2
Nansa nì quida Jesús milagru iin vicò nandàhà nì ìa ñuu Caná
Daaní, quìvì ùnì nì ìa iin vicò nandàhà ñuu tii Caná iá ladu Galilea. Te yucán nì sàà stná dihi Jesús. Te nì cànà stná mii‑yá xì nècuàchì dacuahá‑yá. Te nì cuu nì nsihi tècuìí vìdì sì‑uva coho‑ne. Ñàyùcàndùá, nì càhàn dihi‑yá xì‑yá, cachí‑nè:
―Sànì nsihi tècuìí vìdì sì‑uva.
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Chicá vàha nacoo‑ní ñà‑jaàn nùù yùhù, vàchi tàñáha ga sàà meru hora xi.
Dandu nì càhàn dihi‑yá xì tiàa xinúcuáchí yucán, cachí‑nè:
―Quida‑nsia nacua cachí dèhi xì‑nsiá.
Cunaha‑nsiá, yucán itá ìñù barril yùù, iin ian vàtùni cuñuhu cùmì ò úhùn yoo tècuìí. Tècuìí mà xichúûn nècuàchì raza Judea ñà‑nsidandoo‑ne mii‑né según estilu nduú ley xi‑ne. Te nì cachi Jesús xì tiàa yucán:
―Dachitu‑nsiá barril jaàn tècuìí.
Ñàyùcàndùá, ducán nì caquida‑tè, dècuèndè yuhá nì chitu. Dandu nì cachi‑yà xì‑té:
―Vichi chitacùhá‑nsià chii‑té cunihi‑nsia cùhùn nùù nècuàchì iín sáhnû nùù vicò.
Ñàyùcàndùá, ducán nì caquida‑tè. Te nì xihi nècuàchìmà iyuhu tècuìí mà, doco sànì nanduu‑tè tècuìí vìdì sì‑uva. Te cónì sáha‑ne cuenta índù nì quixi ndutè mà, doco tè‑xìnúcuáchí nì catavà xì‑té, ináhá‑tê. Daaní, na ní cundaà ini‑nè nansa xihí ndutè mà, dandu nì cana‑ne noviu nándàhà, 10 te nì cachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Nsidaa nèhivì, na sáha‑ne tècuìí vìdì sì‑uva coho‑nda, dihna sáha‑ne ndutè chicá vàha, dandu nú sànì xihi cuahà‑ndàté, dandu tavá‑né ndutè chicá ndahví. Doco mii‑ní, còó, làcà vichi nì tavà‑ní ndutè chicá finu ―nì cachi‑nè.
11 Ñà‑jaàn nduú milagru primeru nì quida Jesús. Te ñuu Caná iá ladu Galilea nduú lugar ndé nì quida‑yañà. Ducán nduú nì dàcùní‑yà nèhivì ñà‑ndiaha guá quidá‑yá, te nì xinindisá stná nècuàchì dacuahá‑yá mii‑yá.
12 Daaní, nì sàhàn Jesús ñuu Capernaum, mii‑yá xì dihi‑yá xì ñani‑yà, xì stná nècuàchì dacuahá‑yá. Te yucán nì cuee‑yà iin ùì quìvì.
Nansa nì tavà Jesús nèhivì dicó ini patiu veheñùhu cahnú
13 Dandu nì quihin tu‑ya ichì cuàhàn‑yà ñuu cahnú Jerusalén, vàchi sà‑ìtúú vicò pascua, iin vicò nsidácáhnû nècuàchì raza Judea yucán. 14 (Ñàyùcàndùá, nì sàà‑yà ñuu mà), te nì xini‑yà yucán yehè veheñùhu cahnú itá nèhivì dicó; dicó‑né buey, dicó‑né riì, dicó‑né loma, te ndoó stná nèhivì nadámá tnahá xi dìhùn (vàxi inga ñuu). 15 Dandu nì cava‑yà itnii yohò nì quidayucun‑yà iin chirrión, te nì taxi nsihí‑yánè yehè veheñùhuma, mii‑né xì riì xí‑né xì stná buey xi‑ne. Te nì dàndiàchì‑yá dìhùn damá‑né, te nì ducùn nsìhí‑yá mesa xi‑ne. 16 Te nì cachi stná‑yà xì nècuàchì dicó xi loma mà:
―¡Tavà‑nsiá quisì yohó fuera! vàchi màdì yàhvi nduú vehe ìì Yuamánìˊ ―nì cachi‑yà.
17 Dandu nì nsinuu ini nècuàchì dacuahá‑yá nansa cachí nùù tutu ìì ndé cacháˋ: “Yáha ga cuàhà nacání ínì sàhà veheñùhu ìì xí‑nî ñà‑màsà dándâñúhú nèhivì ñà‑ìì icúmíâ”.
18 Dandu nècuàchì raza‑yà Judea yucán, nì cachi‑nè xì‑yá:
―Quida‑ní iin milagru cunduu seña ñà‑cundaà ini‑nsì a icúmí‑nî derechu quida‑ní ñà‑ndùá nì quida‑ní, á coó.
19 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Vàtùni. Ducùn‑nsiá veheñùhu yohó, te tìxi ùnì quìvì nsida saí‑ñà.
20 Dandu nì cachi nècuàchì yucán:
―Ùì dico ìñù cuìà nì quidachuún nèhivì nì dàxínu‑ne veheñùhu yohó. Te mii‑ní, ¿a ndísá daxínu‑níà tìxi ùnì quìvì? ―nì cachi‑nè.
21 Doco màdì veheñùhu ndisa nduá cáhàn‑yà sàhà‑xí; còó, vàchi ejemplu‑ni nduámà; divi cuerpu mii‑yá cáhàn‑yà sàhà‑xí. 22 Ñàyùcàndùá, después, na quívì sànì natiacu‑yà, dandu nì nsinuu ini nècuàchì nchícùn xì‑yá ñà‑dùcán nì cachi‑yà xì‑né daa, te nì sàà‑nè nì xinindisá‑né ñà‑ndùá cachí nùù tutu ìì, te nì xinindisá stná‑nè ñà‑ndùá nì cachi mii‑yá daa.
Ináhá Jesús nansa iá anima nsidanicuú nèhivì
23 Cuàhà nèhivì nì xinindisa‑xi‑yá na ní xini‑nè milagru nì quida‑ya na iá‑yà ñuu Jerusalén quìvì vicò pascua ma. 24 Doco mii‑yá, cónì ícúmí‑yâ nècuàchìmà seguru, vàchi ináhá‑yâ ñà‑ñùhú ini anima nsidanicuú‑né. 25 Còò necesidad icúmí‑yâ cachi iin nèhivì xì‑yá nansa iá anima ñanìtnaha‑ne, vàchi ináhá‑yâ nsidaa ñà‑ndùá ñuhú ini anima nèhivì.