4
Vichi indéhe Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu, divi ana icúmí naxicocuíìn cusahnú‑yá, te nsidandaà‑yà sàhà nsidaa nèhivì, nècuàchì itiácú xì nècuàchì nì xìhì; pues mii‑yá nduú ana indéhe, (te iníní‑yá) ñà‑chìnáhî mii‑ni palabra cuàhìn cachì xì‑ní yohó, (Timoteo): dacuítià‑ní palabra ìì xí‑yá; coo tùha‑ní (càhàn‑ní xì nèhivì) nsidanicuú tiempu, ndéni hora nì cui. Nú iá falta xi‑ne, càhàn viì‑ní xì‑né; dansítnûù inì‑nínè sàhà falta xi‑nemà, te nacuàhandee inì‑nínè áma naquida viì‑né. Iin‑ni quidandee inì‑ní sàhà‑né, te iin‑ni dacuaha‑nínè. Vàchi vàxi iin quìvì mà cándísâ gá nèhivì cunini‑ne palabra ndàcuisì. Còó, cuàhàn‑nè nanducu‑né cuàhà ana chinaha xì‑né cuisì ñà‑ndùá cudíì ini mii‑né cunini‑ne, vàchi ducán nchihò ini‑nè quida‑ne. Cuàhàn‑nè quidamaxìní‑nè. Mà cúníní gá‑nè palabra ndàcuisì xí‑yá, puru ñà‑ndùú cuentu uun cuàhàn‑nè cunini‑ne. Doco mii‑ní, nicanicuahàn nacani sahnú inì‑ní. Quidandee inì‑ní sàhà nsidaa tnùndoho icúmí‑nî cunì‑ní; (inicutu) cachitnùhu‑ní razón ndiaha xí mii‑yá, te daxínu viì‑ní nsidaa chuun ìì xí‑yá sànì sàha‑ya mii‑ní. Vàchi yùhù, sà‑ìéˋ ñà‑nùhì (nùù Dios). Nahi promesa sáha‑nda mii‑yá nduí, vàchi sànì sàà hora caqui. (Doco cunaha‑ní, inii vida xi) sànì sàhandee gá inì quide ñà‑ndùá sáì quide; sànì xìnu nùù‑xí ñà‑ndùá nì sàcùnahí quide, te iin‑ni nihnú vàha inì Stoho‑ndà Señor. Sàháyùcàndùá, icúmí‑yâ dacútâhvì‑yá yùhù iin ñà‑vàha na sàà quìvì ndiaha vàxi xi‑nda, vàchi iin juez ndàcuisì inì‑xi nduú‑yá. Doco màdì cuisì yùhù nìhìtáhvì na sàà quìvì mà. Còó, vàchi cundiatú stná nsidanicuú ana cudíì inì‑xi cuninùù xì‑yá na quìvì naxicocuíìn‑yà.
Ñà‑ndùá nì cachi Pablo na ní xìcàn‑nè favor nùù Timoteo, te nì ndaquìndèè stná‑nè xì nècuàchìmà
Sacúndáhvîˋ nùù‑ní yàchì quixi‑ní yohó. 10 Vàchi sànì nacoo nihni Demas yùhù, vàchi chicá nì cudiì ini‑nè ñà‑ndùá iá ñuhìví yohó, te ñàyùcàndùá sàcuàhàn‑nè ñuu Tesalónica. Daaní, Crescente, ladu Galacia cuàhàn‑nè; te Tito, ndè ladu Dalmacia cuàhàn nècuàchìmà. 11 Làcà mindaa Lucas iá xìˊ vichi. Ñàyùcàndùá, cachíˋ xì‑ní ñà‑nacuaca‑ní Marcos cutnahá‑nsiá quixi, vàchi (ináhî), vàtùni chindee stná‑nè yùhù ñà‑quide chuun ìì xí mii‑yá. 12 Daaní, Tíquico, sànì techuín‑nè cuàhàn‑nè ñuu Éfeso.
13 Cunaha‑ní, iá iin dòí nì ndòo vehe Carpo ñuu Troas. Diviajàn naquihin‑ní, te cunihi‑ní quixi na quìvì quixi‑ní. Te cuní stnáì quixi tutu xi, xì stná libru xi; doco tutu mà nduá chicá xiñuhu (nùí).
14-15 Cuidadu coo‑ní xì herreru nani Alejandro, vàchi cuàhà gá dañu nì quida‑ne nì càhàn quini‑ne dìquí, xì dìquì stná ñà‑ndùá nì cachi‑nsì. Doco icúmí Stoho‑ndà Señor cuàha‑yanè según ñà‑ndùá nì quida‑ne.
16 Cunaha‑ní, primeru xichi nì càhìn sàhà mií nùù juez, còò ni‑iin tiàa ni chíndéé xî. Cahnú gà Dios màsà cútníí‑yá cuenta sàhà ñà‑ndùá nì quida‑nemà, vàchi nsidaa‑né nì nacoo nihni‑ne yùhù. 17 Doco mii‑yá, còó; iín stná‑yà cutnáhâ‑yá xìˊ na ní sàhìn yucán, te nì nacuàhandee ini‑yà yùhù, vàtùni nì dàxínui chuun icúmî ñà‑càhìn xì nèhivì palabra xi‑ya, te cunini nsidanicuú raza nèhivì. Daaní, (na ní nsihi nì càhìn), dandu nì càcui, mate cuáhàn‑te dandáñúhú dahuun‑tè yùhù nì cùí. 18 Te cunaha‑ní, icúmí Stoho‑ndà Señor nacuidahan‑yá yùhù nùù nsidaa ñà‑ndùá quida nèhivì malu, vàchi iin‑ni icúmí‑yâ cundiaa‑yà yùhù ndè cachi sàì ñuhìví ìì xí‑yá iá ansivi. Ansivéhé cahnú‑yá nicanicuahàn, amén.
19 Casàhú‑nî xì Prisca xì Aquila, xì stná Onesíforo xì nèhivì vehe‑ne.
20 (Cachitnùhu stnáì xì‑ní) ñà‑nì ndòo Erasto ñuu Corinto. Te Trófimo, ñuu Mileto nì ndòo‑ne, vàchi cuhí‑nè.
21 Yùhù sacúndáhvîˋ nùù‑ní ñà‑nì quìxí yáchì‑ní antes tiempu vìxin. Cásàhú Eubulu xì‑ní, te cásàhú stná Pudente, xì Lino xì Claudia, xì nsidaa gá nèhivì nduú hermanu.
22 Ni cútnáhâ anima‑ní xì Stoho‑ndà Jesucristu, te cuàhà gracia xi‑ya ni cúcúmí‑nî. Sà‑ìá.