Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Filemón
1
Yùhù nduí Pablo. Te vichi ndiadíˋ vehecàa sàhà‑ñá nchícuìn Jesucristu. Te ñani‑ndà Timoteo, yohó iá stná‑nè xí. Te cásàhú‑nsì xì mii‑ní Filemón, vàchi iin‑ni quidá stná‑ní chuun xi Jesús (nahi nsiùhù). Te mànì cuáhà‑ní nùù‑nsí. Te cásàhú stná‑nsì xì doña Apia, vàchi mànì stná‑nè nùù‑nsí na iin cùha‑nda. Daaní, cásàhú stná‑nsì xì Arquipo, vàchi iin‑ni nchícùn stná‑te capitán ndiaha xí‑nda. Stná nsidaa ana natácá cahvi xi Dios vehe‑nsia, cásàhú stná‑nsì xì‑né. (Pues vichi xícàn tàhvì‑nsí nùù) Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu ñà‑nì cùní mànì‑yá nsidaa‑nsiá, te contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya.
Ñà‑ndùá nì xìcàn Pablo nùù Filemón
Yùhù naquímánìˊ mii‑yá sàhà mii‑ní na cada xícàn tàhví nùù‑yá sàhà‑ní, vàchi sànì xinitnùhi ñà‑cuàhà guá cuú inì‑ní sàhà nsidaa nèhivì xì Dios, te xiníndísâ vàha stná‑ní Stoho‑ndà Jesús. Ñàyùcàndùá, xícàn tàhví nùù Dios ñà‑nì sáà‑ní mànìhì inì‑ní ñà‑cuàhà guá ñà‑vàha ndiaha sànì nìhìtáhvì‑ndà nùù Jesucristu, vàchi nú ducán cundaà vàha ini‑ndà, dandu vàtùni quida stná‑ndà cuàhà obra, te ñà‑jaàn nduá ndiá ìcà‑ndà quida‑nda nú sànì xinidisa‑nda mii‑yá. Cunaha‑ní, cuàhà gá cudíì inì ñà‑cùù guá inì‑ní sàhà nèhivì xí Dios. Ndiaha gá sànì ndòo inì vichi, vàchi tùha‑ní nacuàhandee inì‑ní nèhivì xí‑yá. Ñàyùcàndùá, sàhà‑ñá nchícùn stná‑ní Cristu, mà úhì dandacuí nùù‑ní quida‑ní favor sàhà iin chuun cuú ofrecer. Doco còó, mà quídé ducán; chicá vàha cuacundahvíˋ nùù‑ní, vàchi ináhî cuàhà gá cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà. Te cuníˋ nsinuu stná inì‑ní ñà‑ndùí iin nècuàchì chicá sànì sahnu cuahà, te ndiadí stnáì ñà‑ìéˋ ladu xi Jesucristu. 10 Ñàyùcàndùá sacúndáhvîˋ nùù‑ní ñà‑nacuaca‑ní Onésimo, vàchi na iin dèhi nduú‑né. Ndiadí vàhi yohó, doco sàhà yùhù sànì nìhì stná‑nè nì xinindisá‑né mii‑yá. 11 Cunaha‑ní, mate antes cónì quidá víi‑né na ní sa‑ìa‑ne nùù‑ní, doco vichi vàtùni quida viì‑né chuun vàha nùù‑ní, xì stná nùù yùhù. 12 Te vichi cuàhìn techuín‑nè nasaa‑nè ndé iá‑nî. Ñàyùcàndùá, quidamanì‑ní nacuaca‑nínè, vàchi mànì cuáhà‑né nùí. 13 Cachì‑ní, vàchi nìsa nihnu inì ndòo‑ne xìˊ yohó ñà‑coo‑ne cuenta xi mii‑ní, te cunucuachi‑né nùí na iéˋ vehecàa yohó sàhà‑ñá chicá cuìtià razón ndiaha xí‑yá. 14 Doco còó, chicá vàha màsà ndóo‑ne yohó nú tàñáha ga cachi mii‑ní, vàchi có‑cùníˋ cundua fuerza quida‑ní favor mà. Còó, ñà‑ndùá cudíì ini mii‑ní ni cúndúá, cuníˋ. 15 Mate iin ùì quìvì nì quee‑ne nùù‑ní, doco quida‑ní cuenta na ian ducán (nì quida Dios) sàhà ñá‑vàtùni nàcòo tu‑ne xì‑ní nicanicuahàn. 16 Doco vichi, mà cúndúú gá‑nè peón nì xiin‑ní, còó. Nahi ñanì‑ní cunduu‑ne, te chicá ndiaá iin ñani‑ndà nùù iin peón. Mànì cuáhà‑né nùí, doco chicá más icúmí‑nê coo manì‑né nùù mii‑ní, vàchi cuàhàn‑nè coo‑ne xì‑ní vehe‑ní, cutnahá stná‑nè xì‑ní cahvi‑nsiá Stoho‑ndà Señor.
17 Ñàyùcàndùá, nú nihnú stná inì‑ní ñà‑iin‑ni xínduu‑nda compañeru (nùù Dios), dandu quida stná‑ní xì nècuàchì jaàn na ian quìdà‑ní xì yùhù. 18 Te nú iá iin cuàchi nì quida‑ne nùù‑ní, ò nú iá ñà‑ndùá iníhícá‑nê, dandu nùù yùhù quida‑níà cobrar. 19 Yùhù nduí Pablo, te icúmî danáí‑ñà. Cunaha‑ní, ndahà yùhù tiaí palabra yohó. Doco sà‑ìnáhá‑nî, cuàhà gá iníhícá stnâ mii‑ní nùù yùhù, te có‑xìñùhù dansínúú inì mii‑ní ñà‑sàhà yùhù nì nanihìtáhvì‑ní vida xi‑ní. 20 Ñánì, sacúndáhvîˋ nùù‑ní, quidamanì‑ní xì ñà‑jaàn, vàchi iin‑ni nchícùn‑ndà Stoho‑ndà Señor. Quida‑ní favor sàhà‑ñá ni coí contentu, vàchi (ináhá‑nî) iin‑ni xiníndísá‑ndá mii‑yá.
21 Pues yùhù, cundéé inì mii‑ní ñà‑cunini‑ní yùhù; te ináhî icúmí‑nî quida‑ní ñà‑ndùá cachíˋ; ndè más gà icúmí‑nî quida‑ní, ñàyùcàndùá, tiaí carta yohó nùù‑ní.
22 Daaní, cuní stnáì ni coó tùha iin vehe tii ñà‑coi ndé iá‑nî, vàchi icúmî esperanza ñà‑chindee Dios yùhù, vàchi divi ñà‑jaàn nduá xícàn tàhvì‑nsiá nùù‑yá sàhí. Ñàyùcàndùá, nihnú inì sàì ndé ndoó‑nsiá.
23 Yohó iá stná Epafras, ndiadí stná‑nè sàhà‑ñá nchícùn‑nè Jesucristu. Te cásàhú stná‑nè xì mii‑ní, 24 te cásàhú gà stná dava ga compañerúì xì‑ní, divi Marcos, xì Aristarco, xì Demas, xì Lucas; vàchi xínduu stná‑ne ana chindéé xî sàhà chuun (xi Dios). 25 Pues vichi ni níhìtáhvì cuáhà‑nsiá gracia xi Stoho‑ndà Jesucristu ini anima‑nsià. Sà‑ìá.