Ñà-ndùá Nì Tiaa San Marcos sàhà Jesucristu
1
Ñà‑yòhó nduá quesáhá nacání razón ndiaha xí Dios sàhà Dèhemanì‑yá Jesucristu.
Sànaha nìsa cahàn Isaías cuenta xi Dios. Te nì tiaa stná‑nè (palabra yohó nì cachi‑yà):
Cunaha‑ní, cuàhìn techuín iin tiàa, te dihna‑ne yàha‑ne càhàn‑nè xì nèhivì ñà‑ndùú razón xi, te ducán (nsida viì‑né anima‑nè), na ian nduviì iin ichì, dandu después yàha stná mii‑ní (Cristu).
Tiacú cáhàn fuerte ana cáhàn sàhù yucù, te (cachí‑nè xì nèhivì ñà‑nsida viì‑né anima‑nè) na ian nduvíi ichì ndé yàha Stoho‑ndà Señor, nandua ichì ndáà ndé quixi‑ya.
(Ducán cachí tutu mà.)
Ñàyùcàndùá, nì quixi nècuàchìmà. Juan Bautista nani‑né, te yucù nì càhàn‑nè sàhù xì nèhivì, nì cachitnùhu‑ne nansa xiñuhu quida‑ne ñà‑naxicocuíìn ini‑nè sàhà‑ñá cuicahnú ini Dios sàhà cuàchi‑ne, dandu cuhiì‑né. Ñàyùcàndùá cuàhà nèhivì ñuu Jerusalén xì nsidaa gá stná nèhivì ladu Judea, nì casaà‑nè nùù Juan mà, nì dàtúi‑ne cuàchi‑ne nùù Dios, te nì cuhiì stná‑nè nùù yùte Jordán nì quida nècuàchìmà.
Dòò idì sì‑camellu nì sandixi nècuàchìmà. Te iìn quisì nduú siuhma tìxi‑ne. Te sìca xi ndudi ñùñù yucù nduá nìsa itiacu‑nè. Te nì càhàn‑nè xì nèhivì, cachí‑nè:
―Nú sànì yàha yùhù, dandu vàxi mii‑yá ana chicá icúmí poder cahnú nùí. Ni có‑nâtùi (cundui ni mozo xi‑ya) ndaxin correa ndìsàn‑yá. Yùhù, tècuìí quidá íìˊ mii‑nsiá. Doco mii‑yá, còó; tìxi Espíritu Ìì xí Dios icúmí‑yâ quida iì‑yánsià.
Nansa nì cuhiì Jesús
Quìvì yucán nì quee‑ya ñuu Nazaret iá Galilea, te nì quida iì Juan‑yà nùù yùte Jordán. 10 Te na ní quee‑ya nùù tècuìí mà, dandu nì xini‑yà nì nuna ansivi, te nì nuu Espíritu Ìì xí Dios dìquì‑yá na iin loma. 11 Te nì tiacu cáhàn iin ana cáhàn ansivi, cachí‑yà:
―Mii‑ní, Dèhemanìˊ nduu‑ní, te cudíì cuáhà inì sàhà‑ní.
Nansa nì cuni ñà‑malu dacà‑sí Jesús
12 Daaní, nì nsihi nì cuhiì‑yá, dandu vichi vichi nihí Espíritu Ìì xí Dios‑yà nì sàhàn ñà‑coo‑ya yucù dàná. 13 Te yucán nìsa ìa‑ya ùì dico quìvì ndé ndoó quisì yùcù. Te nì sàà Satanás, nì cunì‑si dacà‑síyâ, (doco mànìcùí). Daaní, después nì casaà stná ángel xi Dios nì chindee‑néyà.
Nansa nì quesaha Jesús quidá‑yá chuun ìì ladu Galilea
14 Daaní, na ní sàcùndiadi Juan Bautista vehecàa, dandu mànuhù Jesús ladu Galilea. Te nì quesaha‑yá cáhàn‑yà xì nèhivì inicutu ñà‑ndùú razón ndiaha sàhà ñuhìví ìì xí Dios. 15 Te dohó nì cachi‑yà xì‑né:
―Sànì sàà hora, sà‑ìtúú tiempu cusahnú Dios ñuhìví yohó. Ñàyùcàndùá naxicocuíìn inì‑nsia sàhà cuàchi‑nsia, te cunindisá‑nsiá ñà‑ndùú razón ndiaha xí‑yá.
Nansa nì cana Jesús cùmì nècuàchì tavá siaca
16 Xicá Jesús yuhù mar iá Galilea, te nì xini‑yà Simón xì ñani‑nè Andrés, dacaná‑né ñunù xí‑né mahì tècuìí, vàchi nècuàchì tavá siaca xínduu‑ne. 17 Te nì cachi‑yà xì‑né:
―Cunchicùn‑nsià yùhù, vàchi mà cúndúú gá‑nsià nècuàchì tavá xi siaca; yùhù icúmî dacuahí mii‑nsiá ñà‑cunduu‑nsia nècuàchì tavá xi nèhivì (nùù ichì malu).
18 Dandu nècuàchìmà, vichi vichi nì nacoo‑ne ñunù xí‑né yucán, te nì tenchicùn‑nè mii‑yá cuàhàn.
19 Dandu nì sàà‑yà chicá nùù‑xí, te nì xini tu‑ya ùì dèhe iin tiàa nani Zebedeo, Jacobo nani iin‑ne, te Juan nani ñani‑nè, ndoó‑né nùù lancha xi‑ne, nácàhmá‑nè ñunù xí‑né. 20 Te nì cana stná‑yà ndúì‑nè. Ñàyùcàndùá nì nacoo‑ne yua‑né ini lancha mà xì tètàtú, te nì catenchicùn stná‑nèyà cuàhàn.
Nansa nì tavà Jesús iin ñà‑malu inácáá ini iin tiàa
21 Dandu nì casaà‑nè xì‑yá iin ñuu nani Capernaum. Te na ní sàà quìvì descansu, dandu cuàhàn‑yà veheñùhu, te nì dàcuàhá‑yá nèhivì yucán. 22 Te nì ndulocó‑nè sàhà ñà‑ndùá dàcuàhá‑yánè, vàchi nì chinaha‑yà nahi ana cusáhnû, màdìá nahi nècuàchì ley xi veheñùhu. 23 Daaní, ini veheñùhu ma iá stná iin tiàa inácáá iin ñà‑malu inì‑xi. Te nì ndàhì‑nè, cachí‑nè:
24 ―Jesús de Nazaret, ¿ndíà cunduu‑ní nsiùhù? ¿A váxi‑ní dandáñúhú‑nî nsiùhù? Yùhù ináhî mii‑ní: ana ìì nì quixi nùù Dios ndùù‑ní ―cacháˋ.
25 Doco Jesús, ndee ní dàndàcú‑yá nùá, cachí‑yà:
―¡Màsà cáhàn, te quee cuahán! ¡Nacoo tiàa jaàn!
26 Dandu ñà‑malu mà, nì dàquìdí fuerteà nècuàchìmà, te nì ndàhì ndeá, dandu nì quea cuàhàn. 27 Ñàyùcàndùá, nsidaa nèhivì yucán, nì ndulocó sàstnùhù‑né sàhá yùcán, te nì ndàcàtnùhù tnàhá‑né nùù‑né, cachí‑nè:
―¿Ndíà nduá cuú jaàn? ¿Índù ley saa nduá? Vàchi na iin nècuàchì cusáhnû, ducán cáhàn nècuàchì jaàn. Mà úhì dàndàcú‑né nùù ñà‑malu, te iníníá‑nè.
28 Dandu nì xìtià fama xi‑ya inicutu ladu Galilea yucán.
Nansa nì dàndúvàha Jesús dìdo Simón Pedro
29 Daaní, na sánì caquee nsidaa‑né veheñùhu yucán, dandu cuàhàn‑yà xì Jacobo xì ñani‑nè Juan, nì yàha‑ne vehe Simón xì Andrés. 30 Te yucán indúhu dìdo Simón, nècuàchì ñahà, quidá yócò xì‑né. Te vichi vichi nì cachitnùhu nèhivì vehe ma xi‑yá sàhà nècuàchì cuhí mà. 31 Ñàyùcàndùá, nì tnàtuu‑ya ndé indúhu‑né, te nì tnii‑ya ndahà‑né, nì dàndácòo‑yanè. Dandu vichi duha nì cuxio cuèhè yòcò mà‑né, te nì quesaha‑né nì xinucuachi‑né nùù‑yá xì compañeru‑yà.
Nansa nì dàndúvàha Jesús cuàhà gá nècuàchì cuhí
32 Daaní, nì quècahnu orá, te nì cuñaà. Dandu nì casaca nèhivì nsidaa nècuàchì cuhí xi‑ne, xì stná nècuàchì inácáá ñà‑malu inì‑xi nì quixi nùù‑yá. 33 Te nsidaa‑né, nì nataca chitu‑né yehè vehe ndé iá‑yà. 34 Te nì dàndúvàha‑ya nsidaa nècuàchì cuhí mà, nsidanuu cuèhè quìdà‑xì‑né. Te nì tavà stná‑yà cuàhà ñà‑malu. Doco cónì sáha‑ya càhàn gà‑si, vàchi ináhá‑sî ana nduú‑yá.
Nansa nì càhàn Jesús sàhù inicutu ladu Galilea
35 Daaní, itnúú gá dàtnàà nì ndacòo‑ya, nì quee cuaán‑yá cuàhàn‑yà iin xaan ndé còò nèhivì, te yucán nì xìcàn tàhvì‑yá nùù Yuamánì‑yá. 36 Daaní, después, nì caquee stná Simón xì compañeru‑nè cuàhàn‑nè nanducu‑néyà. 37 Te na ní ndacùhun‑neyà, nì cachi‑nè xì‑yá:
―Cunaha‑ní, nsidaa nèhivì, nanducu‑né mii‑ní.
38 Doco nì cachi‑yà xì‑né:
―Ni cúhùn‑ndà ndè ñuu chicá nùù‑xí, cachitnùhu stnáì xì nèhivì yucán ñà‑ndùú ndudu ìì, vàchi divi chuun jaàn vàxi ―nì cachi‑yà.
39 Ñàyùcàndùá, ducán nì xìcanuu‑ya inicutu ladu Galilea yucán, nì cachitnùhu‑ya ndudu ìì xí‑yá xì nèhivì nsidaa veheñùhu yucán, te nì tavà stná‑yà ñà‑malu ñuhú ini nèhivì.
Nansa nì dàndúvàha Jesús iin tiàa icúmí cuèhè lepra
40 Dandu nì sàà stná iin tiàa icúmí cuèhè lepra, nì tnàtuu‑ne nùù‑yá, nì sàcuììn sìsì‑né nùù‑yá xícàn tàhvì‑né nùù‑yá, cachí‑nè:
―Nú cuní‑nî, vàtùni dandúvàha‑ní yùhù.
41 Dandu nì cuhi ini Jesús nècuàchìmà, te nì chituu‑ya ndahà‑yá nùù‑né, cachí‑yà xì‑né:
―Juùn. Vichi duha ni ndúvàha‑ní, cachíˋ xì‑ní.
42 Dandu na momentu nì cachi‑yà ducán nì quee cuèhè quìdà‑xì‑né, te nì nduvàha‑ne. 43 Dandu na cuáhàn‑yà techuún‑yánè nùhù‑né, dandu cuàhà gá nì chinaha‑yánè, cachí‑yà xì‑né:
44 ―Cunaha‑ní, màsà cáchì‑ní ni‑iñàha xi nèhivì. Cuisì cuahán‑nî nùù dùtù ñà‑cundehè‑né ìcà‑ní (ñà‑sànì nduvàha‑ní), te nacuàha‑ní promesa xi Dios, vàchi ducán cachí ley xi Moisés, dandu vàtùni cundaà ini nèhivì ñà‑sànì nduvàha‑ní nduá ―nì cachi‑yà.
45 Doco nècuàchìmà, nì quee‑ne nì quesaha‑né nacání‑né xì cuàhà nèhivì, te sàhámà nì xìtià cuentu inicutu. Ñàyùcàndùá mànìcùí gá quìhvi vate Jesús ini ni‑iin ñuu. Puru campu xicánúú‑yá. Doco nsidanicuú xaan nì caquee nèhivì nì nataca‑nè nùù‑yá.