6
Ndiá ìcà‑ndà chindee stnaha‑nda
Ñánì, nú ni cándiàá sàhà iin‑nsia nùù cualquier iin cuàchi, dandu vivìí‑ni càhàn‑nsià xì nècuàchì cónì quìdá víi ma sàhà ñà‑nìhì‑né nacunihnu viì ini‑nè, doco cuisì nèhivì chitu Espíritu Ìì xí Dios ni cúndúú ana càhàn xì‑né. Te xiñuhu coo stná nècuàchìmà cuidadu màdí quida stná mii‑né iin falta. Te nú ia iin ñanìtnaha‑nda có‑cùndáà vàha inì‑xi, dandu siempre ni nácuàhandee ini‑ndàné, vàchi ñà‑chívàha viì‑ndà ley xi Cristu nduámà. Te nú tuxí ini‑ndà cuàhà gá ndiaá‑ndà, dandu cuisìá mii‑nda dandahví‑ndà mii‑nda nduámà, vàchi còò ni‑iñàha ndiaá‑ndà, nú ducán. Ñàyùcàndùá, iin iin‑nda xiñuhu nacani ini‑ndà a vátùni iá ñà‑ndùá quìdà‑ndà, á coó, te nú ducán, dandísá vàtùni cudiì ini‑ndà sàhà mii‑nda, màdìá cundehè‑ndà ñà‑ndùá quidá ñanìtnaha‑nda, a ver, amádi chicá quidá víi ndohó. Vàchi iin iin‑nda icúmí‑ndá nacuàha‑nda cuenta sàhà ñà‑ndùá nì quida‑nda.
Nsidaa nèhivì dacuahá palabra ìì nùù ana chìnáhá xì‑né, ndiá ìcà stná‑nè chindee‑né nècuàchìmà xì ñà‑ndùá icúmí‑nê.
Màsà cuáha‑nsia dandahví nèhivì mii‑nsiá. Mà cúí nàcuìdiqui uun‑nda mii‑yá, vàchi cachí dichu: “Ñà‑ndùá nì chihi‑nda, divi nìhì‑ndà”. Vàchi nú ni quida‑nda cuisì ñà‑ndùá xího ini mii‑nda, dandu icúmí‑ndá sàà‑ndà ndañuhu dahuun‑nda. Doco nú ni quida‑nda nacua cuní Espíritu Ìì xí Dios, dandu sàhámà nìhìtáhvì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn. Ñàyùcàndùá, màsà cúñáñá‑ndá quida‑nda nsidaa ñà‑ìá viì, vàchi nú iin‑ni ni quida‑nda ducán, te có‑cùhúún ini‑ndà, dandu cundiatú ndiaha anima‑ndà.
10 Sàhájàn, nú iá nansa quida‑nda obra nùù ñanìtnaha‑nda, dandu ni quida‑ndañá. Te nú nèhivì iin‑ni cahví stná xì Yua‑nda Dios nduú stná‑nè, dandu chicá más xiñuhu chindee‑ndané.
Ultimo ñà‑ndùá nì cachi Pablo xì nècuàchì ladu Galacia, te ndahà mii‑né nì tiaa‑neà
11 Vichi mií tiaí letra nahnú yohó. 12 (Cuàhìn càhàn guè xì‑nsiá sàhà) nècuàchì cuní màcùtuu seña xi Dios ìcà nèhivì. Cunaha‑nsiá, cuisì sàhà‑ñá cuní‑nè ndòo vàha‑ne xì nèhivì nduá, vàchi yúhî‑nè quida quini nèhivì xì‑né (nú nchîcùn‑nè cuisì ichì mii‑yá ana nì xìhì) nchìca cruz, divi Cristu. 13 Te cunaha‑nsiá, ni có‑chîvàha viì stná mii‑né ley sànaha ma, mate cudíì guá ini‑nè itúú seña mà ìcà‑né. Te cuní‑nè màcùtuu stná mà ìcà mii‑nsiá sàhà‑ñá cundee‑né nùù‑nsiá, te ducán quee cuàhà tnùñuhu xí‑né (cahan‑né). 14 Doco yùhù, cuisì tnùñuhu xí ana nì xìhì nchìca cruz nduá cuníˋ quee, divi tnùñuhu xí Stoho‑ndà Jesucristu. Te sàhà‑ñá nì xìhì‑yà ducán, còò cá ni‑iñàha iá ñuhìví yohó (ndiaá nùí), vàchi quidé cuenta na ian sànì xìhì stnáì nchìca cruz xì mii‑yá, te có‑ndùlócô guè sàhà ñà‑ìá ñuhìví yohó. 15 Vàchi nú nèhivì xí Jesucristu nduu‑nda, dandu màdì ñà‑cutuu seña ìcà‑ndà nduá ndiaá. Te nú còò stná seña mà, ni mà chíndéé stná mà‑ndó, cuisì ndiaá ñà‑cucumi‑nda iin anima saa. 16 Te nsidaa nèhivì nchícùn ndisa xi palabra yohó, ni sáà‑nè cundiatú ndiaha anima‑nè, te Dios ni cúndéhe ndahví xì‑né, vàchi quidá‑yá cuenta na ian xínduu stná‑nè nèhivì xí‑yá Israel.
17 Vichi màsà cuáhachuún uun ga ni‑iin nèhivì yùhù, vàchi cuàhà gá (sànì ndohi sàhà) Jesús, cuàhà gá seña itándiaa ìqué (ndé nì dùcùn).
18 Ni cúcúmí anima‑nsià cuàhà gracia xi Stoho‑ndà Jesucristu, ñánì. Sà‑ìá.