3
Nansa nì càhàn iin tiàa nani Nicodemo xì Jesús
Nìsa ìa iin nècuàchì fariseu nani Nicodemo. Iin nècuàchì xídandacú nùù ladu Judea mà nduú stná‑nè. Te divi‑ne nì sàhàn ndé iá Jesús iin sàñaà, te nì cachi‑nè xì‑yá:
―Maestro, ináhá‑nsî divi mandu xi Dios vàxi‑ní, vàchi nú màsà chíndéé Dios, dandu ni‑iin nèhivì, mà níhì‑né quida‑ne milagru nacua quidá mii‑ní.
Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Palabra ndàcuisì nduá yohó cachíˋ xì‑ní: nú màsà nácácú sáá nèhivì, dandu mà cúí sàà‑nè cuni‑nè ñuhìví ìì xí Dios.
Dandu nì cachi Nicodemo xì‑yá:
―¿Nansa cui nacacu‑nda nú sànì sahnu‑nda? ¿A cúí nàcùñuhu saa‑nda ini dihimánì‑ndà, te nacacu‑nda?
Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Ñà‑ndácuisì nduú palabra yohó cachíˋ xì‑ní: nú màsà nácácú sáá iin nèhivì quida tècuìí xì stná Espíritu Ìì, dandu mà níhì‑né yàha‑ne ñuhìví ìì ndé cusáhnû Dios. Vàchi nú sànì cacu‑nda nùù yuadíhí‑ndá, dandu iquìcúñú icúmí‑ndá. Doco nú sànì cacu anima‑ndà quida Espíritu Ìì xí Dios, dandu espíritu (saa) cucumi stná‑ndà. Màsà ndúlócô‑nî ñà‑nì cachì xì‑ní icúmí‑nî nacacu saa‑ní. Vàchi ducán quidá stná tàchì, caná te caná yohó yucán, doco có‑ìnáhá‑nsiâ índù lugar vàxa, ni índù lugar cuàhàn. Ducán iá stná xì anima nsidaa nèhivì nì nacacu nì quida Espíritu Ìì.
Dandu nì cachi Nicodemo xì‑yá:
―Pues, ¿índù modo cunduu nsidaa ñà‑càchí‑nî jaàn?
10 Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Iin maestru ñuu‑ndà Israel nduu‑ní, te có‑sânìhì inì‑ní sàhájàn nacua ndiá ìcà‑ní. 11 Ñà‑ndácuisì nduá yohó cachíˋ xì‑ní: ñà‑ndùá ináhá‑nsî, divi ñà‑jaàn cachí‑nsì xì‑nsiá. Te datúi stná‑nsì nùù‑nsiá ñà‑ndùá sànì xini‑nsì, doco có‑xìníndísâ‑nsiá. 12 Mate cuisì sàhà ñà‑ìá ñuhìví yohó‑ní nduá cáhìn xì‑nsiá, doco có‑xìníndísâ‑nsiá; ñàyùcàndùá, ùhì cunindisá stná‑nsià nú ni cáhìn xì‑nsiá sàhà gloria (xi Dios).
13 ’Ni‑iin nèhivì tàñáha ga nana‑ne gloria. Doco yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, ansivi nduú vehi, te nì nui nì quesai (ñuhìví yohó). 14 Te nacua nì quida Moisés (sànaha) na nísa ìa‑ne yucù, nì chituu ducún‑nè iin còò (càa), pues ducán stná yùhù, icúmí nèhivì chituu ducún stná‑nè yùhù. 15 Dandu nsidaa nèhivì cunindisa‑xí, mà nunca sàà‑nè ndañuhu‑né; còó, nicanicuahàn cutiacu‑nè.
16 ’Vàchi ñà‑cuàhà guá cuú ini Yua‑nda Dios sàhà nèhivì ñuhìví, nì sàhatahvì‑yá mindaa Dèhemanì‑yá (ñà‑cui‑yà), dandu nsidaa nèhivì xiníndísá‑xí‑yâ, mà sáà‑nè ndañuhu‑né, còó, nicanicuahàn icúmí‑nê cutiacu‑nè. 17 Vàchi màdì sàhà‑ñá dandohó‑yá nèhivì cuáchi nduá dìsáhà‑xí nì ndacu nuù Dèhemanì‑yá quixi‑ya ñuhìví yohó, còó; divi sàhà‑ñá càcu‑ne nduá.
18 ’Nú xiníndísâ iin nèhivì Dèhemanì Dios, dandu ñà‑sànì càcu‑ne nùù castigu sàhà cuàchi‑ne nduá; doco nèhivì có‑xìníndísâ, sà‑ìá vàxi castigu xi‑ne nùù‑yá, vàchi có‑xìníndísâ‑né ñà‑ndùá cachí mindaa Dèhemanì‑yá. 19 Te ¿ndíà nduú meru ñà‑dìsáhà‑xí vàxi castigu mà dìquì‑né? Divi sàhà‑ñá sànì quesaa palabra ndàcuisì ñuhìví yohó ñà‑datnúà sàxìnítnùní nèhivì, doco chicá nì cudiì ini‑nè caca‑ne ichì ñáa, màdì ichì ndé datnúù Dios, vàchi quini iá ñà‑ndùá quidá‑né. 20 Te nsidaa nècuàchìmà, có‑cùní dahuun‑ne cunini‑ne palabra datnúù xì sàxìnítnùní‑nè, ni có‑tnâtuu stná‑nè ndé cáhàn xì palabra mà sàhà‑ñá màsà túi ñà‑quini guá quidá‑né. 21 Doco iin nèhivì quidá víi nacua cachí palabra ndàcuisì, cudíì ini‑nè tnàtuu‑ne ndé iá palabra datnúù xì sàxìnítnùní‑nè, vàchi cuní‑nè cundaà ini nsidaa nèhivì ñà‑quìdá víi‑né nchícùn‑nè ichì Dios ―nì cachi Jesús.
Ñà‑ndùá nì cachi gà Juan Bautista sàhà Jesús
22 Daaní, nì quihin tu Jesús ichì cuàhàn‑yà ladu Judea, mii‑yá xì nècuàchì xínchicùn xì‑yá. Te yucán nì ndòo chii‑yá xì‑né, dandu nì cuhiì nèhivì cuàhà gá nì sàà yucán. 23 Stná Juan Bautista, yucán quidá íì stná‑nè nùù iin xaan nani Enón yatni lugar nani Salim, vàchi ñuhú cuáhà tècuìí yucán. Ñàyùcàndùá, divi lugar mà sáhàn cuàhà nèhivì ñà‑cuhiì‑né, 24 vàchi tàñáha ga cundiadi Juan.
25 Tiempu mà nì cuu nì quesaha nì cuàà nèhivì nchícùn xì Juan xì itnii gá nècuàchì raza‑nè Judea, vàchi tucu tucu cachí iin iin‑ne sàhà modo nduhiì‑ndà. 26 Dandu nsidaa‑né nì quixi‑ne nùù Juan nì cacachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Maestro, ináhá‑nî ana nìsa ìa xi‑ní ladu duha yùte Jordán, te nì càhàn‑ní sàhà‑né, ndiaha gá‑nè nì cachì‑ní; pues vichi mii stná‑nè quidá íì stná‑nè nèhivì, te cuàhà gá nèhivì sáhàn nùù‑né.
27 Dandu nì cachi Juan xì‑né:
―Ni‑iin nèhivì, mà cúí nìhì‑né iin chuun ndiaha nú màsà cuáha Dios‑nè. 28 Ináhá‑nsiâ nansa nì cachì: “Yùhù, có‑ndùí (rey ndiaha nani) Cristu, cuisì iin ana nì techuún Dios nduí, te dihna vàxi nùù mii‑yá”. 29 Cunaha‑nsiá, na iá vicò nandàhà, iá iin noviu, te iá stná novia cutnáhâ xí‑nê. Doco iá stná padrinu iladú, iníní‑né, te cudíì ini‑nè na cáhàn noviu. Pues, ducán iá stná yùhù, nahi padrinu nduí, te yáha ga cudíì inì sàhà mii‑yá. 30 Mii‑yá, cueé‑ni cueé‑ni chicá icúmí‑yâ nìhì gá‑yà tnùñuhu xí‑yá, doco yùhù, còó. Cueé‑ni cueé‑ni icúmí nèhivì nandòdó‑né yùhù.
Jesús nduú ana nì nuu ansivi
31 Mii‑yá, dècuèndè dìquì‑xí nì quee‑ya, ñàyùcàndùá chicá ndiaá‑yà nùù nsidaa‑nda. Iin nèhivì ñuhìví yohó, nèhivì ùún nduú‑né, te cuisì sàhà ñuhìví yohó cáhàn‑nè. Doco mii‑yá, ansivi nì quixi‑ya, te chicá ndiaá‑yà. 32 Te ñà‑ndùá sànì xini‑yà, xì ñà‑ndùá nì inini‑ya, ñà‑jaàn nduá cachí‑yà xì nèhivì, doco có‑xìníndísâ‑né ñà‑ndùá cachí‑yà. 33 Doco nú xiníndísâ iin nèhivì‑yá, dandu náhà claru sànì cundaà ini nècuàchìmà ñà‑mii palabra ndàcuisì nduá cachí Dios. 34 Vàchi Jesús, mandu xi (Yua‑nda) Dios vàxi‑ya, te divi palabra ndiaha xí Yuamánì‑yá cáhàn‑yà, vàchi màdì iyuhu‑ní Espíritu Ìì sànì níhìtáhvì‑yá, còó. Sànì nìhì nsìhí‑yá Espíritu Ìì. 35 Te cuú ini Yuamánì‑yá sàhà‑yá. Ndahà‑yá sànì dàyáha Yuamánì‑yá nsidanicuú iñàha.
36 Cunaha‑nsiá, nsidaa ana xiníndísá‑xí Dèhemanì Dios, nicanicuahàn cucumi‑né vida ndiaha. Doco nèhivì có‑xìníndísâ, mà‑níhì‑né vida ndiaha ma. Còó, iin castigu cahnú icúmí‑nê nìhì‑né nùù‑yá, te sà‑ìtúá vàxan.