2
Yùhù cuníˋ cundaà inì‑nsia ñà‑cuàhà guá (xícàn tàhví nùù Dios) sàhà‑nsiá xì sàhà stná nècuàchì ñuu Laodicea, te có‑nândodó stnáì nsidaa nèhivì ndoó jaàn tàñáha ga cuni nùù xìˊ. Xícàn tàhví ñà‑nì nácuàhandee inì‑nsia, te iin‑ni ni cuú stnahá stná inì‑nsia sàhà‑nsiá. Te ni sáà stná‑nsià cundaà vàha inì‑nsia sàhà ichì‑yá, dandu mà cúndóó gá‑nsià xì duda. Te ndiaha gá cunduajàn, vàchi después icúmí‑nsiâ sàà‑nsià mànìhì ndìsá inì‑nsia palabra sàhà‑yá nìsa ìa dèhé antes, divi palabra sàhà Jesucristu. Vàchi cuisì ichì mii‑yá nduú ichì nchichí ndiaha ndisa; cuisì ichì‑yá nduú ichì ndé cundaà ndisa ini‑ndà. Ducán cachíˋ xì‑nsiá sàhá màsà chíyúhu ni‑iin nèhivì mii‑nsiá, te dandahví‑nènsià. 5-6 Vàchi mate có‑ìéˋ cutnáhî xì‑nsiá yucán, doco nihnú inì mii‑nsiá, te cudíì gá inì na xinítnùhi quidá víi‑nsiá, te xiníndísâ fuerte stná‑nsià Stoho‑ndà Jesucristu. Ñàyùcàndùá, nacua nì quida‑nsia na ní quìhvi‑nsia ichì‑yá, divi ducán quida‑nsia seguir vichi, iin‑ni ni cúnchícùn viì‑nsiá ichì‑yá. Iin‑ni màsà túcù‑nsià quida inga palabra, te nsìquívì chicá más ni sáà‑nsià cunihnu fuerte inì‑nsia mii‑yá sàhà‑ñá màsà nunca nacoo‑nsia ñà‑ndùá nì chinaha‑nsì mii‑nsiá. Iin‑ni ni quidá‑nsiá nsidaámà, te nicanicuahàn ni náquímánì stná‑nsiàyà.
Nansa iá vida saa sà‑ìcúmí‑ndá ñà‑nchícùn‑ndà Jesucristu
Cuidadu ni cúndóó‑nsiá màdí datúcù inga nèhivì mii‑nsiá. Nchichí cáhàn‑nè, doco dandahví uun‑ne. Cutu estilu nì nacoo nèhivì nduá cachí‑nè. Dàñùhù xi nèhivì ùún ñuhìví yohó nduá, có‑ndùá ley xi Cristu. Doco mii‑yá, meru Dios nduú‑yá; mimíí nacua iá Yua‑nda Dios, ducán iá stná‑yà, te iá stná iquìcúñú‑yà. 10 Te sàhà ñà‑sànì ndèe anima‑ndà ini anima mii‑yá, ñàyùcàndùá chitu stná anima‑ndà mii‑yá vichi. Te chicá fuerte‑yà nùù nsidanicuú ángel, xì nùù stná nsidanicuú ñà‑malu.
11 Daaní, sàhà stná ñà‑nchícùn‑ndàyá, sànì sàcùtuu stná seña xi Dios, (ini anima‑ndà); màdì ìcà‑ndà nì sácùtua. Te ¿índù ñà‑cùní cachi seña mà? Divi ñà‑sànì cuxio cuàchi anima‑ndà, nsidanicuú cuàchi nìsa xicàn guá cuerpu xi‑nda quida‑nda. 12 Te na ní cuhiì‑ndà, seña nì sanduamà na ian cutnaha‑nda xi mii‑yá nì ndùxin stná‑ndà, te nì natiacu stná‑ndà nahi mii‑yá. Pues ducan quida‑nda cuenta nì cuu xi‑nda ñà‑sànì xinindisa‑nda cahnú gá poder icúmí (Yua‑nda) Dios, te sàhámà nì dànátiácú‑yà Jesús. 13 Te mii‑nsiá, sàhà falta xi‑nsia, xì sàhà stná ñà‑có‑ndùú‑nsiá raza itúú seña xi‑ya ìcà‑xí, ñàyùcàndùá còò vida ndiaha xí anima‑nsià nìsá ìa. Doco tucu iá vichi, sànì natiacu‑nsià quidá‑yá cuenta, (nacua mii‑nsiá, te ducán stná nsiùhù). Vàchi ñà‑nì dànátiácú‑yà Jesús, divi ndiaá stná sàhà nsidaa ndohó. Te sàhà‑ñá ducán nduá, sànì xicahnú stná ini‑yà sàhà nsidaa cuàchi‑nda. 14 Nì dàndùtù‑yá nsidaa ñà‑ndùá iníhícá‑ndá nùù‑yá. Nì ndutu dahuun cuenta itníí‑yá sàhà‑ndà. Iá ndisa falta xi‑nda nìsa cachi cuenta ma, doco vichi sànì cuxio nsidaámà nì quida Jesucristu, vàchi nì sàcùtuu‑ya nchìca cruz, te sàhà ñà‑jaàn nduá nì ndutu cuenta mà. 15 Te nsidaa ñà‑malu, mate yáha ga fuerte‑si, te ò dana guá‑si, doco nì cundee dahuun‑ya nùù‑sí. Yáha ga nì nducahan‑sì nì quida‑ya, vàchi ndiaha gá nì cundee‑yá (na ní xìhì‑yà) nchìca cruz.
Xiñuhu nandòdó dahuun‑nda nsidaa estilu cáhàn sàhà cuisì modo xi ñuhìví yohó
16 Sàhà nsidaa ñà‑jaàn, màsà ndúlócô‑nsià nèhivì xítnùhu xi‑nsiá sàhà ñà‑ndùá xixí‑nsiá, ò ñá‑ndùá xihí‑nsiá, te ò iin vicò (cuní‑nè) chivàha‑nsia, mate ni cúndúá iin vicò cahnú, ò vicò natiácú yoo, te ò iin quìvì ndoó ndahà‑nsiá. 17 Vàchi nsidaa estilu sànaha ma, seña uun nì sandua, vàchi divi Cristu nduú ana nì cachitnùhamà sàhà‑xí. 18 Ñàyùcàndùá, màsà cuáha‑nsia (dandahví nèhivì‑nsiá, vàchi nú ducán), dandu ndañuhu premiu xi‑nsia. Cachí nèhivì dandahví mà ñà‑xìñùhù cahíchì ini‑ndà mii‑nda, te cahvi stná‑ndà ángel, cachí‑nè, (vàchi) iá ñà‑ndùá nì dàcùní Dios‑nè, cachí‑nè. Mii‑né nduú‑né mii‑né càhàn‑né, doco cuisì ñà‑ìá ñuhìví yohó‑ní nduá nihnú ini‑nè. 19 Ducán quidá‑né, doco ñà‑có‑nchîcùn ndisa ga‑nè Cristu nduá. Doco cunaha‑nsiá, nahi dìnì‑ndà nduú mii‑yá; te ndohó, nahi cuerpu xi‑ya nduu‑nda, ñàyùcàndùá iin‑ni cahnú sànì nanduu nsidaa‑nda nì quida‑ya, nacua ñuhú tnáhâ ndahàsáhà iquìcúñú‑ndà. Ñàyùcàndùá, sàhà mii‑yá siempre nácuàhandee ini‑ndà, te ndufuértê anima‑ndà nacua chítnùní ini Yua‑nda Dios cuu xi‑nda.
20 Vichi, xiñuhu quida‑nda cuenta na ian nì cutnaha‑nda xi Cristu na ní xìhì‑yà, te ñàyùcàndùá có‑xìñùhù gá ñà‑cunihnu ini‑ndà ni‑iin ley cáhàn sàhà cuisì ñà‑ìá ñuhìví yohó‑ní. Mate ndoo‑nda ñuhìví, doco có‑ndùá ñà‑chivàha‑nda 21 cuàhà ley cachí ñà‑màsà tníí‑ndá iin ñà‑jaàn, ò màsà cúxí‑ndá inga iñàha, te ò màsà dúcùn ndahà stná‑ndà ñà‑yùcán. 22 Còó, vàchi ñà‑ìcúmí nsihi‑ni nduú nsidaájàn, te cuisì nèhivì ñuhìví nduú ana nì quidavàha xi ley jaàn. 23 Vihini tuxí ini‑ndà iin palabra nchichí nduá cachí‑nèmà, vàchi cachí‑nè ñà‑fuerte ni cuáhandee ini‑ndà sàhà religión mà, te ni cáhîchì stná ini‑ndà mii‑nda, te ni dándóhô stná‑ndà mii‑nda, cachí‑nè. Doco cunaha‑nsiá, ni‑iyuhu mà cúí chindee ley mà ndohó ñà‑cadi‑ndà nùù (cuàhà ñà‑chìcuéhè) xího‑nda quida‑nda dava xichi.