2
Razón nì dàsáà Jesús nùù nèhivì xí‑yá ñuu Éfeso
’Vichi, tiaa‑yó iin tutu cùhùn nùù nècuàchì cachítnùhu palabra xi ñuu Éfeso, dandu cahvi‑neà cunini nsidaa nèhivì‑xí ndoó ñuu yucán. Dohó tiaa: Yùhù nduí mii‑yá iníndáhá ùsà sìtnúù ndahà cuàhíˋ, te xicánúí mahì ùsà candeleru oro, te dohó cachí xì‑ní: ináhî nansa quida‑ní vida xi‑ní. Ináhî nansa nì sàhandee inì‑ní quida‑ní (chuun xi), te nì quidandee inì‑ní. Te nèhivì malu, có‑cùdíì inì‑ní modo xi‑ne. Te dava nèhivì, nì cachi‑nè xínduu stna‑ne ana nì nìhì chuun nùí, doco còó, mà ndìsá. Dandu mii‑ní, nì nanducu váha‑ní sàhà ñà‑ndùá nì cachi‑nè, te nì cundaà inì‑ní, tnuhu‑né. Cuàhà gá sànì quidandee inì‑ní, mate cuàhà vida nì yàha‑ní sàhà yùhù, doco iin‑ni sànì quida‑ní chuun xi, cónì nácóó‑nîà. Doco cunaha‑ní, có‑cùdíì inì sàhà iyuhu ñà‑ndùá quida‑ní, vàchi có‑cùú gà inì‑ní sàhí nacua nìsa cuu inì‑ní sàhí dihna. Ñàyùcàndùá, nsinuu inì‑ní nansa nìsa ìa‑ní nà táñâha ga quida‑ní falta, te naxicocuíìn inì‑ní sàhà falta mà, te quida tu‑ní nacua nì saquida‑ní antes. Vàchi nú coó, sàì ndé iá‑nî, te dacúxióé candeleru xi‑ní, nú màsà náxícócuîìn inì‑ní. Doco iá iin ñà‑vàha quida‑ní, vàchi có‑xìñùhù‑ní modo xíquida tè‑nicolaíta. Yùhù, ni‑iyuhu có‑xìñùhí ñà‑ndùá quidá témà.
’Nsidaa mii‑nsiá nècuàchì natácá càhvì xì Dios, ni cúníní vàha‑nsia ñà‑ndùá cachí Espíritu Ìì xí‑yá, vàchi dohó cachí‑yà: Nú ni cúndéé‑nsiâ nùù nsidaa ana cuní datúcù xì‑nsiá, dandu nùù yùhù nìhìtáhvì‑nsiá caxì‑nsiá quisì vídì caná nùù yutnù ndiaha iín ndé iá ñuu ndiaha Dios, vàchi fruta mà cutiacù‑nsia nicanicuahàn.
Razón nì dàsáà Jesús nùù nèhivì xí‑yá ñuu Esmirna
’Daaní, nùù nècuàchì cachítnùhu palabra‑xi ñuu Esmirna, dohó tiaa‑yó, dandu cahvi‑neà cunini nsidaa nèhivì‑xí ndoó ñuu yucán: Cunaha‑ní, sàhà yùhù nì sàcòo nsidaa iñàha, te còò ni‑iñàha chicá cunaha nùí. Ndisa, nì xìhì, doco sànì natiacuì. Yùhù ináhî ñà‑ndùá quida‑ní, ináhî nansa yáha‑ní cuàhà tnùndoho quidá nèhivì. Ináhî ndahví dahuun yáha‑ní. Doco cunaha‑ní, nùù yùhù cuica‑ní. Te ináhá stnáì nansa quidá dava nèhivì, quini ndatnúhú‑nê sàhà‑ní, nècuàchì raza Judea xínduu‑ne, cachí‑nè, doco còó, mà ndìsá. Nèhivì natácá cuenta xi ñà‑malu xínduu‑ne. 10 Vichi icúmí‑nî ndoho gà‑ní quida nèhivì, doco màsà yúhî‑nî ñà‑ndùá icúmí‑nî yàha‑ní. Dècuèndè cundiadi stná dava‑nsia quida ñà‑malu. Doco cunaha‑nsiá, sàhámà vàtùni cundaà inì‑xi, a xiníndísâ ndisa‑nsia. Ùxìn quìvì coo tnùndoho ma. Doco mii‑ní, iin‑ni cunindisá viì‑ní, mate ni cuí‑nî quida‑ne, dandu nìhìtáhvì‑ní iin ñà‑vàha nùí, divi ñà‑cutiacù‑ní vida (ndiaha nicanicuahàn).
11 ’Nsidaa mii‑nsiá nècuàchì natácá càhvì xì Dios, ni cúníní vàha‑nsia ñà‑ndùá cachí Espíritu Ìì xí‑yá, vàchi dohó cachí‑yà: Nú ni cúndéé‑nsiâ nùù ana cuní datúcù xì‑nsiá, dandu mà sáà‑nsia cuì‑nsia ùì xichi (nahi nècuàchì dava ga).
Razón nì dàsáà Jesús nùù nèhivì xí‑yá ñuu Pérgamo
12 ’Daaní, nùù nècuàchì cachítnùhu palabra‑xi ñuu Pérgamo dohó tiaa‑yó, dandu cahvi‑neà cunini nsidaa nèhivì‑xí ndoó ñuu yucán: Yùhù nduí ana nihi‑xi espada dììn ndúì ladu xi. 13 Yùhù ináhî ñà‑ndùá quida‑ní; ináhî nansa iá ñuu ndé iá‑nî, vachi mero ñuu ndé dandacu‑guá ñà‑malu nduá yucán. Doco ináhî mii‑ní ñà‑iin‑ni nchícùn‑ní yùhù, te ndácùcahan‑ní quìví, cónì nácuáa‑ní yùhù, iin‑ni xiníndísá‑nî, mate yucán nì sahnì‑té iin ana nì cachi vate iá‑nè ladu xi, cónì chídèhé‑nèà. Divi nduú Antipas, te yucán nì xìhì‑nè ñuu ndé iá fuerte guá ñà‑malu. 14 Doco, cunaha‑ní, có‑cùdíì inì sàhà iyuhu ñà‑ndùá quida‑ní. Vàchi jaàn ndé iá‑nî ndoó stná dava nècuàchì nchícùn ley xi Balaam. Divi Balaam mà nduú nècuàchì nì càhàn xì tè‑Balac sànaha, nì cachi‑nè xì tèmà nansa chiyuhù‑té nècuàchì Israel ñà‑quida‑ne ñà‑có‑ndìá ìcà‑né, nì chiyuhù‑ténê caxì‑né promesa nì sàcòo nùù figura cahvi nèhivì, te nì chiyuhù stná‑tené ñà‑càhàn‑nè xì nèhivì cónì nandàhà xì‑né. 15 Daaní, jaàn ndé iá‑nî ndoó stná dava nèhivì nchícùn ley xi tè‑nicolaíta. Cunaha‑ní, ni‑iyuhu có‑xìñùhí ley mà. 16 Ñàyùcàndùá, naxicocuíìn inì‑ní. Te nú coó, yàchì sàì ndé iá‑nî, te cuàhi mii‑né castigu xi‑ne. Sàhà espada iá yuhí, ñà‑jaàn nìhì‑né castigu.
17 ’Nsidaa mii‑nsiá nècuàchì natácá càhvì xì Dios, ni cúníní vàha‑nsia ñà‑ndùá cachí Espíritu Ìì xí‑yá, vàchi dohó cachí‑yà: Nú ni cúndéé‑nsiâ nùù nsidaa ana cuní datúcù xì‑nsiá, dandu nìhìtáhvì‑nsiá cuxi‑nsia comida ndiaha iá dèhé (nùù Dios), divi nduú maná ndiaha. Te dacútâhvì stnáì iin iin‑nsia iin iin yùù siòcò ndé itúú quìvì saa iin iin‑nsia. Còò inga ana cunaha xi quìvì yucan, cuisì ana cutahvì xì yùù mà.
Razón nì dàsáà Jesús nùù nèhivì xí‑yá ñuu Tiatira
18 ’Daaní, nùù nècuàchì cachítnùhu palabra‑xi ñuu Tiatira dohó tiaa‑yó, dandu cahvi‑neà cunini nsidaa nèhivì‑xí ndoó ñuu yucán: Yùhù nduí Dèhemanì Dios, te nduchìnúí, nchiá na ian tnúù ñuhu, te sàhí, yéhè‑ñà nahi càa yahá. Te dohó cachíˋ xì‑ní, 19 ináhî nansa quida‑ní, te ináhî cuú inì‑ní sàhà ñanìtnaha‑ní. Daaní ináha stnáì nihnú inì‑ní yùhù, te ináha stnáì nansa chindéé stnahá‑nsiá xì nansa quidá ndee inì‑nsia (nú iá tnùndoho), te ináhá stnáì iá cuàhà obra xi‑ní, te vichi más iá obra xi‑ní nùù antes. 20 Doco cunaha‑ní, iá iyuhu ñà‑dìsáhà‑xí có‑cùdíì inì quida‑ní, vàchi sáha‑ní permisu chináhá nècuàchì ñahà nani Jezabel. Dios dacáhàn xì‑né, cachí‑nè, (doco còó). Dacuahá‑né nèhivì‑xí, te datúcù‑nè nècuàchìmà, vàchi cachí‑nè iá permisu càhàn nèhivì xì ana cónì nándàhà xì‑né, te vàtùni caxì stná‑nè promesa nì sàcòo nùù figura cahvi nèhivì. (Ducán cachí ñahà mà.) 21 Pues, yùhù, nì sandiatui, áma naxicocuíìn ini‑nè sàhà cuàchi quidá‑né xì nècuàchì tiàa, doco còó, cónì náxícócuîìn ini‑nè. 22 Ñàyùcàndùá, icúmí‑nê quicuehè‑nè quide, te cunduhù‑né. Stná tiàa ni caquida xi cuàchi ma, icúmí stná‑nè ndoho cuahà‑né nú màsà cúú‑né arrepentir sàhámà. 23 Stná dèhe nècuàchì ñahà mà, icúmí stná‑nè quicuehè‑nè, te cui‑nè. Dandu nsidaa nèhivì‑xí ndoó nsidaa ñuu, sàhámà cundaà ini‑nè ñà‑yùhù ináhî nansa nihnú ini nsidaa nèhivì ini saxìnítnùní‑nè, te según nansa quidá iin iin‑ne, ducán icúmí‑nê nìhì stná‑nè nùí. 24 Doco vichi cuàhìn cachì inga iñàha xì nsidaa mii‑nsiá jaàn có‑nchîcùn xì ley (chicuéhè) mà, vàchi có‑dàcuàhá‑nsià palabra sìquini sàhà ñà‑malu, palabra cachí‑nè palabra dèhé. Cunaha‑nsiá, mà cáchí guè xì‑nsiá ni inga iñàha chivàha‑nsia, 25 cuisì ñà‑ndùá sànì nìhì‑nsiá chivàha‑nsia ndè vichi, divi ñà‑jaàn quida ndisa‑nsia seguir dècuèndè quìvì nasaì ndé ndoó‑nsiá.
26 ’Iin nèhivì, nú ni cúndéé‑nê nùù nsidaa ana cuní datúcù xì‑né, te iin‑ni quida ndisa‑ne ñà‑ndùá cachíˋ dècuèndè quìvì último, ndiaha gá coo xi‑né. Vàchi icúmí‑nê nìhìtáhvì‑né dandacú stná‑nè nùù cuàhà ñuu ñuhìví. 27 Nahi yùhù, nùù Yuamánìˊ nì nìhìtáhvìˊ cusahnúí nùù ñuhìví, ducán icúmí stná mii‑né cusahnú stná‑nè, cunindaha‑né iin vara càa cunduu seña, te nèhivì (có‑ìníní, ndahví‑ne), vàchi yáha ga fuerte icúmí‑nê nàni fuerte‑nè na ian cháhmà iin quìdi còò chuun‑xi. 28 (Doco nèhivì nchícùn viì xìˊ), icúmí‑nê nìhìtáhvì stná‑nè cucumi‑né sìtnúù cahnú xínu dàtnàà. 29 Nsidaa mii‑nsiá nècuàchì natácá càhvì xì Dios, ni cúníní vàha‑nsia ñà‑ndùá cachí Espíritu Ìì xí‑yá.