Chuun Nsiha Nì Caquida Nècuàchì Nì Nìhì Chuun Ìì nùù Jesús
1
Nansa nì quida Jesús comprometer icúmí quixi Espíritu Ìì xí Dios
1-2 Cásàhúì xì mii‑ní señor Teófilo. Cunaha‑ní, tutu nì tiai primeru, nacáníámà sàhà ñà‑ndùá nì quida Jesús xì ñà‑ndùá nì chinaha‑yà ndè quìvì nì quesaha‑yá xì ndéˋ quìvì nì nana‑ya mànuhù‑yá ansivi. Doco na táñâha ga nùhù‑yà, dandu nì càhàn‑yà xì apóstol ana nì sàhatahvì‑yá chuun xi‑ya; sàhà poder xi Espíritu Ìì xí Dios nì càhàn‑yà xì‑né nì dàndàcú‑yá nùù‑né nansa quida‑ne. Vàchi antes, na ní nsihi nì ndoho‑ya, te nì xìhì‑yà, dandu vivu nì ndecunu‑ya, te nì xini‑nèyà ñà‑sànì natiacu‑yà, ùì dico quìvì nì ndòo ga‑yà ñuhìví, te cuàhà xichi nì ndecunu‑ya nùù‑né, te cuàhà gá stná ñà‑ndùá nì quida‑ya sàhà‑ñá cundaà ndisa ini‑nè divi nduú‑yá. Te nì càhàn stná‑yà xì‑né sàhà chuun xi ñuhìví ìì xí Dios.
Daaní, na iá va‑ya xì‑né, nì cachi‑yà xì‑né ñà‑màsà quéé yáchì‑nè ñuu Jerusalén:
―Còó ―cachí‑yà― yohó cundiatu‑nsia dècuèndè nìhìtáhvì‑nsiá cuu xi‑nsiá nacua sànì quida Yuamánìˊ comprometer, divi ñà‑ndùá nì cachi stnáì xì‑nsiá antes. Vàchi ñà‑ndáà ndùá, tècuìí nìsa quida iì Juan nèhivì. Doco mii‑nsiá, tìxi Espíritu Ìì xí Dios icúmí anima‑nsià nduhiìá tìxi sacu quìvì ―nì cachi‑yà.
Nansa mànana Jesús mànuhù‑yá gloria
Daaní, nì nataca tu nsidaa nècuàchì dacuahá‑yá‑mà nùù‑yá, te nì xìcàn tnùhù‑né, cachí‑nè:
―Stoho‑nsì Señor, ¿a vichi nacání inì‑ní quee libre ñuu‑ndà Israel quida‑ní?
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Có‑sâhatahvì Dios mii‑nsiá ñà‑cunaha‑nsiá índù iin quìvì, ò índù iin tiempu cuu iñàha. Còó, vàchi cuisì Yuamánìˊ iá ansivi chítnùní inì‑xi sàhà nsidaájàn. Doco mii‑nsiá, icúmí‑nsiâ nìhìtáhvì‑nsiá quìvì quixi fuerte Espíritu Ìì ini anima‑nsià, dandu inicutu icúmí‑nsiâ càhàn‑nsià sàhí. Primeru ñuu Jerusalén yohó càhàn‑nsià, te ducán stná inii ladu Judea, xì stná ndè ladu Samaria xì dècuèndè stná inicutu ñuhìví ―nì cachi‑yà.
Daaní, indéhe‑né nì ndanchito‑ya mànana cuisì‑yá ansivi, te nì dàhvi‑ya nùù‑né mahì iin vìcò mànuhù‑yá. 10 Te na indéhe váha‑ne ansivi ndé mànana‑ya, dandu yucán ndé itá‑né nì sàcuìta stná ùì ana ndixín cuxín. 11 Te nì cachi nècuàchìmà xì nècuàchì xí‑indehè mà:
―Mii‑nsiá nècuàchì ñuu Galilea, có‑ndùá cundehè gá‑nsià ansivi, vàchi divi Jesús nì xini‑nsià mànuhù yucán, icúmí‑yâ naxicocuíìn‑yà. Vàchi nacua iá‑yà mànana‑ya mànuhù‑yá, divi ducán icúmí‑yâ naxicocuíìn‑yà nuu‑ya.
Nansa nì quee Matías nombradu cundehè‑né chuun xi Judas
12-13 Dandu nsidaa nècuàchì apóstol mà, nì nuu‑ne yucù Olivo yucán, mànuhù‑né ñuu Jerusalén, vàchi yatni iá ñuu mà nùù yucù yucán, nahi dava hora caca‑nda. Te na ní nasaa‑nè, nì yàha‑ne ndè iin vehe idótnahá, nì canana‑ne dìquì‑xí ndé ndoó‑né. Te nèhivì ndoó yucán, dohó nani‑né: Pedro, xì Jacobo, xì Juan, stná Andrés, xì Felipe, xì Tomás, xì Bartolomé, xì Mateo, xì stná dèhe Alfeo nani stná Jacobo, xì stná Simón Zelote, xì ñani Jacobo mà nani Judas. 14 Nsidaa nècuàchìmà, iin‑ni nihnú ini‑nè, te iin‑ni xícàn tàhvì‑né nùù Dios, mii‑né xì stná ñani Jesús, xì dihi‑yá María, xì más gà stná nècuàchì ñahà.
15-16 Daaní, quìvì yucán nì nataca nsidaa nèhivì nchícùn ichì‑yá. Na iin cientu òcò xínduu‑ne. Te nì ndacuiin Pedro mahì nsidaa‑né, cachí‑nè:
―Ñánì, sànaha nì chindee Espíritu Ìì xí Dios xìì‑ndà David, te nì tiaa‑ne nì cachitnùhu‑ne sàhà Judas, divi tiàa nì sacatnahá xi nècuàchì nì tnii xi Jesús. Te ducán nì cuu, vàchi ñà‑ndùá nì cachi Dios sànaha ma, fuerza nì cuu ndisa‑ña. 17 Vàchi Judas mà, nìsa cutnahá‑né xì‑ndà, iin‑ni chuun nìsa quida‑nda xi‑né antes. 18 Doco nì quida‑ne iin cuàchi, nì tnii‑ne dìhùn, te sàhà dìhùn mà nì xiin‑ne iin ñuhù. Dandu nì nacava candéé‑nê yucán, nì cahnsi ìì‑né nì quecoyo iì sisi‑nè. 19 Te nsidaa nèhivì ñuu Jerusalén yohó, nì xinitnùhu stná‑nè sàhámà. Ñàyùcàndùá nì sàcùnani ñuhù mà Acéldama, te cuní cachi quìvì mà: “Iin ñuhù ndé nì xìtià nìì”. 20 Vàchi ducán nì cachitnùhu libru ndé itándiaa alabanza ìì ndé cacháˋ: “Ni ndóo nihni vehe‑ne. Màsà cúndóó gá nèhivì yucán”. Te cachí stná tutu mà: “Ni ndóo chuun xi‑ne nùù inga nèhivì”.
21-22 ’Ñàyùcàndùá, xiñuhu nanducu‑nda inga tiàa chindee tnaha‑xi‑nda cachitnùhu‑nda xi nèhivì ñà‑sànì natiacu Stoho‑ndà Jesús. Doco icúmí‑nê cunduu‑ne iin ana sànì cutnahá xi‑nda inii tiempu nìsa xìcanuu‑ya mahì‑ndà dècuèndè tiempu nìsa quida iì Juan xì ndè quìvì nì nana‑ya ansivi cuàhàn‑yà ―nì cachi Pedro.
23 Ñàyùcàndùá, nì catavà‑né ùì nèhivì. Iin‑ne nani José Barsabás, te Justo nduú inga quìvì‑né. Daaní, inga nèmà nani Matías. 24-25 Dandu nì xìcàn tàvhì nsidaa‑né nùù Dios, cachí‑nè:
―Stoho‑nsì Señor, ináhá‑nî nansa iá anima nsidaa nèhivì. Ñàyùcàndùá, nùù ùì tiàa yohó cuàha‑ní nsiùhù iin seña índù nècuàchì cundehè chuun xi‑ní cuenta xi Judas, vàchi nècuàchìmà, sàhà cuàchi‑ne, ñàyùcàndùá nì ndòo chuun xi‑ne, te cuàhàn‑nè ndé nì nchihò ini‑nè cùhùn‑nè ―nì cachi‑nè.
26 Dandu nì caquida‑ne iin sorteu, te nècuàchì nani Matías mà nì quee nombradu ñà‑cutnahá stná‑nè xì ùxìn iin ga nècuàchì apóstol.