2
Doco mii‑ní, cuisì ñà‑ìá viì ni cúndúú ñà‑ndùá chinahà‑ní nèhivì.
Nècuàchì tiàa sahnú, màsà cóhó‑né, te xíni‑ne. Xiñuhu nacani sahnú stná ini‑nè, te quida viì‑né sàhà ñá‑nì‑còó tnùñuhu xí nèhivì nùù‑né. Fuerte ni cúníndísâ stná‑nè mii‑yá. Te ni cuú stná ini‑nè sàhà ñanìtnaha‑ne nacua ndiá ìcà‑né. Te iin‑ni ni coó calma stná‑nè.
3-4 Daaní, stná nècuàchì ñahà sahnú, divi ducán ni quidá stná‑nè. Ni cácánúú víi‑né nacua xiñuhu quida nsidaa ndohó nèhivì xí mii‑yá. Màsà cuítnùhu‑ne ñanìtnaha‑ne, te màsà tníí stná viciu‑nè. Cuisì ichì váha ni cuáha‑ne nècuàchì ñahà chicá cuachi sàhà‑ñá ducán cutùha stná nècùàchìmà nansa cuu ndisa stná ini‑nè sàhà iì‑né xì sàhà dèhe‑ne. Te ni cútùha stná‑nè nacani sahnú ini‑nè, te cunihnu ìì stná ini‑nè. Ni cúnsìhi stná ini‑nè chuun vehe‑ne, te ni cúníhnú mánì stná ini‑nè. Daaní, icúmí stná‑nè cunini viì‑né iì‑né sàhà‑ñá màsà sáà‑nè dandáñúhú‑nê tnùñuhu xí palabra xi Dios.
Daaní, nècuàchì tiàa chicá cuachi, cachì‑ní xì‑né ñà‑nì cúndóó sahnú‑né. Te mii‑ní tu, cuisì ichì váha ni cúnchícùn‑ní sàhà‑ñá màsà túcù nècuàchì dava ga. Te na chináhà‑nínè, càhàn ndàà‑ní xì‑né, càhàn tnùñuhu‑ní. Cuisì ñà‑ìá viì ni cáhàn‑ní xì‑né sàhà‑ñá màsà níhì ni‑iin nèhivì cachi‑nè iá falta xi‑ní, vàchi nú ni cáhàn viì‑ndà, dandu cucahan núù nècuàchì xiní ùhì xì‑ndà ñà‑có‑nîhì‑né nansa daquée cuàchi‑ne dìquì‑ndà.
Cachì‑ní xì peón ndoó saín nùù lamú‑xi ñà‑nì cúníní‑né ñà‑ndùá cachí nècuàchìmà. Icúmí‑nê quida‑ne cumplir ñà‑ndùá dandacú lamú xi‑ne; màsà náná táchì‑né xì nècuàchìmà. 10 Ni màsà cuídá cuíhná stná‑nè ñà‑ndùú biene xi nècuàchìmà; còó; nècuàchì ndàcuisì inì‑xi ni cúndúú‑né sàhà‑ñá ducán ni cúndáà ini nèhivì ñà‑ndiaha guá iá ley xi mii‑yá ana dacácu xi‑nda. 11 Vàchi vichi sànì sàà tiempu nì xinimànì Dios nèhivì ñuhìví; sà‑ìá nansa càcu anima nsidaa‑né. 12 Te divi sàhà ñà‑yùcán cundáà ini‑ndà xiñuhu nacoo dahuun‑nda ichì malu; màsà xího gá‑ndà ñà‑ndùá xího guá nèhivì dava ga ndoó ñuhìví yohó. Còó, vàchi sàhà gracia xi‑ya sànì cundaà ini‑ndà nansa xiñuhu quida‑nda na ndoo‑va‑nda ñuhìví yohó, ñà‑cundoo sahnu‑nda, te cunihnu ndàcuisì ini‑ndà nacua cuní Dios quida‑nda. 13 Te ndiatú stná‑ndà sàà quìvì ndiaha nduú tnùndé ini xi‑nda, divi quìvì nanchiì ndiaha (ansivi), te cuninùù‑ndà naxícócuîìn Jesucristu, divi ana nì dàcácu xi‑nda. Te mii‑yá, nahnú gá obra xi‑ya, vàchi Dios nduú‑yá. 14 Te nì sàha‑ya vida xi‑ya nì dànáà‑yá sàhà‑ndà sàhà‑ñá càcu‑nda nùù ichì malu, te ndoo stná anima‑ndà, dandu sàà‑ndà cunduu ndisa‑nda nèhivì xí‑yá, te cudiì ini‑ndà quida stná‑ndà cuàhà ñà‑vàha.
15 Cunaha‑ní, ñà‑jaàn nduá icúmí‑nî cachì‑ní xì nèhivì yucán. Càhàn‑ní xì‑né sàhà‑ñá quida‑neà cumplir. Te nú iá falta xi‑ne, dandu càhàn stná‑ní xì‑né, vàchi icúmí‑nî derechu. Màdí cahíchì ini ni‑iin nèhivì mii‑ní.