Tutu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Éfeso
1
Yùhù nduí Pablo, iin ana nì nìhì chuun ìì nùù Jesucristu, vàchi ducán nì chitnùní ini Dios quide. Te vichi tiaí carta yohó nùù nsidaa mii‑nsiá nèhivì ìì xí‑yá ñuu Éfeso, nsidaa mii‑nsiá nècuàchì iin‑ni cahvi stná xì Jesucristu. Contentu ni cúndóó‑nsiá quida Yua‑nda Dios xì Stoho‑ndà Jesucristu, te cuàhà gá gracia xi‑ya ni cúcúmí‑nsiâ.
Cuàhà gá cundiatú anima nsidaa nèhivì xí Jesús
Ansivéhé cahnú Yua‑nda Dios, divi mii‑yá ana cahvi stná Stoho‑ndà Jesucristu, vàchi Yuamánì‑yámà nduú‑yá. Te sàhà‑ñá nduu‑nda nèhivì xí Dèhemanì‑yá, ñàyùcàndùá sànì sàhatahvì‑yándô nsidanicuú ñà‑ndiaha íì iá ansivi. Te sàhà stná ñà‑ndùá nì quida mii‑yá, ñàyùcàndùá nì nacàxin Dios ndohó dècuèndè na táyôo ñuhìví sàhà‑ñá cundoo‑nda nùù‑yá, te cunduu‑nda nèhivì íì còò falta xi. Te sàhà ñá‑cùù guá ini‑yà sàhà‑ndà, ñàyùcàndùá nì chitnùní ini‑yà sàà‑ndà cunduu‑nda dèhe ndisa‑ya. Divi ñà‑jaàn nduá nì nacani ini‑yà, te sàhámà nì chitnùní ini‑yà ñà‑nìhìtáhvì‑ndà ducán sàhà (obra nì quida) Jesucristu. Te vichi tavá‑nda tnùñuhu xí‑yá ñà‑ndiaha guá nì quida‑ya nì sàhatahvì‑yándô gracia, te sàhà gracia mà sànì nìhì‑ndà nì cundiatú vàha anima‑ndà nì quida Dèhemanì‑yá. Vàchi sàhà‑ñá nì xìhì Dèhemanì‑yá, te nì xìtià nìì‑yá, ñàyùcàndùá vàtùni nì nacuidahan‑yándô nùù tnùndoho, vàchi nì ndutu cuàchi‑nda ñà‑nì quida guá‑yà gracia sàhà‑ndà; te sàhà gracia nì quida‑ya mà, fuerte gà sànì dàtnúù‑yà ini anima‑ndà; ndiaha gá sànì nduhiì sàxìnítnùní‑ndà nì quida‑ya. Tiempu antes nìsa ìa dèhé ñà‑ndùá nì nacani ini‑yà quida‑ya quìvì vàxi xi‑nda, doco vichi sànì cachitnùhu‑ya xì‑ndà nansa iámà, nì cachi‑yà nansa nì chitnùní ini‑yà quida‑ya, 10 ñà‑cunduu Cristu ana cusahnú nùù nsidanicuú iñàha, ñà‑ìá ansivi xì ñá‑ìá stná ñuhìví. Te seguru icúmí cuu ndisa nsidaámà na sàà meru quìvì xán.
11 Sàhà‑ñá nduu‑nda nèhivì xí Cristu, ñàyùcàndùá sànì nìhìtáhvì guá‑ndà nùù Dios, vàchi divi ñà‑jaàn nduá nì nacani ini‑yà antes. Te mii‑yá, nacua chítnùní ini‑yà quida‑ya, divi ducán siempre quidá ndisa stná‑yà. 12 Te nsiùhù nècuàchì primeru nì quìhvi ichì Cristu, ducán nì chitnuni ini‑yà nìhìtáhvì gá‑nsì sàhà‑ñá chicá más tnùñuhu xí‑yá quee sàhà ñà‑ndiaha guá nì quida‑ya xì‑nsí. 13 Daaní, después nì xinitnùhu stná mii‑nsiá palabra ndàcuisì xí‑yá, divi razón vàha nansa càcu‑nda, te nì xinindisá stná‑nsià Cristu. Ñàyùcàndùá nì nìhì stná‑nsià Espíritu Ìì xí‑yá, nacua nì quida‑ya comprometer. Te Espíritu Ìì mà nduú nahi seña ñà‑sànì nanduu‑nda nèhivì íì xí‑yá. 14 Doco cuisì‑ní tnùmánì primeru nduú Espíritu Ìì, vachi más gà icúmí‑ndá nìhìtáhvì‑ndà na sáà quìvì nacuaca‑yàndó, vàchi nèhivì xí mii‑yá nduu‑nda ñà‑sànì dànáà‑yá sàhà‑ndà. Te cuàhà gá stná tnùñuhu ndiaha xí‑yá icúmí quee quìvì (nìhìtáhvì guá‑ndà ducán).
Nansa nì xìcàn tàhvì Pablo nùù Dios ñà‑nì cuáhatahvì‑yá nèhivì xí‑yá iin anima nchichí
15 Cunaha‑nsiá, sànì xinitnùhi ñà‑fuerte guá nihnú inì‑nsia Stoho‑ndà Jesús xì ñá‑cuàhà guá cuú stná inì‑nsia sàhà nsidaa nèhivì xí‑yá. Ñàyùcàndùá, 16 siempre naquímánìˊ Dios sàhà‑nsiá, te xícàn tàhví nùù‑yá 17 ñà‑nì ndúnchíchî ndiaha‑nsiá quida Espíritu Ìì; te ni chíndéé stná‑yà mii‑nsiá mànìhì ini‑nsià sàhà Dios, dandu chicá cunaha váha‑nsiayà. Divi ñà‑jaàn nduá xícàn tàhví nùù Yuandiaha‑nda Dios, divi mii‑yá ana cahvi stná Stoho‑ndà Jesucristu. 18 Daaní, xícàn tàhvì stnáì nùù‑yá ñà‑nì dátnûù‑yà sàxìnítnùní‑nsià sàhà‑ñá cundaà vàha ini‑nsià nansa iá tnùndé ini ndiatu‑nda nùù‑yá, vàchi ñà‑sànì cana‑yàndó iá ndisa tnùndé ini xi‑nda. Te xícàn tàhvì stnáì ñà‑nì sáà‑nsià mànìhì ini‑nsià ñà‑ndiaha guá sànì nìhìtáhvì‑ndà cuàhà ñà‑vàha nùù‑yá, nsidanicuú ndohó nèhivì íì xí‑yá. 19 Te xícàn tàhvì stnáì ñà‑nì cúndáà inì‑nsia ñà‑cuàhà guá poder ndiaha icúmí‑yâ, te vàtùni nacuàhandee ini‑yà ndohó nècuàchì xiníndísá‑xí‑yá. Te divi sàhà poder ndiaha ma 20 nì dànátiácú‑yà (Dèhemanì‑yá) Cristu, dandu nì nsihi nì natiacu‑yà nì nana‑ya ansivi dècuèndè gloria, te nì sàcòo‑ya ladu cuahá Yua‑nda Dios. 21 Te vichi dìquì‑xí iá‑yà, te cuàhà gá más ndiaá‑yà nùù nsidaa ana cusáhnû, xì nùù nsidaa ana itá fuerte, xì nùù nsidaa ana icúmí xí poder, xì nùù nsidaa ana dàndàcú, xì nùù nsidanicuú gà stná ana ndácùcahan nèhivì tiempu vichi, te ò tiempu vàxi xi‑nda inga ñuhìví. 22 Nsidanicuú iñàha, sànì ndòa sujetu nùù Cristu nì quida Yua‑nda Dios. Te nsidaa ndohó nèhivì iin‑ni cahvi xi‑yá, sànì chitnùní ini‑yà dandacú Cristu nùù‑ndà na ian dàndàcú dìnì‑ndà nùù‑ndà. 23 Te ndohó, nahi iquìcúñú mii‑yá nduú stná‑ndà. Te sàhà ndohó na ian sànì sacatnahá nsihi cuerpu xi‑ya, na ian iá nsihi‑ya vichi. Te mii‑yá nduú ana iá inicutu ñuhìví xì ansivi.