2
Nansa cuú ini Dios sàhà‑ndà, te nì dàcácu‑yàndó
Vichi sà‑ìtiácú ndisa anima‑nsià. Doco antes na ian còò vida xi anima‑nsià nì sá‑ìa nùù‑yá ñà‑cuàhà guá cuàchi‑nsia; vàchi nìsa cudiì inì‑nsia quida‑nsia falta nahi nsidaa gá nèhivì ñuhìví. Nìsa inini‑nsia tàchì malu cusáhnû nùù nsidaa gá ñà‑malu xicá ansivi, te divi quisì jaàn dacáhàn xì nsidaa nèhivì có‑ìníní xí Dios. Daaní, stná nsiùhù, nìsa xìcanuu stná‑nsì cutnáhâ‑nsí xì nècuàchì có‑quìdá víi ma; vàchi nsidaa‑nda, nacua nìsa xicàn ini cuerpu xi‑nda xì sàxìnítnùní‑ndà, ducán nìsa cudiì ini‑ndà quida‑nda. Ñàyùcàndùá, cuàhà gá castigu xi Dios nì càyà sàhà cuàchi‑nda, nacua cáyà‑ñà sàhà nsidaa gá stná nèhivì cuáchi.
Doco Dios, cuàhà sàstnùhù cuhí ini‑yàndó; vàchi yáha ga cuú ini‑yà sàhà‑ndà; ñàyùcàndùá, nì quida‑ya gracia sàhà‑ndà, te nì dàcácu‑yàndó. Mate còò vida ndiaha nùù anima‑ndà sàhà cuàchi nì quida‑nda, doco nì quida‑ya cuenta na ian nì natiacu stná‑ndà na ní natiacu Cristu. Ñàyùcàndùá, ducán iá na ian nì cutnaha‑nda xi‑yá na ní natiacu‑yà nì quida Yua‑nda Dios. Te quidá stná‑yà cuenta na ian sànì nana stná‑ndà ndè gloria, te vichi cutnaha‑nda xi Jesucristu ndoo‑nda yucán xi‑yá nì quida Yua‑nda Dios. Pues ñà‑jaàn sànì quida‑ya sàhà‑ñá nicanicuahàn ni queé cuàhà tnùñuhu xí‑yá sàhà gracia nì quida‑ya na ní indehè ndahví‑yàndó sàhà Jesucristu; vàchi micuísi gracia nduá sànì càcu‑nda ñànì xinindisa‑ndayá. Màdì iin chuun ni quidá ndohó nduá nì càcu‑nda, còó. Ñà‑ndùá nì cutahvì‑ndà nùù Dios nduá. Ni màdì obra vàha ni quida‑nda nduá nì dácâcu xi‑nda. Còó, còtó sàà iin‑nda cucahan‑nda chicá ndiaá‑ndà. 10 Còó, mii‑yá nì quida‑ya obra xì ndohó, te sàhájàn sànì ndusaa anima‑ndà. Vàchi na ní sàcùndoo‑nda nùù Jesucristu nì ndusaa íní‑ndà sàhà‑ñá cui quida stná‑ndà cuàhà obra vàha nacua nì chitnùní ini‑yà quida‑nda.
Nsidaa nèhivì xí Jesús, iin‑ni nèhivì xínduu‑ne
11 Ñàyùcàndùá, xiñuhu nsinuu ini nsidaa mii‑nsiá nècuàchì inga raza, vàchi có‑ndùú‑nsiá nèhivì raza Judea. Nèhivì còò seña xi Dios ìcà‑xí cachí nsiùhù nècuàchì raza mà xì mii‑nsiá; te nèhivì seña xi Dios cachí‑nsì xì mii‑nsí, vàchi iá iin seña nì chituu nèhivì ìcà‑nsí. Ñàyùcàndùá xiñuhu nsinuu ini‑nsià nansa nìsa ìa xi‑nsiá antes, 12 cónìsá níhnú inì‑nsia Cristu antes, mànìcùí (nìhìtáhvì‑nsiá) nahi nèhivì ñuu‑nsì Israel, te cónìsá ínáhá stná‑nsià ni‑iñàha sàhà tratu nì saquin‑yà, te nì quida‑ya comprometer cuàhà gá ñà‑ndiaha. Còò ni‑iin tnùndé ini nìsá ícúmí‑nsiâ, ni còò stná Dios nìsá ìa nùù‑nsiá. 13 Xica nísa ìa‑ya nùù‑nsiá antes, doco vichi sàhà‑ñá (nì xìhì) Cristu, te nì xìtià nìì‑yá, ñàyùcàndùá vàtùni sànì tnàtuu yatni‑nsia nùù‑yá nduá, vàchi divi Jesucristu sànì xinindisá stná‑nsià. 14 ùì raza nì sanduu‑nda antes, na ian nì tàhndè dava‑nda; doco vichi sànì nacuatnaha‑nda nì quida‑ya; iin‑ni nì nàcùnduu‑nda quidá‑yá cuenta vichi, te iá paz, có‑xìní ùhì stnahá gá‑ndà. 15 Cunaha‑nsiá, sàhà‑ñá nì nanduu‑ya nèhivì, (te nì xìhì‑yà), ñàyùcàndùá nì nìhì‑yá nì nacadi‑yà ichì ley sànaha. Cuàhà gá nìsa dandacú ley mà nùù‑ndà, cuàhà gá nìsa xicàn‑ñà quida‑nda, doco nsidaámà, sànì cuxicá nì quida‑ya, te vichi iin‑ni nèhivì saa sànì nanduu‑nda, có‑ndùú gá‑ndà ùì raza, ñàyùcàndùá, sà‑ìá paz. 16 Vàchi na ní xìhì‑yà nchìca cruz, nì nìhì‑yá nì nàcùndoo vàha ndúì raza‑ndà xì Dios, te nì nìhì stná‑yà nì nachindoo vàha‑yàndó, có‑xìní ùhì tnahá gá‑ndà vichi. Vàchi iin‑ni nèhivì sànì nanduu nsidaa‑nda nì quida‑ya.
17 Na ní quixi Cristu, nihí‑yá iin razón ndiaha nì quesaa, te nì cachitnùhu‑ya nansa coo paz nùù nsidaa‑nda. Mii‑nsiá, mate xica nísa ìa Dios nùù‑nsiá, doco nì sàà stná palabra mà nùù‑nsiá. Daaní, nsiùhù, na ian yatni nùù ichì‑yá nì sandoo‑nsi, te nì sàà stná palabra mà nùù‑nsí. 18 Vàchi sàhà Jesucristu sànì nìhìndèè ndúì raza‑ndà tnàtuu‑nda nùù Yua‑nda Dios. Te iá stná imindaa Espíritu Ìì xí‑yá, te chindee stná‑yàmà ñà‑tnàtuu‑nda nùù‑yá. 19 Mii‑nsiá, có‑ndùú gá‑nsià nahi nèhivì xio, ò nèhivì fuera, còó. Meru nèhivì íì xí ñuu Dios nduú stná‑nsià vichi nahi nsiùhù. Dècuèndè nduú stná‑nsià nahi nèhivì ndoó vehe‑ya. 20 Te ndisa, na iin vehe nduú stná‑ndà. Te nahi cimientu xan nduú apóstol xì nsidaa stná profeta nìsa cahàn cuenta xi‑ya. Te nahi cavà cahnú indúhu esquina cimientu, ducán nduú Jesucristu. 21 Ñàyùcàndùá, base xi‑nda nduú‑yá, te na ian cueé‑ni cueé‑ni cudúcûn iin vehe na cuáha‑ña, ducán stná ndohó, (cueé‑ni cueé‑ni nacuátnáhá‑ndá) dècuèndè sàà‑ndà cunduu ndisa‑nda na iin veheñùhu ìì xí Stoho‑ndà Señor. 22 Te mii‑nsiá, sàhà‑ñá nchícùn stná‑nsià mii‑yá, vàtùni sànì nacuatnahá stná‑nsià (xì nsiùhù), te ducán sáà nsidaa‑nda cunduu‑nda na iin vehe‑ya ndé coo‑ya nicanicuahàn sàhà Espíritu Ìì xí‑yá.