3
Nansa xiñuhu quida‑nda na ndoo‑nda ñuhìví yohó
Dansínúú inì‑ní (nèhivì xí‑nî) ñà‑ìcúmí coo tnùñuhu xi‑nda nùù nèhivì xí gobiernu xì nùù nsidaa stná tè‑nìhí chuun. Ni cúníní‑ndá ñà‑ndùá cachí‑te, te ni coó stná voluntad xi‑nda chindee‑nda nsidanicuú chuun vàha. Te màsà cáhàn quini‑nda dìquì ni‑iin nèhivì. Ni cúndóó mánì nsidaa‑nda. Màsà náâ stnaha‑nda. Còó. Ni cáhàn tnùñuhu‑nda xi nsidaa nèhivì.
Vàchi ndohó stná, nahi quisì nì sandoo‑nda ñuhìví antes. Cónìsá íníní‑ndá Dios. Iin ichì tnùhù nduá nì sanchicùn‑ndà. Nsidanuu clase viciu nì tnii xi‑nda, te cuàhà diversión chicuéhè nìsa nanducu‑nda. De por sí, mà váha‑nda dihna, vàchi nìsa cumbìdia stnahá ini‑ndà, te nìsa cahíchì stnahá stná ini‑ndà. Cuàhà gá nìsa xini ùhì stnaha‑nda sàhà‑ndà. Doco nì sàà iin quìvì nì xinitnùhu‑nda sàhà Dios, ñà‑vàtùni dacácu‑yàndó, ñàyùcàndùá nì cundaà ini‑ndà, vàha ga ini‑yà, te mànì gá stná ini‑yà. Dandu nì dàcácu‑ya anima‑ndà, doco màdì sàhà ñà‑nì ía obra vàha ni quidá ndohó. Còó. Cuisì sàhà ñà‑nì indehè ndahví‑yàndó, ñàyùcàndùá nì càcu‑nda, vàchi nì nsidandoo‑ya cuàchi iá nùù anima‑ndà ñà‑nì nacacu saa‑nda (ñuhìví ìì xí‑yá), te nì ndusaa stná anima‑ndà nì quida Espíritu Ìì xí‑yá. Vàchi ñà‑nì dàcácu Jesucristu ndohó, ñàyùcàndùá cuàhà gá nì dàquìxí stná Yua‑nda Dios Espíritu xi‑ya anima‑ndà. Ñàyùcàndùá, sàhà gracia xi‑ya sànì ndee vàha‑nda nùù‑yá, te sà‑ìá ndisa tnùndé ini xi‑nda ñà‑nìhìtáhvì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn.
Nsidaa ñà‑sànì cachì xì‑ní yohó, vàtùni cahvi‑ní xán. Doco xiñuhu stná càhàn fuerte‑ní palabra yohó xì dava ga nèhivì cahvi stná xì‑yá, áma cúnsìhi ini‑nè quida‑ne nsidanicuú chuun viì. Vàchi palabra ndiaha nduá, te nú ni quida‑ndañá, dandísá, cuàhà gá ñà‑ndiaha nìhì‑ndà.
Doco nú xiní‑ndà náâ stnahá nèhivì sàhà iin chuun có‑ndùú ñà‑ndiàá ndisa, dandu màsà quíhvi‑ní sàhámà. Ni màsà ndúlócô stná‑ní sàhà cuentu uun sàhà xìì‑ndà. Stná ley sànaha, màsà náâ‑nî xì nèhivì sàhámà, vàchi còò ni‑iñàha tavà‑ndà quida‑nda ducán.
10 Nú iá iin nècuàchì grupu xi‑nsia tùha cahnde dava xi‑nsiá, dandu càhàn‑ní xì‑né iin ò úì xichi. Te nú có‑quìhín casu‑nè, dandu nacoo dahuun‑nsianè. 11 Vàchi ináhá‑ndá sànì tùcù‑nè inga ichì. Iá ndisa cuàchi‑ne, te mismo cuàchi‑ne icúmí dayúhî xì‑né.
Nansa nihnú ini Pablo quida‑ne quìvì nùù‑xí
12 Yùhù nihnú inì techuín Artemas ò Tíquico sàà‑nè ndé iá‑nî. Te nú sànì sàà‑nè jaàn, dandu quida‑ní lucha quixi‑ní ñuu Nicópolis, vàchi divi ñuu mà nihnú inì coi inii tiempu vìxin. 13 Te na sáà stná Apolos xì abogadu nani Zenas ndé iá‑nî, dandu cunsìhi inì‑ní chindee‑ní nècuàchìmà. Quida‑ní arreglar nansa cùhùn‑nè chicá nùù‑xí, te màsà cúmánì ni‑iñàha nùù‑né cùhùn‑nè.
14 Cunaha‑ní, nsidaa nèhivì xì‑ndà, xiñuhu cutùha‑ne quidachuún‑né iin chuun vàha sàhà‑ñá màsà cúndóó uun‑ne ñuhìví, vàchi nú ducán ni quida‑nda, dandu vàtùni chindee stná‑ndà quìvì iá necesidad nùù iin ñanìtnaha‑nda.
15 Nsidaa nècuàchì ndoó yohó, cásàhú‑nè xì‑ní. Te mii‑ní, casàhú stná‑ní xì nsidaa nècuàchì cuú inì‑xi sàhà‑nsí ñà‑iin‑ni xiníndísâ stná‑nsì mii‑yá. Ni cúcúmí cuáhà nsidaa‑nsiá gracia xi‑ya. Sà‑ìá.