24
Nansa nì natiacu Jesús
Naha va quìvì primeru semana nì quihin nècuàchì ñahà mà ichì cuàhàn‑nè ndé nì ndùxin‑ya, nihí‑né tàtnà tnàmì nì quidayucun‑nè, te cutnáhâ stná‑nè xì itnii gá nècuàchì ñahà. Te na ní casaà‑nè yucán nì xini‑nè sànì cuxio cavà cahnú nì sandiadi yuhù cueva mà. Dandu nì caquìhvi‑ne inì‑xi, doco còò cá Stoho‑ndà Jesús nì xìní‑nè. Ñàyùcàndùá, cuàhà gá nì ndulocó‑nè. Dandu nì xini‑nè yatni uun yucán nì sàcuìta ùì ana ndixín sìcoto cuxín yéhè. Te nì cayùhí cuaá‑nè, te nì nàcùnihni ndee‑ne. Dandu nì cachi ángel mà xì‑né:
―Còò necesidad nanducu‑nsiá mii‑yá yohó ndé nduú lugar xi nsìi, vàchi sà‑ìtiácú‑yà. Còò cá‑yà yohó, vàchi sànì natiacu‑yà. ¿A có‑nsìnúú inì‑nsia ñà‑ndùá nì cachi‑yà na iá va‑ya xì‑nsiá ladu Galilea? Vàchi dohó nì cachi‑yà: “Yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, icúmî yàhi ndahà tè‑malu, dandu cachituu‑tè yùhù nchìca cruz; doco tìxi ùnì quìvì icúmî natiacuì”, nì cachi‑yà.
Dandu nècuàchì ñahà mà, nì nsinuu ini‑nè ñà‑dùcán ndisa nì cachi‑yà xì‑né daa. Dandu nì caquee‑ne cueva mà mànuhù‑né ndé ndoó‑né, te nì nacani‑ne nsidaámà xì ùxìn iin nèhivì xí‑yá, xì stná nècuàchì dava ga.
10 Cunaha‑ní, nècuàchì ñahà mànuhù cachitnùhu xi nèhivì mà nduú María Magdalena, xì Juana, xì María dihi Jacobo, xì itnii gá stná nècuàchì ñahà dava ga. 11 Doco nècuàchì tiàa (nì inini ma), nì tuxi ini‑nè ádi cuentu uun nduá nì nacani nècuàchì ñahà mà. Ñàyùcàndùá, cónì xìníndísâ‑né.
12 Doco Pedro, después nì ndacuiin‑nè nì dàyáà‑nè cuàhàn‑nè sepultura mà. Te (na ní sàà‑nè) nì xito nihni‑ne inià nì xini‑nè mii dahmà nì ndòo itánduhù iladú. Dandu mànuhù‑né vehe‑ne, nacání cuáhà ini‑nè ndíà ndùá nì cuu cahan‑né.
Nansa nì ndecunu Jesús nùù ùì nèhivì xicá ichì ñuu tii Emaús
13 Daaní, divi quìvì yucán cuàhàn ùì nèhivì xí‑yá ichì ñuu Emaús. Nahi ùì hora nduá caca‑nda ndè ñuu Jerusalén xì ndéˋ ñuu tii yucán. 14 Te ùì nècuàchìmà, ndatnúhú‑nê cuàhàn‑nè, cáhàn‑nè sàhà nsidaa ñà‑ndùá làcà ní cuu. 15 Te meru ndatnúhú‑nê ducán, te nì cuyatni Jesús vàxi‑ya; nì tnàtuu‑ya nì sacatnahá‑yá xì‑né cuàhàn. 16 Doco cónì nácóó‑yá mii‑né nacuni‑nèyà. 17 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Ndíà ndùá ndatnúhú guá‑nsià cuàhàn‑nsià, te ndoó‑nsiá tnùnsí ini?
18 Dandu nì naxiconihí iin nècuàchìmà nani Cleofas, nì cachi‑nè xì‑yá:
―Nsidaa gá nèhivì ndoó ñuu Jerusalén, ináhá‑nê ñà‑ndùá nì cuu yucán quìvì vichi. Ádi cuisì mii‑ní nduú ana tàcùnítnùhu sàhámà.
19 Dandu nì cachi‑yà:
―¿Ndíà ndùá nì cuu yucán?
Te nì cachi‑nè:
―Cáhàn‑nsì sàhà Jesús de Nazaret, vàchi cunaha‑ní, iin ana cáhàn ndisa cuenta xi Dios nì sanduu‑ya. Cuàhà milagru fuerte nì quida‑ya, te cuàhà palabra ndiaha nì chinaha‑yà. Chuun ndiaha xí Dios nìsa quida‑ya nì cundaà ini nsidaa nèhivì ñuu‑ndà. 20 Doco dùtù xícusahnú, xì stná tè‑nìhí chuun ga, nì dàyáha‑neyà ndahà ana nì sahnì xì‑yá, te nì chituu‑tèyá nchìca cruz. 21 Doco cunaha‑ní, mii‑yá nduú ana cuàhàn dacácu xi ñuu‑ndà Israel nì cahan‑nsí. Te vichi sàcuàhàn‑ndà ùnì quìvì nì cuu xi‑yá ducán. 22-23 Te quìvì vichi nì sàà itnii nècuàchì ñahà iin‑ni xiníndísâ stná xì‑yá, te nì ndulocó‑nsì nì quida‑ne, vàchi naha nì sàhàn‑nè sepultura (xi‑ya), te còò gá iquìcúñú‑yà nì xìní‑nè, cachí‑nè. Te nì ndecoyo stná ángel nùù‑né, te cachí ángel mà sànì natiacu‑yà. 24 Daaní, nì sàhàn stná dava compañeru‑nsì sepultura mà, te nacua nì nacani nècuàchì ñahà mà, divi ducán nì xini stná‑nè ñà‑còò gá iquìcúñú‑yà yucán.
25 Dandu nì cachi‑yà xì nècuàchìmà:
―¡Ndahví‑nsià! Mà túha‑nsia mànìhì inì‑nsia; cueé sàstnùhù‑nsiá cunindisá‑nsiá nsidaa ñà‑ndùá nì tiaa nècuàchì nì càhàn cuenta xi Dios sànaha. 26 Vàchi (claru nì cachitnùhu‑ne sàhà) ana nduú Cristu, xì nansa icúmí‑yâ ndoho‑ya, dandu después nanihì‑yá tnùñuhu ndiaha xí‑yá ―nì cachi‑yà.
27 Dandu nì quesaha‑yá nì dàtúi‑ya nùù‑né nansa cachí tutu ìì sàhà mii‑yá, divi tutu nì tiaa Moisés, xì stná tutu nì tiaa nsidaa gá nècuàchì profeta.
28 Doco vichi, sà‑ìtúú sàà‑nè xì‑yá ñuu tii ndé cuàhàn‑nè. Dandu nì cundaà ini‑nè cuní‑yà cùhùn‑yà chicá nùù‑xí. 29 Ñàyùcàndùá, nì sacundahví‑nè nùù‑yá, cachí‑nè:
―Yohó ndòo‑ní, chicá vàha, vàchi sànì cuaà, te cuàhàn cuñaà.
Dandu nì yàha nsidaa‑né ini iin vehe ñà‑cutnahá chii gá‑yà xì‑né. 30 Te nì sàcòo‑ya nùù iin mesa ñà‑cuxi‑ya xì‑né. Te nì tnii‑ya pan, nì naquimanì‑yá Dios sàhá, te nì dàcuàchí‑yáñà; dandu nì dasàn‑yáñà nùù‑né. 31 Te momentu jaàn nì nìhì‑né nì nacuni‑nèyà ana nduú‑yá. Doco na íín cachí nì ndañuhu‑yá nùù‑né. 32 Dandu nì cachi‑nè iin‑ne xì inga‑nè:
―¡Na ndiaha guá nihnú ini‑ndà na ní càhàn‑yà xì‑ndà vàxi‑nda ichì mà, te nì dàtúi‑ya nùù‑ndà nansa cuní cachi tutu ìì!
33 Dandu vichi duha nì ndacuìta‑ne mànuhù‑né ñuu Jerusalén, nì nasaa‑nè vehe ndé sànì nataca ùxìn iin nècuàchì dacuahá‑yá xì stná compañeru gà‑nè. 34 Te nsidaa nècuàchìmà, nì cachitnùhu‑ne xì nècuàchì làcà nì cansiaa mà, cachí‑nè:
―Ñà‑ndáà nduá, sànì natiacu Stoho‑ndà Señor, vàchi sànì xini Simón‑yà.
35 Dandu nècuàchì nì cansiaa mà, nì nacani stná‑nè xì nècuàchì yucán nansa nì cuu xi‑né na cuáhàn‑nè ichì yucán, te después nì nacuni‑nèyà na ní dàcuàchí‑yá pan (cuàhàn‑nè cuxi‑ne).
Nansa nì ndecunu Jesús nùù ùxìn iin nèhivì dacuahá‑yá
36 Daaní, nacání vá nècuàchìmà ñà‑jaàn, te nanàá nì sàcuììn Jesús dava mahì‑xí. Te nì cachi‑yà xì‑né:
―¡Ni ndóo vàha ini nsidaa‑nsiá!
37 Doco mii‑né, nì cayùhí cuaá‑nè; yáha ga nì ndulocó‑nè, vàchi ádi duma nduá nì cahan‑né. 38 Ñàyùcàndùá, nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Índù chuun yúhî guá‑nsià? ¿Índù chuun nacání guá inì‑nsia? 39 Cundehè‑nsiá ndahí xì sàhí, dandu cundaà inì‑nsia divi yùhù nduí. Tnii ndahà‑nsiá yùhù, te cundaà inì‑nsia màdì ihna nduí, vàchi ihna, còò iquìcúñúà, doco yùhù, iá iquìcúñúì sà‑ìndéhe‑nsiá 40 ―nì cachi‑yà.
Dandu nì dàcùní‑yànè ndahà‑yá, xì sàhà‑yá. 41 Doco có‑xìníndísâ ndisa‑ne ñà‑cuàhà guá cudíì ini‑nè, te ndulócô‑nè. Ñàyùcàndùá, nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Á coo iyuhu ñà‑cuxi‑nda yohó?
42 Dandu nì sàha‑neyà iyuhu cuñu siaca nì chòhò, xì stná iin dahnde ñùñù. 43 Ñàyùcàndùá, nì tnii‑yañà nì xixi‑ya nì sandehè nsidaa‑né.
44 Dandu, nì cachi‑yà xì‑né:
―Ñà‑yòhó nduá nì cachì xì‑nsiá na nísa ìe xì‑nsiá antes, te nì cachì xì‑nsiá ñà‑fuerza icúmí cuu ndisa nsidaa ñà‑ndùá cacháˋ sàhí nùù ley xi Moisés xì nùù tutu nduú alabanza, xì nùù stná tutu nì tiaa nècuàchì profeta; nsidaámà, fuerza nì cuu ndisa, ―nì cachi‑yà.
45 Dandu nì dàtúi‑ya nùù nsidaa‑né nansa cuní cachi tutu ìì, te nì sàà‑nè nì cundaà ini‑nè nì quida‑ya. 46 Dandu nì cachi stná‑yà xì‑né:
―Nacua nì cachì xì‑nsiá, ducán nìsa ìa destinadu cuu xi (yùhù ana nduú) Cristu, vàchi ducán nì cachitnùhu tutu ìì ñà‑ìcúmî ndohi, te cuì, dandu tìxi ùnì quìvì natiacuì. 47 Te nì cachitnùhu stná tutu mà ñà‑después cuìtià razón ndiaha ma inicutu ñuhìví, vàchi icúmí‑nsiâ cùhùn‑nsià càhàn‑nsià sàhí xì nsidaa nèhivì ñà‑ndìá ìcà‑né naxicocuíìn ini‑nè sàhà cuàchi‑ne, dandu cuicahnú ini xì sàhà‑né. Te ñuu primeru ndé càhàn‑nsià razón mà nduú ñuu Jerusalén yohó. 48 Te vichi sànì xinì‑nsia nsidaa ñà‑ndùá nì cuu (tiempu vichi), ñàyùcàndùá testigu xínduu‑nsia. 49 Cunaha‑nsiá, sànì quida Yuamánìˊ comprometer quixi iin ana (chindee) xi‑nsiá. Te yùhù cuàhìn techuín yàmà quixi coo‑ya ini anima‑nsià. Ñàyùcàndùá, yohó ni cúndóó‑nsiá ñuu Jerusalén dècuèndè cachi sànì cundiatú‑nsià ndudu ìì vàxi ansivi ―nì cachi‑yà.
Nansa mànuhù Jesús gloria
50 Daaní, nì saca‑yanè cuàhàn‑yà xì‑né (fuera) ñuu Jerusalén dècuèndè ñuu tii Betania. Dandu nì chitanini ducún‑yà ndahà‑yá, te nì xìcàn‑yà ni quidá Dios gracia sàhà nsidaa‑né. 51 Te meru xícàn tàhvì‑yá nùù Dios ducán, dandu nì ndanchito‑ya mànana‑ya mànuhù‑yá gloria. 52 Ñàyùcàndùá nì sàcuìta sisi nsidaa‑né nì naquimanì ndiaha‑néyà. Dandu nì quihin tu‑ne ichì mànuhù‑né ñuu Jerusalén, cudíì gá ini‑nè. 53 Te nsìquívì nìsa sahàn‑nè veheñùhu cahnú, ndoó‑né ndeníhí vàha cuahà‑né Dios, te naquímánì stná‑nèyà. Sà‑ìá.