Ndudu Ìì Nì Dàcùní Dios San Juan
1
Ñà‑ndùá cachítnùhu nùù tutu yohó
Tutu yohó nduú tutu ndé cachítnùhu Jesucristu ñà‑ndùá sà‑ìtúú vàxi cuu. Nùù Yua‑nda Dios nì nìhì Jesucristu palabra yohó ñà‑dacúndéhe‑yá nsidaa nèhivì xinúcuáchí nùù‑yá. Iin ángel mozo xi‑ya nduú ana nì cachitnùhu xi palabra yohó, te nì inini yùhù. Juan naní, te nduú stnáì iin nèhivì xí mii‑yá. Nùù tutu yohó cáhàn Yua‑nda Dios; te itándiaa stná palabra xi Jesucristu, xì stná nsidaa ñà‑ndùá nì xini yùhù. Yùhù testigu nduí, te nsidaa palabra itándiaa yohó, ñà‑ndáà nduá.
Ndiaha gá coo xi ana cahvi xi tutu yohó, xì stná nèhivì iníní xân, nú ni chívàha‑ne ñà‑ndùá cacháˋ; vàchi palabra nì quixi nùù Dios nduá, te sà‑ìtúú cuu ndisa ñà‑ndùá (cachitnùha).
Nansa nì casàhú Juan xì nèhivì xí Dios, ndoó nùù ùsà ñuu
4-5 Yùhù Juan, cásàhúì xì nsidaa mii‑nsiá nèhivì natácá càhvì xì‑yá xíndoo ùsà ñuu ladu Asia. Ni cuní mànì‑yá mii‑nsiá, te ni ndóo vàha inì‑nsia quida‑ya. Ducán cuní‑yà cuu xi‑nsiá, divi mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn. Dècuèndè nicanicuahàn iá‑yà, te ndè nicanicuahàn quìvì nùù‑xí icúmí‑yâ coo‑ya. Te ducán cuní stná ùsà espíritu ndiaha itá ladu nùù silla ndiaha xí‑yá. Te ducán cuní stná Jesucristu, divi ana nì cachitnùhu xi‑nda puru palabra ndàcuisì. Làcà mindaa mii‑yá nduú ana nì natiacu primeru, làcà mindaa‑yá cusáhnû nùù nsidanicuú ana dandacú ñuhìví yohó. Ansivéhé‑yâ, cuú ini‑yà sàhà‑ndà, te sàhà nìì‑yá (nì xìtià), ñàyùcàndùá nì ndoo cuàchi‑nda nì quida‑ya. Sàhà mii‑yá sànì nìhìtáhvì stná‑ndà chuun ñà‑dandacu‑nda, xì stná chuun nahi chuun xi dùtù ñà‑cunucuachi‑nda nùù mii‑yá ana cahvi‑yá, divi Yuandiáhá‑yâ. Pues vichi nùù mii‑yá ni coó tnùñuhu xí nsidanicuú nèhivì, te nicanicuahàn ni cúsáhnû‑yá nùù‑ndà, amén.
Cunaha‑nsiá, icúmí‑yâ naxicocuíìn‑yà. Mahì vìcò icúmí‑yâ nuu‑ya tùi‑ya nùù nsidanicuú nèhivì. Te icúmí cundehè stná nèhivì (nì xìcàn) ni quíhvi lanza ìcà‑yá. Dandu yáha ga tnana fuerte nsidaa nèhivì nsidanicuú ñuu iá ñuhìví na cuni‑nèyà. Ducán icúmí coo, cachíˋ.
Cachí mii‑yá: “Nicanicuahàn iéˋ. Sàhà yùhù nì sàcòo nsidaa iñàha, te còò ni‑iñàha chicá cunaha nùí. Ñàyùcàndùá, ducán nduí nahi letra nuu nani A, te ducán nduú stnáì nahi letra dansihí nani Z”.
Ducán cachí mii‑yá ana nduú Dios vivu, vàchi dècuèndè sànaha iá‑yà, te nicanicuahàn coo stná‑yà quìvì vàxi xi‑nda, te nsidanicuú iñàha, vàtùni quida‑ya.
Nansa nì nìhìtáhvì Juan nì dàcùní Dios‑nè Jesucristu, te ndiaha gá‑yà
Yùhù Juan, iin‑ni nduú stnáì dèhe Dios nahi mii‑nsiá, iin‑ni ndohó stnáì sàhà‑yá, te iin‑ni ndiatú stnáì sàà quìvì cusahnú Jesucristu, te quidándéé inì dècuèndè sàà quìvì mà. Cunaha‑nsiá, yucán nìsa ìe ñuu nani ñuu Patmos, iin ñuu indúhu mahì mar. Divi sàhà‑ñá nchícuìn Palabra xi mii‑yá, ñàyùcàndùá nì sàì yucán (nì quida tè‑xídandacú), vàchi vate nì cachì iéˋ ladu xi Jesucristu, ñàyùcàndùá nì sàì yucán. 10 Te nì cuu iin quìvì (domingu), divi quìvì xí mii‑yá, te iéˋ ndahà Espíritu Ìì xí Dios, na ian sánîˋ, dandu nì tiacu cáhàn‑yà yàtí, fuerte iá tàchì‑yá, na ian siví corneta. 11 Te dohó nì cachi‑yà:
―Nicanicuahàn iéˋ; sàhà yùhù nì sàcòo nsidaa iñàha, te còò ni‑iñàha chicá cunaha nùí, vàchi nahi letra A nduí, xì nahi letra Z. Vichi icúmí‑yô tiau nùù tutu nsidaa ñà‑ndùá nì xinù, te dasáà‑ñà nùù nèhivì‑xí ndoó ùsà ñuu ladu Asia. Dohó nani ùsà ñuu yucán: ñuu Éfeso, xì ñuu Esmirna, xì ñuu Pérgamo, xì ñuu Tiatira, xì ñuu Sardis, xì ñuu Filadelfia, xì ñuu Laodicea, ducán nani ñuu yucán ―nì cachi‑yà.
12 Daaní, nì nacuicoé yàtí ñà‑cundehí ana cáhàn, te primeru nì xinì yucán itá ùsà candeleru. Oro nì cuyucàn, te itá iin iin isì xíxìn. 13 Daaní, mahì ùsà isì mà nì xinì jaàn iín mii‑yá, na indéhe nèhivì indéhe‑yá, ndixí‑yá iin dùhnù quihín sáà ndè dìquì sàhà‑yá. Te nchìca‑ya nuhní iin siuhma nì cuyucun oro. 14 Cuxín yaa idìdínì‑yá nahi idì nì ndoo, ò nahi yùhà. Te nduchìnúù‑yá, tnúà nahi ñuhu. 15 Daaní, sàhà‑yá, yéhè nina‑ña na iin càa yahá nì dàà titi ini xìtnù. Te fuerte cáhàn stná‑yà na ian cahá tèñuhu cuàhà. 16 Te ndahà cuàhá‑yà iníndáhá‑yâ ùsà sìtnúù, te iníyúhú‑yâ na iin espada dììn ndúì ladu‑xi. Daaní, nùù‑yá, nchiá na ian nchií fuerte orá.
17 Ducán nì xinì mii‑yá, dandu nì nduè sàhà‑yá na ian sànì xìhì. Doco ndahà cuàhá‑yà nì tnii‑ya ìqué, te nì cachi‑yà:
―Còó, màsà yúhû. Cunahu, sàhà yùhù nì sàcòo nsidaa iñàha, te còò ni‑iñàha chicá cunaha nùí. 18 Te vichi itiácuì. Ñà‑ndáà nduá nì xìhì, doco sànì natiacuì, te nicanicuahàn icúmî cutiacuì. Yùhù nduú ana dandacú sàhà nsìi, nansa cuu xi‑né, te dandacú stnáì sàhà andea (ana cùhùn yucán). 19 Vichi tiaa‑yó nsidaa ñà‑ndùá nì xinù yohó, te tiaa stná nansa iá tiempu vichi, xì nansa icúmí cuu stná quìvì nùù‑xì. 20 Cunahu, cuàhìn cachì xùn ndíà nduá cuní cachi ùsà sitnúù iníndáhá ndahà cuàhíˋ nì xinù. Te cuàhìn cachì xùn ndíà nduá cuní cachi ùsà candeleru oro yohó. Pues, ùsà sìtnúù yohó, xíndua ùsà nècuàchì cachítnùhu palabra‑xi. Te ùsà candeleru oro yohó, xíndua ùsà grupu nèhivì natácá iníní xí palabra xi mà ndè ùsà ñuu yucán.