28
Nansa nì natiacu Jesús
Daaní, nì yàha quìvì descansu mà. Te na sácuàhàn tùinuù quìvì primeru semana, dandu cuàhàn María Magdalena cundehè‑né sepultura, te cutnáhâ stná‑nè xì inga María mà. Datúha nì quesaha tnáa fuerte, vàchi ndè ansivi nì nuu iin ángel xi Stoho‑ndà Señor, nì dàcúxíó‑né cavà cahnú ndiadí yuhù cueva mà, te nì sàcòo‑ne dìquìá. Tnúù nihni‑ne na ian tása; te cuxín yaa sìcoto xi‑ne nahi yùhà. Te soldadu ndoó ndiaá yucán, nì cayùhí cuaá‑te, te nì quesaha‑té quidí fuerte‑te, ndè nì xìhì nihni‑tè. Doco nì cachi ángel mà xì nècuàchì ñahà mà:
―Màsà yúhî‑nsià. Ináhî nandúcú‑nsiâ Jesús, divi ana nì xìhì nchìca cruz. Doco cunaha‑nsiá, còò cá‑yà yohó; sànì natiacu‑yà nacua nì cachitnùhu‑ya antes. Naha‑nsià cundehè‑nsiá lugar ndé nì sanduhù‑yá. Te cuahán‑nsià vichi duha ndé ndoó nècuàchì dacuahá‑yá, te cachitnùhu‑nsia xì‑né ñà‑sànì natiacu‑yà, te icúmí‑yâ codònùù‑yá nùù‑nsiá nùhù‑yà ndè ladu Galilea. Yucán icúmí‑nsiâ cuni‑nsiàyà. Pues vichi sànì cachitnùhi xì‑nsiá ―nì cachi ángel.
Dandu yàchì nì caquee nsihi nècuàchì ñahà mà cueva mà, te nì dàyáà‑nè cuàhàn‑nè cachitnùhu‑ne xì nècuàchì dacuahá‑yá: chii yúhî‑nè, te chii cudíì stná ini‑nè. Doco ichì ndé cuàhàn‑nè yucán nì ndacùhun stnahá‑né xì‑yá, te nì casàhú‑yà xì‑né. Ñàyùcàndùá nì tutuyuhu‑né ñuhù nùù sàhà‑yá, te nì tnii‑ne sàhà‑yá nì cahvi‑néyà. 10 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Màsà yúhî‑nsià. Cuahán‑nsià ndé ndoó nèhivì xínduu nahi ñanì, te cachi‑nsià xì‑né ñà‑nì núhù‑nè ndè ladu Galilea, vàchi yucán icúmí‑nê cuni‑nè yùhù.
Nansa nì dàndàcú dùtù nùù soldadu nì sandiaa sepultura
11 Daaní, na sámànuhù nècuàchì ñahà mà, dandu nì caquee stná dava soldadu nì sandiaa yucán, mànuhù stná‑te ñuu Jerusalén. Te nì nacani‑tè xì dùtù xícusahnú nansa nì cuu. 12 Ñàyùcàndùá, nì nataca dùtù mà xì nècuàchì xídandacú nùù ñuu mà, te nì ndatnuhu tnahá‑né nansa quida‑ne. Dandu nì sàha‑ne soldadu mà vihi dìhùn, 13 te nì cachi‑nè xì‑té:
―Dohó cachi‑nsià xì nèhivì: na hora quídì naà‑nsiá ñuú, dandu nì casaà nècuàchì dacuahá Jesús, nì xidacuihna‑né cuerpu nsìi ma, cachi‑nsià. 14 Te nú ni cunítnùhu gobernador sàhà chuun yohó, dandu càhàn‑nsì sàhà‑nsiá nùù‑té, te còò ni‑iñàha cuu xi‑nsiá ―nì cachi‑nè.
15 Ñàyùcàndùá, nì catnii soldadu mà dìhùn mà, te nì cachì‑te xi nèhivì nacua nì sàcùnaha‑té. Te divi sàhà ñà‑jaàn nduá ducán xicá cuentu mà nùù nèhivì raza Judea dècuèndè quìvì vichi.
Ñà‑ndùá nì dàndàcú Jesús nùù nèhivì xí‑yá ñà‑quida‑ne na sámànuhù‑yá
16 Daaní, nì quihin nsì‑úxìn iin nècuàchì dacuahá‑yá ichì cuàhàn‑nè ndè iin xaan nì cachi‑yà xì‑né, divi nduú iin yucù iá ladu Galilea. 17 Te na ní xini‑nè mii‑yá nì tutuyuhu‑né ñuhù nùù sàhà‑yá, te nì cahvi‑néyà. Doco dava‑ne, ndoó‑né xì duda. 18 Dandu chicá nì cuyatni‑ya, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Yùhù nì nìhìtáhvìˊ dandacuí sàhà nsidanicuú iñàha iá ñuhìví xì ansivi. 19 Ñàyùcàndùá, cuahán‑nsià inicutu ñùhìví, te dacuahá‑nsiá nèhivì nansa iá ichì váha, te quida iì stná‑nsiànè, ndacùcahan‑nsiá Yuamánìˊ, xì stná yùhù ana nduú Dèhemanì‑yá, xì stná Espíritu Ìì xí‑yá. 20 Te chinaha stná‑nsiànè nansa quida‑ne chivàha‑ne nsidanicuú ñà‑ndùá sànì dàndàcuí nùù‑nsiá. Te cunaha‑nsiá, nicanicuahàn icúmî cutnahí xì‑nsiá ndè cachi nsihi ñuhìví.
Yohó nì nsihi historia.