha‑nsiá, nahi mar ndé nacuáhnú yucù tècuìí, te vàxi chìhìñù nùù‑té, ducán xínduu stná tè‑tnùhùmà ñà‑quini guá xíquida‑tè. Nahi stná sìtnúù xicá nihni ansivi, ducán quidá stná‑te, (vàchi sànì tùcù‑te inga ichì), ñàyùcàndùá lugar xi‑tè cunduu iin xaan ndé iín tnúú nduchi nicanicuahàn.
14 Daaní, nì ìa stná Enoc sànaha. Descendencia ùsà xi Adán nì sanduu nècuàchì yucán. Te nìsa cahàn stná‑nè cuenta xi Dios, nì cachitnùhu‑ne sàhà tètnùhù xicánúú vichi. Te dohó nì cachi‑nè: “Cunaha‑nsiá, icúmí Stoho‑ndà Señor quixi‑ya ñuhìví, cutnahá stná‑yà xì cuàhà sàstnùhù ángel ìì xí‑yá, 15 dandu ndàcàn‑yà cuenta sàhà cuàchi nì quida nèhivì, vàchi icúmí‑yâ dacúndâà ini‑yà nècuàchì malu mà ñà‑có‑ìá vàha ñà‑nì quida quini‑ne ducán, te ni có‑ìá vàha stná ñà‑nì nandòdó‑né ichì‑yá, te nì càhàn ndevàha‑ne dìquì‑yá, vàchi cuàchi cahnú nduámà”. (Ducán nì cachi Enoc sàhà tètnùhù ndoó vichi.) 16 Te cunaha‑nsiá, có‑ndôo stná inì‑te sàhà ni‑iñàha. Puru cudúchí inì‑te sàhà nsidaá, te cuisì nandúcú‑tê ñà‑ndùá xího mii‑té quida‑tè. Có‑yûhî yuhù‑té càhàn‑te na ian mii‑té nduú‑te mii‑té. Vihini coo nansa cáhàn tnùñuhu‑té xi nèhivì, doco cuisì sàhà interés xi mii‑té nduájàn.
17 Doco mii‑nsiá nècuàchì mánì guá nùí, xiñuhu nsinuu inì‑nsia nansa nì cachi apóstol nì nìhì chuun nùù Stoho‑ndà Jesucristu, 18 vàchi nì cachitnùhu nècuàchìmà ñà‑seguru icúmí cundoo cuàhà tè‑sácùndiaa, xì cuàhà stná tètùha quini. 19 (Te ñà‑ndáà nduá), sàndòó‑te vichi; divi xínduu tiàa siempre sahndé dava xi nèhivì. Cuisì quidá‑te ñà‑ndùá xího mii‑té quida‑tè, vàchi còò Espíritu Ìì xí Dios ini anima‑te.
Nansa ndiá ìcà‑ndà quida‑nda
20 Doco mii‑nsiá nècuàchì cùù guá inì sàhà‑xí, chicá xiñuhu cunindisá viì‑nsiá palabra ìì, vàchi ducán nacuàhandee ini‑ndà. Te na xícàn tàhvì‑ndà nùù Dios, ni cuáha‑nda chindee stná Espíritu Ìì xí‑yá ndohó. 21 Ni‑iyuhu màsà túcù‑ndà inga ichì còtó nandòdó‑nda ñà‑cuàhà guá cuú ini‑yà sàhà‑ndà. Te cuéyààni cundiatu‑nda ndè cachi sàà quìvì cundehè ndàhví‑yàndó, te nihì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn.
22 Dava nèhivì, iá‑nè xì cuàhà duda; ñàyùcàndùá, càhàn viì‑nsiá xì‑né dècuèndè ni sáà‑nè cundaà vàha ini‑nè. 23 Xiñuhu chindee‑nda nècuàchìmà, vàchi ducán queámà na ian meru cuàhàn‑nè quìñuhu‑nè, te nì dìtá‑ndàné, te nì càcu‑ne. Te nsidaa stná nèhivì (sànì tùcù dahuun), cundehè ndàhví stná‑ndàné, doco cuidadu ni cúndóó‑ndá ñà‑màsà cúmánchâ stná anima‑ndà, vàchi dava‑ne, quini iá stná modo xi‑ne.
Nansa nì dàxínu San Judas carta yohó, cuàhà gá naquímánì‑né Dios
24-25 Cunaha‑nsiá, mindaa mii‑yá nduú Dios; cuisì mii‑yá nduú ana nchìchí ndisa, te cuisì mii‑yá nduú ana dacácu xi‑nda; vàtùni cundiaa‑yàndó ñà‑màsà túcù‑ndà inga ichì có‑ndiàá; vàtùni cundiaa‑yàndó te ducán nìhì‑ndà sàà‑ndà nùù‑yá, ni‑iin cuàchi‑nda mà túi, dandu cundehè‑ndà ñà‑ndiaha guá‑yà, te cudiì cuáhà stná ini‑ndà. Pues vichi ndácùcahín Stoho‑ndà Jesucristu, te ducán naquímánì cuáhìˊ mii‑yá. Te xícàn tàhví ni queé cuàhà tnùñuhu ndiaha xí‑yá, te ni sáà‑yà cusahnú fuerte‑yà inicutu, te ni cúndáà stná ini nèhivì ñà‑ndahà mii‑yá iá nsidanicuú iñàha ndè sànaha xì dècuèndè vichi, xì nicanicuahàn. Amén.