Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Colosas
1
Yùhù nduí Pablo, iin ana nì nìhì chuun nùù Jesucristu, vàchi ducán nì chitnùní ini Dios. Te yohó iá stná ñani‑ndà Timoteo, cutnáhâ‑nsí cásàhú‑nsì xì nsidaa mii‑nsiá nèhivì íì xí Cristu ndoó ñuu Colosas, vàchi mii‑nsiá, iin‑ni nchícùn viì stná‑nsià ichì‑yá, te nahi iin‑ni ñaní xínduu stná nsidaa‑nda. Pues, vichi ni cúcúmí cuáhà‑nsiá gracia xi Yua‑nda Dios. Contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya.
Ñà‑ndùá nì xìcàn Pablo nùù Dios na ní xìcàn tàhvì‑neˊ sàhà nèhivì xiníndísá‑xí‑yâ
Nsiùhù, cada xícàn tàhvì‑nsí nùù Yuandiaha Stoho‑ndà Jesucristu, naquímánì‑nsí mii‑yá sàhà‑nsiá. Vàchi sànì xinitnùhu‑nsi ñà‑cuàhà guá nihnú vàha ini‑nsià Dèhemanì‑yá, xì ñà‑cuàhà guá cuú stná inì‑nsia sàhà nsidaa nèhivì xí‑yá. 5-6 Ansivéhé‑yâ, vàchi cuàhà gá tnùndé ini icúmí‑ndá ñà‑nìhìtáhvì‑ndà ñà‑ndiaha íì xí‑yá iá ansivi. Te divi ñà‑jaàn nduá nì xinitnùhu‑nsia na ní sàà palabra ndàcuisì xí‑yá nùù‑nsiá, te nì inini‑nsia razón vàha xi‑ya. Pues divi palabra mà nduá sànì xìtià stná inicutu ñuhìví, te ndiaha gá chindéâ nèhivì. Te vichi cuàhà gá stná nèhivì sànì quìhvi ichì mà nacua nì quida mii‑nsiá quìvì nì xinitnùhu‑nsia palabra mà, te nì cundaà inì‑nsia nansa iá ndisa gracia xi Dios. Pues inii dècuèndè quìvì yucán sànì chindeámà mii‑nsiá. Te gracia xi‑ya mà nduú stná ñà‑ndùá nì dàcuàhá stná Epafras mii‑nsiá. Vàchi iin‑ni xinúcuáchí stná nècuàchìmà nùù Cristu nahi nsiùhù, te mànì cuáhà stná‑nè nùù‑nsí. Viì gá quidá stná‑nè nsidaa chuun ìì xí‑yá yucán ndé ndoó‑nsiá. Te divi nùù mii‑né nì xinitnùhu‑nsi nansa yáha‑nsia xì nansa cuú stná inì‑nsia sàhà‑nsí quidá Espíritu Ìì xí Dios.
Ñàyùcàndùá, dècuèndè quìvì nì cundaà ini‑nsì ñà‑jaàn, iin‑ni xícàn tàhvì‑nsí nùù‑yá sàhà‑nsiá, xícàn tàhvì‑nsí ñà‑nì sáà‑nsià mànìhì ini‑nsià nansa cuní‑yà quida‑nda ñuhìví yohó. Te xícàn tàhvì stná‑nsì ñà‑nì sáà‑nsià cundaà nsihi inì‑nsia sàhà ichì‑yá, te cucumi‑nsiá iin sàxìnítnùní ndiaha. 10 Ducán dandu nìhìndèè‑nsiá cacanuu viì‑nsiá ñuhìví yohó nacua ndiá ìcà‑ndà quida‑nda ñà‑ndùù‑ndà nèhivì xí Stoho‑ndà Señor. Te ducán cudiì stná ini‑yà sàhà‑ndà, vàchi modo jaàn nìhì stná‑ndà quida‑nda nsidanicuú clase obra vàha, te sàà stná‑ndà cunaha váha‑ndayá chicá más.
11 Te sàhà‑ñá ndiaha gá poder xi‑ya, ñàyùcàndùá xícàn tàhvì stná‑nsì ñà‑nì nácuàhandee ini‑yà mii‑nsiá xì poder ndiaha ma, dandu vàtùni quidandee cahnú inì‑nsia, (mate ni yáha‑nsia tnùndoho), doco vàtùni cudiì inì‑nsia, 12 te naquimanì stná‑nsià Yua‑nda Dios (sàhà gracia xi‑ya). Vàchi sànì dama‑ya anima‑ndà, te vichi vàtùni nìhìtáhvì stná‑ndà cuàhà ñà‑ndiaha íì xí‑yá nacua níhìtáhvì nsidaa gá nèhivì íì xí‑yá, vàchi sànì dàtnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà. 13 Te vichi sànì tavà‑yándô nùù ndahà (ñà‑malu, vàchi) cuisì ichì ñáa nì sanduamà, te nì dàyáha‑yàndó ndè ndahà Dèhemanì‑yá Jesús. 14 Sànì quee‑nda libre (nùù ndahà‑sí), vàchi sàhà nìì Jesús nì xìtià, ñàyùcàndùá vàtùni nì xicahnú ini‑yà sàhà cuàchi‑nda.
Nansa nì nìhì‑ndà nì nàcùndoo vàha‑nda xi Dios sàhà‑ñá nì xìhì Jesucristu sàhà‑ndà
15 Có‑tùí Yua‑nda Dios cundehè‑ndàyá, doco mimíí nacua iá‑yà, divi ducán iá stná Dèhemanì‑yá (Jesús). Te divi Dèhemanì‑yá nduú ana chicá ndiaá nùù nsidanicuú iñàha iá ñuhìví. 16 Vàchi sàhà ndahà Dèhemanì‑yá nì quidavàha‑ya nsidaa ñà‑ìá ñuhìví xì ansivi, nsidaa ñà‑ndùá indéhe‑nda, xì nsidaa stná ñà‑có‑tùí cundehè‑ndà, divi sàhà ndahà Jesús nì cuyucun nsidaájàn. Vàchi nì quida vàha‑ya ángel dandacú, xì stná ángel chicá xinúcuáchí, xì nsidaa gá stná ana fuerte xicánúú ansivi, nsidaa‑némà, sàhà ndahà‑yá nì cuyucàn sàhà‑ñá ni queé gá más tnùñuhu xí‑yá. 17 Tàyóo ni‑iñàha ñuhìví, te sà‑ìá mii‑yá. Te sàhà stná poder xi‑ya itníí tnahá nsidanicuú iñàha. 18 Te ndohó nècuàchì iin‑ni cahvi xi‑yá, nahi cuerpu xi‑ya nduu‑nda, te mii‑yá, dandacú‑yá nùù‑ndà na ian dandacú dìnì‑ndà nùù‑ndà. Nùù mii‑yá sànì nìhì‑ndà vida xi‑nda. Dihna‑ya nì natiacu‑yà nùù nsidaa nèhivì, ñàyùcàndùá nduú‑yá ana chicá cusáhnû inicutu ñuhìví. 19 Vàchi sànì chitnùní ini Yua‑nda Dios cuñuhu chitu (vida saín xí‑yá) ini anima Dèhemanì‑yá. 20 Te cunaha‑nsiá, ñà‑nì xìhì‑yà nchìca cruz, te nì xìtià nìì‑yá, sàhà ñà‑jaàn nduá vàtùni nàcùndoo vàha‑nda nùù‑yá, vàtùni nìhìtáhvì nsidaa nèhivì nàcùndoo viì‑né xì‑yá, a ducán nduú‑né ana ndoó ñuhìví yohó, te ò ana ndoó ansivi.
21 Antes cónìsá níhnú ini‑nsià mii‑yá. Ndè nìsa xini ùhì stná‑nsiàyà sàhà chuun malu nìsa quida guá‑nsià, doco vichi sànì nàcùndoo vàha‑nsia xì‑yá. 22 Vàchi sàhà ñà‑nì nanduu‑ya nahi nèhivì ñuhìví, te nì xìhì‑yà, ñàyùcàndùá vàtùni nì nìhìtáhvì‑ndà nàcùnihnu ìì ini‑ndà, te cuxio dahuun cuàchi‑nda, ndutu nsihá. Ducán dandu vàtùni sàà‑ndà nùù (Yua‑nda Dios) quida‑ya. 23 Doco xiñuhu ñà‑iin‑ni cunihnu vàha ini‑ndàyá; màsà nácóó‑ndá fe xi‑nda. Màsà nándodó‑nda ichì‑yá, ni màsà cuáha‑nda datúcù nèhivì‑ndó nùù razón ndiaha, vàchi sàhà palabra mà iá tnùndé ini xi‑nda. Te (ansivéhé Dios), sànì inini stná‑nsià palabra mà; daaní, dècuèndè stná inicutu ñuhìví sànì xìtià stná. Te yùhù stná Pablo, xinúcuáchí stnáì (nùù chuun ma), cachítnùhi palabra mà xì nèhivì.
Ñà‑ndùú chuun nì nìhì Pablo ñà‑cunucuachi‑né nùù nsidaa nèhivì iin‑ni cahvi xi Jesús
24 Mate cuáhà gá ndohí sàhà‑nsiá, doco cudíì inì, vàchi nú ni ndohí ducán, dandu chicá yàchì cuacatnahá nsidaa ñà‑ìcúmí ndoho gà Cristu sàhà nèhivì cahvi xi‑yá, vàchi nahi cuerpu‑yà nduu‑nda. 25 Te sàhà ñà‑vàha xi mii‑nsiá sànì chitnùní ini‑yà cunucuachí nùù nsidaa nèhivì cahvi xi‑yá. Te chuun sànì nìhí nduú ñà‑cachitnùhu nsihi palabra xi‑ya. 26 Palabra nìsa ìa dèhé antes nduá cachítnùhi. Caní cuìà cónì cúndáà ini xìì‑ndà sàhámà. Doco vichi sànì dàtúi‑yañà nùù nèhivì xí‑yá. 27 Vàchi nì chitnùní ini‑yà cundaà ini‑ndà ñà‑ndiaha guá iá palabra mà, te cuní stná‑yà cunitnùhu nèhivì nsidanicuú ñuu. Pues dohó cachí palabra mà: vàtùni coo Cristu meru ini anima‑ndà, te sàhámà vichi iá iin tnùndé ini ndiaha xi‑nda ñà‑sàà‑ndà ndè gloria. 28 Ñàyùcàndùá, divi mii‑yá dìsáhà‑xí cáhàn‑nsì xì nsidaa nèhivì, chináhá‑nsînè, te sáha‑nsinè ichì váha, áma sáà‑nè cunihnu vàha ndisa ini‑nè mii‑yá nacua ndiá ìcà‑né. 29 Pues ñà‑jaàn nduú chuun sáhandee inì quide nacua chindéé‑yâ yùhù, vàchi sáha fuerte‑yà yùhù poder ndiaha xí‑yá quideàmà.