Tutu Nì Tiaa Iin Nèhivì xí Dios nùù Nècuàchì Hebreu
1
Nì quixi Dèhemanì Dios, nì cachitnùhu‑ya xì nèhivì ñuhìví ñà‑ndùú palabra xi Yua‑yá
Sànaha na cuní Dios càhàn‑yà xì xìì‑ndà, nìsa techuún‑yá iin nèhivì ñà‑cachitnùhu‑ne xì nècuàchìmà palabra xi‑ya. Cuàhà gá xichi nì quida‑ya ducán, te cuàhà gá ejemplu nìsa xichuún‑yá na ní cachitnùhu‑ya palabra mà. Doco quìvì vichi na cuáhàn xìnu tiempu, Dèhemanì‑yá nduú ana nì techuún‑yá càhàn xì‑ndà. Vàchi sàhà ndahà fuerte Dèhemanì‑yá nì quidavàha‑ya nsidanicuú ñuhìví iá, te nì chitnùní stná ini‑yà ñà‑divi Yà‑mà cunduu ana nìhìtáhvì dandacú sàhà nsidaámà.
Cunaha‑nsiá, nacua ndiaha gá mii‑yá, ducán ndiaha stná Dèhemanì‑yá, na ian nduà‑yá nduú Yà‑mà, vàchi iin‑ni nacua iá‑yà, divi ducán iá stná Yà‑mà. Te Yà‑mà, sàha‑ñá fuerte dandacú ndiaha‑yá, ñàyùcàndùá quidáchúûn víi nsidanicuú ñà‑ìá ñuhìví. Te na ní nsihi nì nsidandoo‑ya cuàchi‑nda, dandu mànuhù‑yá ansivi, te nì sàcòo‑ya ladu cuàhá Yuandiáhá‑yâ.
Ñàyùcàndùá, chicá más ndiaá‑yà nùù nsidaa ángel, vàchi nì chitnùní ini Yuamánì‑yá ñà‑cachi‑ndà xì Jesús Dèhemanì‑yá, te ñà‑yòhó nduú ñà‑chicá ndiaá nùù nsidaa ñà‑ndùá cachí‑ndà xì iin ángel. Vàchi còò ni‑iin ángel nì níhìtáhvì cachi Dios xì‑né dohó:
Dèhemanìˊ nduu‑ní: vichi sà‑ìtiácù‑ní nì quide.
(Còó, có‑càchí‑yà ducán xì ni‑iin ángel.)
Daaní, inga xichi dohó nì cachi stná‑yà (sàhà Jesús):
Na quidá iin yua, ducán icúmí quide xì mii‑yá; te mii‑yá, na iin dèhi cunduu stná‑yà nùí.
(Ni cónì cachí Dios ducán xì ni‑iin ángel.)
Daaní, nì chitnùní stná ini‑yà quesaa Dèhemanì‑yá ñuhìví yohó, te quìvì nì cuu ducán, dandu nì cachi‑yà (xì nsidaa ángel xi‑ya):
Nsidaa nsiohó ana nduú ángel xi, icúmí‑ndâ cahvi‑ndá Dèhemanìˊ yohó.
Doco na ní càhàn‑yà sàhà ángel mà, dohó nì cachi‑yà:
Nì quidavàha‑ya ángel xi‑ya (ñà‑cacanuu yàchì‑nè) nahi tàchì; vàchi nahi mozo xinúcuáchí nùù‑yá nduú‑né (sáha‑ne castigu xi‑ya) nahi ñuhu xíxìn.
Doco na ní càhàn‑yà sàhà Dèhemanì‑yá, dohó nì cachi‑yà:
Dios nduu‑ní, te nicanicuahàn icúmí‑nî cusahnu‑ní; te micuísi modo viì icúmí‑nî dandacu‑ní nùù nèhivì. Cuú ndisa inì‑ní sàhà nsidaa ñà‑ìá viì, doco có‑cùú dahuun inì‑ní ni‑iyuhu sàhà cuàchi. Ñàyùcàndùá, nùù mii‑yá ana cahvi‑ní sànì nìhìtáhvì‑ní ñà‑cudiì cuáhà inì‑ní; cunaha‑ní, chicá icúmí‑nî cudiì inì‑ní nùù nsidaa gá ana cutnáhâ xí‑nî.
10 Daaní, (inga xaan nacání nansa nì cachi stná nèhivì na cáhàn‑nè xì‑yá):
Stoho‑nsì Señor, sànaha nì quidavàha‑ní ñuhìví. Ndahà mii‑ní nì cuàha stná nsidaa sìtnúù itándiaa ansivi. 11 Te mate nsidaájàn icúmíâ nsiha, doco mii‑ní, còó; nicanicuahàn icúmí‑nî coo‑ní. Nsidaa ñà‑ìá ñuhìví, icúmíâ ndutuháˋ, na ian sìcoto. 12 Te na ian nacáhnù viì nèhivì iin dùhnù‑né, ducán icúmí‑nî quida‑ní xì ansivi, vàchi icúmíâ nadàma, na ian nadama‑nda ñà‑ndìxì‑ndà. Doco mii‑ní, còó. Iin‑ni icúmí‑nî coo‑ní; mà nunca sàà quìvì ndañuhu‑ní, nì cachi‑nè.
13 Doco Dios, cónì càchí‑yà xì ni‑iin ángel palabra yohó; (cuisì mii Dèhemanì‑yá nì cachi xì‑yá dohó):
Yohó coo‑ní ladu cuahíˋ ndè cachi sàà cundeí nùù nsidaa ana xiní ùhì xì‑ní; dandu cusahnú fuerte‑ní nùù‑né, nì cachi‑yà.
14 Vàchi ángel, ináhá‑ndá ñà‑cuisì espíritu viì xinúcuáchí nùù Dios nduú‑né; ndacú‑ní núù‑né ñà‑cacanuu‑ne cunucuachi‑né nùù‑yá, te chindee‑né nsidaa ndohó nèhivì icúmí càcu anima‑xi.