Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Tito
1
Yùhù nduí Pablo, iin ana xinúcuáchí nùù Dios. Ñàyùcàndùá xicánúí cáhìn xì nèhivì sàhà‑ñá vàtùni sàà nècuàchì sànì nacàxin‑ya cunindisá‑néyà. Vàchi ñà‑jaàn nduú chuun nì nìhí nùù Jesucristu quide, dandu cundaà ini nèhivì índù‑ñá nduú palabra ndàcuisì sàhà nansa cahvi viì‑ndàyá, xì sàhà stná tnùndé ini ndiatu‑nda ñà‑nìhì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn, vàchi ndè na táyôo ñuhìví, sànì quida‑ya comprometer nìhìtáhvì‑ndà ducán, te mii‑yá, mà nunca dandahví‑yàndó. Te vichi sànì dàtúi‑ya palabra mà, vàchi sànì sàà meru tiempu tùia, te cunitnùhu‑ndañá. Ñàyùcàndùá, xicánúí cachítnùhi palabra mà nacua nì dàndàcú‑yá nùí quide, vàchi mii‑yá, cuní‑yà dacácu‑ya (nsidaa) nèhivì.
Pues, vichi tiaí tutu yohó nùù mii‑ní, Tito, vàchi nahi dèhe ndise nduu‑ní, ñà‑iin‑ni sànì xinindisá stná‑ní ichì váha. Ñàyùcàndùá, xícàn tàhví nùù Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu, divi ana nì dàcácu xi‑nda, te xíquèn ñà‑nì cuáha‑ya mii‑ní cuàhà gracia xi‑ya, te ni cúndéhe ndahví stná‑yà mii‑ní; contentu ni coo‑ní quida‑ya.
Ñà‑ndùú chuun nì ndacu nuù Tito quida‑ne ñuu Creta
Na ní quei ndé iá‑nî jaàn ñuu Creta, nì cachì xì‑ní ñà‑nì ndóo‑ní daxínu‑ní chuun cumánì vá. Te iin chuun ma nduú ñà‑nacàxin‑nda nècuàchì cunuù xì nèhivì xí Dios iin iin ñuu. Ñàyùcàndùá, nacua nì cachì xì‑ní, divi ducán quida‑ní. Doco cuisì tiàa còò falta‑xi ni cácúndúú ana nacàxin ma. Vàchi xiñuhu cunduu‑ne tiàa iá xì imindaa nècuàchì vehe‑xi, te ni cúndúú stná‑nè iin ana iníní víi dèhe‑xi, vàchi nú cachí nèhivì escandaloso dèhe‑ne, te ò có‑ìá sahnú inià, dandu màsà quéé nècuàchìmà nombradu. Vàchi iin tiàa inúù xì nèhivì cahvi xi Dios, icúmí‑nê cunduu‑ne iin nècuàchì còò falta‑xi, vàchi divi mii‑yá nduú ana xinúcuáchí‑nê nùù‑xí. Ñàyùcàndùá, màsà cúndúú‑né nècuàchì cuadú, ò iin nècuàchì xídà yàchì inì‑xi; còó. Ni màsà cúndúú stná‑nè ana tùha coho, ò iin nècuàchì cáhàn tèhìì. Ni màsà cúndúú stná‑nè iin ana cuú inì‑xi sàhà dìhùn. Te xiñuhu cunduu stná‑nè iin tiàa cudíì inì‑xi dayáha visita vehe‑xi; iin nèhivì cudíì inì‑xi sàhà nsidanicuú chuun vàha ni cúndúú‑né. Doco màsà cúndúú‑né nècuàchì quidá nansa ni nì cui xi mii‑xí; còó. Nècuàchì sahnú inì‑xi ni cúndúú‑né, nècuàchì ìì ndisa inì‑xi, vàchi nsidaa nècuàchì inúù mà, xiñuhu cunduu‑ne nècuàchì ndàcuisì inì‑xi. Iin‑ni xiñuhu cunchicùn viì‑né palabra ndàcuisì xí‑yá nacua nì dàcuàhá nèhivì‑né, dandu vàtùni nacuàhandee stnahá ini‑nè, te nìhì stná‑nè naxiconihí víi‑né nùù nècuàchì xítnùhu, vàchi divi dàñùhù ndàcuisì nduá nì dàcuàhá‑né.
10 Vàchi cunaha‑ní, ndoó cuàhà nèhivì chináhá ndevàha iin palabra loco, te dandahví uun‑ne nèhivì. Nècuàchì chicá quidá ducán xínduu nècuàchì raza Judea. 11 Ñàyùcàndùá, xiñuhu cadi xì núù‑né. Vàchi dava xaan sànì dacà‑né dìnì nsidanicuú nèhivì ndoó iin vehe. Te dècuèndè quíyàhvi stná‑nè na chináhá‑nè palabra chicuéhè mà; ñàyùcàndùá, dìhùn chicuéhè nduú stná ñà‑ndùá níhì‑né mà.
Ñà‑ndùá nì sanduu modo xi nèhivì ñuu Creta sànaha
12-13 Ñà‑ndáà nduá nì cachi iin tiàa ñuu jaàn na ní càhàn‑te sàhù xì nècuàchì ñuù‑te. Te dohó nì cachì‑te: “Ndohó nècuàchì ñuu Creta yohó, de por sí tnuhu‑nda; nahi quisì dàná nduú stná‑ndà, vàchi ndadi sástnùhù‑ndà, te dusan gá stná‑ndà”, nì cachì‑te. Ñàyùcàndùá, icúmí‑nî chinaha víi‑ní nècuàchì ndoó jaàn sàhà‑ñá cunihnu viì ndisa ini‑nè nsidaa ñà‑ndùá xiñuhu cunindisá‑né. 14 Màsà quíhín casu gà‑nè ñà‑ndùú cuentu uun nacání tè‑raza Judea xì‑né; ni màsà cúníní gá stná‑nè ñà‑ndùá dandacú ni‑iin nèhivì sànì tùcù ichì ndàcuisì.
15 Nú iá ndoo ndisa anima‑ndà, dandu ndiaha gá iá nsidaa ñà‑ìá ñuhìví nùù‑ndà. Doco nèhivì nihnú sìquini inì‑xi, te có‑xìníndísâ‑né, còò ni‑iñàha nduú ñà‑viì nùù‑né, vàchi dècuèndè stná sàxìnítnùní‑nè có‑ìá viì gáˋ. Ni có‑cùcáhán gâ nùù‑né ñà‑quini guá nihnú ini‑nè. 16 Vàchi ndahví gà modo xi‑ne, mà túha‑ne cunini‑ne, ñàyùcàndùá mà cúí quida‑ne ni‑iin chuun viì. Mate cachí‑nè ináhá‑nê Dios, doco còó, vàchi sàhà modo quidá‑né, ñà‑jaàn cundáà ini‑ndà sànì nacuaà‑néyà.