Ñà-ndùá Nì Tiaa San Juan sàhà Jesucristu
1
Jesús nduú ana datúi nansa iá Dios, vàchi nì nanduu‑ya nèhivì
Na táyôo ñuhìví, sà‑ìá mii‑yá ana datúi nansa nihnú ini Dios. Nùù Yua‑nda Dios iá‑yà, te mii stná‑yà nduú stná‑yà Dios. Te divi‑ya iá nùù Yua‑nda Dios na táyôo ñuhìví. Mii‑yá nì quidayucun‑yà nsidanicuú iñàha iá ñuhìví. Te nú màsà cóó‑yá, ni‑iñàha mà cóó stná ñuhìví. Sàhà mii‑yá xí‑itiacu nsidaa ana itiácú. Te sàhà ñà‑ìtiácú ndiaha‑yá, ñà‑jaàn sànì sàà‑yà datnúù ini‑yà nèhivì ñuhìví. Cunaha‑nsiá, ichì ñáa nduá ñuhìví yohó, doco iin‑ni datnúù ndiaha‑yá ini anima‑ndà; te nsidaa ñà‑ìá ichì ñáa ma, cónì cùí cundeá nùù‑yá.
Nìsa ìa iin tiàa nì nìhì chuun nùù Dios; Juan nani‑né. Te nì quixi‑ne nì cachi‑nè ñà‑ndácuisì xì nèhivì nansa iá mii‑yá ana datnúù xì sàxìnítnùní‑ndà sàhà‑ñá vàtùni cunindisá nsidaa‑néyà. Màdì Juan yucán nì sándúú ana datnúù ndiaha xi ini‑ndà, còó; cuisì nì quixi‑ne ñà‑cachitnùhu uun‑ne nansa iá mii‑yá quìdà‑xì ñà‑jaàn, vàchi ndisa sàvàxi mii‑yá ana datnúù ndiaha xi ini anima nsidaa nèhivì, te mà dándáhvî‑yàndó.
10 Nì ìa‑ya ñuhìví, divi ñuhìví nì quidayucun‑yà, doco cónì nácúní nèhivì‑yá. 11 Stoho ñuhìví nduú‑yá, te nì quixi‑ya yohó, doco nèhivì ñuhìví xi‑ya, nì cahíchì ini‑nèyà. 12 Doco nsidaa ana nì dàyáha xi‑yá ini anima‑xi, nì nìhìtáhvì‑né cunduu‑ne dèhe ndisa‑ya, te divi nduú nsidaa ndohó nècuàchì xiníndísá‑xí‑yâ, te ndácùcahan xi quìvì‑yá. 13 Te ¿nansa nì nìhì‑ndà nì sàcùnduu ndisa‑nda dèhe‑ya? Pues màdì sàhà‑ñá nduu‑nda descendencia xi iin nèhivì (chica ndiaá), ni màdì sàhà yua‑nda, ni sàhà stná ñà‑dùcán cuní iin nèhivì coo. Còó, sàhà cuisì‑ña ducán cuní Dios.
14 Ndè ñuhìví yohó nì quixi mii‑yá ana datúi nansa iá Dios, te nì nduvàha‑ya iin nèhivì iá iquìcúñù‑xi. Te nìsa ìa chii‑yá yohó ndé ndoo‑nda. Te nsiùhù, nì xini‑nsì ñà‑ndiaha guá iá‑yà. Ndiaha gá‑yà, cachíˋ, vàchi mindaa Dèhemanì Yua‑nda Dios nduú‑yá, te chitu‑yá gracia xì stná palabra ndàcuisì.
Ñà‑ndùá nì cachi Juan Bautista sàhà Jesús
15 Daaní, nì càhàn Juan mà sàhà Jesús, nì ndàhì‑nè, cachí‑nè (xì nèhivì):
―Divi mii‑yá nduú ana dìsáhà‑xí nì càhìn xì‑nsiá daa, te nì cachì, dihna yàha yùhù, dandu después vàxi mii‑yá ana chicá ndiaá nùí, vàchi na táyôo yùhù, sà‑ìá mii‑yá.
16 Chitu‑yá cuàhà gá ñà‑ndiaha íì ñuhú ini‑yà, ñàyùcàndùá nùù mii‑yá sànì nìhìtáhvì stná‑ndà cuàhà ñà‑jaàn, cuàhà sàstnùhù gracia. 17 Vàchi ley sànaha nduá nì dàtúi Moisés antes, doco vichi sànì dàtúi‑ya ñà‑ndùú gracia ndiaha xí‑yá xì stná palabra ndàcuisì xí‑yá. 18 Còò ni‑iin nèhivì nì xìní xì Yua‑nda Dios ni‑iin xichi. Doco mindaa Dèhemanì‑yá iá nùù‑yá, sànì dàtúi yà‑yùcán nansa iá Yuamánì‑yá sàhà‑ñá cundaà ini‑ndà.
Ñà‑ndùá nì cachi Juan Bautista sàhà mii‑né
19 Daaní, nècuàchì raza Judea ndoó ñuu Jerusalén, nì techuún‑né iin ùì dùtù xi‑ne nùù Juan, te cutnáhâ stná‑nè xì dava nècuàchì (xinúcuáchí veheñùhu nani) Levita. Te nì xìcàn tnùhù‑né nùù nècuàchìmà ana divi nduú‑né. 20 Ñàyùcàndùá, ñà‑yòhó ndùá nì cachi Juan; cónì càchí‑nè á coó; nì cachi ndàà‑nè:
―Yùhù, có‑ndùí mii‑yá nani Cristu.
21 Dandu nì cacachi nècuàchìmà:
―(Pues nú coó), ¿ana divi nduu‑ní? ¿A nsì‑Elías nduu‑ní?
Te nì cachi Juan:
―Còó.
Te nì cacachi tu nècuàchìmà:
―Entonces, ¿a divi nduu‑ní mii‑yá ana icúmí quixi canúú càhàn cuenta xi Dios?
―Còó ―cachí Juan.
22 Ñàyùcàndùá, nì cachi nècuàchìmà:
―Pues, ¿ana divi nduu‑ní? vàchi icúmí‑nsî cachitnùhu‑nsi xì nèhivì nì catechuun‑xi‑nsí vàxi‑nsi. ¿Ndíà cachí‑nî sàhà mii‑ní?
23 Dandu nì cachi Juan:
―Yùhù nduí ana cáhàn fuerte sàhù yucù, (te cachíˋ xì nèhivì ñà‑nsidaviì‑né anima‑nè) na ian ndundaà iin ichì ndé yàha Stoho‑ndà Señor nacua nì cachitnùhu Isaías sànaha na ní càhàn‑nè cuenta xi Dios ―ni cachi Juan.
24 Cunaha‑nsiá, nècuàchì nì casaà nùù Juan mà, nècuàchì fariseu xínduu‑ne. 25 Dandu nì xìcàn tnùhù gá‑nè, cachí‑nè:
―Vichi, ¿índù chuun quidá íì‑ní nèhivì nú có‑ndùù‑ní mii‑yá nani Cristu, te có‑ndùù stná‑ní nsì‑Elías, te ni có‑ndùú stná‑ní mii‑yá icúmí quixi càhàn cuenta xi Dios?
26 Dandu nì cachi Juan xì‑né:
―Yùhù, ndisa, quidá íìˊ nèhivì xì tècuìí. Doco mahì mii‑nsiá iá iin ana có‑nàcúní‑nsià. 27 Te mii‑yá, nchícùn gà vàxi‑ya nùí, te chicá ndiaá stná‑yà nùí. Ni mà nátùi (cundui iin mozo xi‑ya) ñà‑tavà xì ndìsàn‑yá ―nì cachi Juan.
28 Cunaha‑nsiá, ndé iá ñuu tii Betábara ladu duha yùte Jordán, yucán nì cuu nsidaa ñà‑yòhó.
Nì quixi Jesús ñuhìví yohó ñà‑cui‑yà na ian xíhì iin lelù nduú promesa
29 Daaní, nì yàha inga quìvì, dandu nì xini Juan vàxi Jesús, te nì cachi‑nè:
―Cundehè‑nsiá, jaàn vàxi mii‑yá ana nduú nahi Lelù Íì nì sàhatahvì Dios (ñà‑cui‑yà) dacúxíó‑yá cuàchi nèhivì ñuhìví. 30 Sàhà mii‑yá nì càhìn daa na ní cachì: nchícùn gà vàxi‑ya nùí, vàchi na táyôo yùhù ñuhìví, sà‑ìá‑yà, vàchi nicanicuahàn iá‑yà. 31 Te cónì nácúnì mii‑yá antes, doco sàhà‑ñá cundaà ini raza‑ndà Israel ana divi nduú‑yá, sàhájàn nì nìhí chuun quida iìˊ nèhivì xì tècuìí ―nì cachi Juan.
32 Daaní, nì cachi tu‑ne inga palabra yohó:
―Yùhù, nì xinì nì nuu Espíritu Ìì xí Dios; nahi loma náhà‑yà mànuu‑ya ansivi nì sàcòo‑ya dìnì Jesús, te nì ndòo‑ya yucán. 33 Yùhù, cónì nácúnì mii‑yá antes. Doco na ní sàha Yua‑nda Dios yùhù chuun quida iìˊ nèhivì, dandu nì cachi stná‑yà xìˊ: “Na cúnì‑ní nuu Espíritu Ìì màcòo‑ya dìnì iin (ana cuhíì), dandu ñà‑jaàn cundaà inì‑ní divi nduú mii‑yá cuàhàn nsida iì xì anima nèhivì tìxi Espíritu Ìì”. 34 Ñàyùcàndùá, yùhù, sànì xinì, te datúi nùù‑nsiá ñà‑divi Dèhemanì Dios nduú Jesús ―nì cachi Juan.
Nècuàchì primeru nì catenchicùn xì Jesús
35 Daaní, nì yàha inga quìvì, te yucán iín Juan, cutnáhâ‑né xì ùì tiàa dacuahá‑né. 36 Te nì xini‑nè yatni yáha Jesús, ñàyùcàndùá nì cachi‑nè:
―Cundehè‑nsiá, jaàn cuàhàn mii‑yá ana nduú Lelù Íì vàxi nùù Dios.
37 Te ùì tiàa dacuaha‑ma, nì tiacu‑nè nì càhàn Juan ducán, te nì tenchicùn‑nè Jesús cuàhàn‑nè. 38 Dandu nì ndacoto‑ya, te nì xini‑yà xínchicùn nècuàchìmà. Ñàyùcàndùá nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Ndíà nduá nandúcú‑nsiâ?
Dandu nì cachi‑nè xì‑yá:
―Maestro, ¿índù iá‑nî?
39 ―Nahà‑nsia, cundehè‑nsiá ―nì cachi‑yà xì‑né.
Ñàyùcàndùá, cuàhàn‑nè xì‑yá, te nì xini‑nè índù iá‑yà. Te nì ndòo‑ne xì‑yá sàcuaà yucán, vàchi nahi càcúmì nì cuaà nduá.
40-41 Iin tiàa nani Andrés nduú iin ana nì inini na ní càhàn Juan daa, te nì tenchicùn stná‑nè Jesús. Dandu vichi duha nì sàhàn stná‑nè nì nanducu‑né ñani‑nè nani Simón Pedro, te nì cachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Sànì ndacùhun stnahá‑nsí xì mii‑yá nduú Mesías.
Quìvì Mesías nì cachi Andrés dàhàn mii‑né, vàchi cuní cachàmà Cristu (nì quixi dìquì‑xí).
42 Dandu nì saca‑ne ñani‑nè nì casaà‑nè ndé iá‑yà. Te na ní xini‑yà Simón mà, dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Dèhe Jonás nduu‑ní, te nani‑ní Simón, doco yùhù cuàhìn cachì xì‑ní Cefas ―nì cachi‑yà. Te quìvì Cefas mà, Pedro cuní cachà.
Nansa nì cana Jesús iin tiàa nani Felipe xì inga‑nè nani Natanael
43 Daaní, nì yàha inga quìvì, te cuní Jesús nùhù‑yà ladu Galilea. Te nì ndacùhun tnahá‑yá xì iin tiàa nani Felipe, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Cunchicùn‑ní yùhù nùhù‑ndà.
44 Cunaha‑nsiá, ñuu Felipe mà nduú ñuu Betsaida, divi ñuu Andrés xì Pedro. 45 Ñàyùcàndùá nì nanducu Felipe iin tiàa nani Natanael, te nì cachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Cunaha‑ní, sànì ndacùhun tnahá‑nsí xì mii‑yá nì tiaa Moisés sàhà‑xí nùù ley ìì, te divi sàhà stná‑yà nì tiaa stná cuàhà profeta nì càhàn cuenta xi Dios sànaha. Jesús de Nazaret nani‑yá, te yua‑yá nani José.
46 Dandu nì cachi Natanael:
―¿A ndísá? ¿A iá iin nèhivì vàha ñuu Nazaret?
Dandu nì cachi Felipe:
―Nahà‑ní cundehè‑ní.
(Dandu cuàhàn‑nè xì nècuàchìmà.)
47 Te na ní xini Jesús vàxi Natanael, dandu nì cachi‑yà sàhà‑né:
―Yohó vàxi iin tiàa quidá ndisa nacua ndiá ìcà quida nècuàchì raza‑ndà Israel, te ni‑iyuhu mà túha‑ne dandahví‑nè.
48 Dandu nì cachi Natanael xì‑yá:
―¿Nansa ináhá‑nî yùhù?
Te nì cachi Jesús xì‑né:
―Na táñâha ga cana Felipe mii‑ní, te iá‑nî sàhà iin nù‑higu, dandu nì xinitùí mii‑ní.
49 Dandu nì cachi Natanael xì‑yá:
―Dèhemanì Dios nduu‑ní, Maestro, divi rey icúmí cusáhnû nùù ñuu‑ndà Israel nduu‑ní.
50 Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Mà úhì guá nì xinindisa‑ní na ní cachì nì xinitùí mii‑ní sàhà yutnù yucán. Cunaha‑ní, icúmí‑nî cunì‑ní milagru chicá ndiaha. 51 Ñà‑ndácuisì nduá cachíˋ xì‑ní, icúmí‑nî cunì‑ní nuna ansivi, dandu quecoyo ángel xi Dios mànana mànuu cucuu‑ne dìquì‑xí ndé iín yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví.