2
Nansa nì dàndúvàha Jesús iin tiàa nì dàñà íì cuerpu xi
Nì yàha itnii quìvì, dandu mànuhù Jesús ñuu Capernaum. Te nì xinitnùhu nèhivì iá‑yà vehe. Ñàyùcàndùá luegu nì nataca cuàhà‑né, ni có‑nùná gà índù cundoo‑ne, ni siquiera nùù yehè. Te nì càhàn‑yà xì‑né ñà‑ndùú palabra xi‑ya. Dandu yucán nì sàà stná itnii gá nèhivì, cùmì‑né nsìdà‑xì iin nècuàchì cuhí nì dàñà íì cuerpu xi. Doco ñà‑cuàhà guá nèhivì ndoó yucán, mànìcùí quìhvi‑ne dècuèndè ndé iá‑yà. Ñàyùcàndùá nì nana‑ne dìnìvèhé nì nacanì‑nè iyuhu dìnìá meru ndé indéhe ndáà iá‑yà ini vehe. Te na sánì nacuna‑nemà, dandu nì dànùú‑né nècuàchì cuhí xi‑ne nùù camilla. Ñàyùcàndùá, na ní xini‑yà ñà‑cuàhà guá xíxinindisá‑néyà, dandu nì cachi‑yà xì nècuàchì cuhí:
―Hijo, xicáhnû inì sàhà cuàchi‑ní.
Doco yucán ndoó stná itnii nècuàchì nduú nècuàchì ley xi veheñùhu, te nì nacani ini‑nè: “¿Índù chuun cáhàn Jesús ducán? ¡Mà ndóo ini Dios sàhà ñà‑ndùá cachí‑nè! Vàchi còò inga ana cui cuicahnú inì‑xi sàhà‑ndà, cuisì mii‑yá”. Doco Jesús, nì cundaà ini anima‑yà ñà‑ndùá nacání guâ ini nècuàchìmà. Ñàyùcàndùá nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Índù chuun nacání inì‑nsia ducán? ¿Índù milagru nduú ñà‑chicá ùhì quida‑nda: a ñá‑cachi uun‑nda xi nècuàchì cuhí yohó ñà‑xìcáhnû ini‑ndà sàhà cuàchi‑ne, te ò ñá‑cachi‑ndà xì‑né ni ndácuíín‑nè ndanihi‑ne camilla xi‑ne, te nacaca‑ne? 10 Pues yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, cuàhìn quide iñàha ñà‑cundaà inì‑nsia ñà‑ndisa icúmî derechu cuicahnú inì sàhà cuàchi nèhivì ñuhìví.
Dandu nì cachi‑yà xì nècuàchì cuhí mà:
11 ―Mii‑ní cachí xìˊ, ndacuiìn‑ní, ndanihi‑ní camilla xi‑ní, te xuhun‑ní vehe‑ní.
12 Dandu nì ndacuiin nècuàchì cuhí mà, te vichi vichi nì ndanihi‑ne camilla xi‑ne, nì quee‑ne, mànuhù‑né vehe‑ne, indéhe nsidaa nèhivì yucán. Ñàyùcàndùá nsidaa‑né, nì ndulocó‑nè, te nì ndenihi vàha‑ne Dios, cachí‑nè:
―Ni‑iin xichi, có‑xìní‑ndà cuu (ndiaha guá) nahi ñà‑yòhó.
Nansa nì cana Jesús iin tè‑dàchíyàhvi nani Leví
13 Daaní, nì quee‑ya inga xichi cuàhàn‑yà dècuèndè mar. Te nì nataca cuàhà gá nèhivì nùù‑yá, te nì dàcuàhá‑yánè. 14 Dandu nì yàha‑ya (inga xaan), te nì xini‑yà iin dèhe Alfeo nani Leví, iá‑nè nùù mesa ndé dachíyàhvi‑ne. Te nì cachi‑yà xì‑né:
―Nahà‑ní, cunchicùn‑ní yùhù.
Dandu nì ndacuiin nècuàchìmà cuàhàn stná‑nè xì‑yá.
15 Daaní, después dohó nì cuu na ní ìa‑ya vehe Leví mà. Iá‑yà xixí‑yá, te ndoó stná cuàhà nècuàchì dachíyàhvi, xì cuàhà gá más nècuàchì cachí‑nè iá cuàchi‑xi, xixí‑né xì Jesús xì nècuàchì dacuahá‑yá, vàchi cuàhà gá nèhivì nchícùn xì‑yá. 16 Te nècuàchì ley xi veheñùhu, xì stná nècuàchì fariseu, nì xini‑nè nansa quidá‑yá xixí‑yá xì nèhivì mà. Ñàyùcàndùá nì cachi‑nè xì nècuàchì dacuahá‑yá:
―¿Índù chuun cutnáhâ maestru xi‑nsia xixí‑né xì cuàhà tè‑dàchíyàhvi, xì dava gà stná nèhivì cuáchi?
17 Na ní tiacu Jesús cachí‑nè ducán, dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Màdì nècuàchì ndáa vàha xiñuhu xi ana quidatatna xi‑né. Nècuàchì cuhí xiñuhu xì ana quidatatna xi‑né. Te divi ducání stná yùhù, màdì nèhivì nihnú ndàcuisì inì‑xi vàxi càhàn xìˊ. Còó, nèhivì cuáchi vàxi nanduquí, áma naxicocuíìn ini‑nè sàhà cuàchi‑ne.
Ndíà dìsáhà‑xí cónìsá íníhíì dócô nècuàchì dacuahá Jesús na iá ìì‑yá ñuhìví yohó
18 Daaní, iin xichi na iníhíì nècuàchì dacuahá Juan Bautista xì stná nècuàchì fariseu, dandu nì tnàtuu itnii nèhivì nùù Jesús, te nì ndàcàtnùhù‑né nùù‑yá cachí‑nè:
―¿Índù chuun iníhíì dócô nècuàchì dacuahá Juan xì stná nècuàchì xídacuahá ley xi tè‑fariseu, doco nècuàchì dacuahá mii‑ní, còó?
19 Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Nècuàchì ndoó vicò nándàhà, ¿a vátùni iá ñà‑cunihiì‑né na hora ndoó‑né cutnáhâ‑né xì noviu? Còó, vàchi na ndoó‑né xì noviu, mà cúí cunihiì dócô‑nè. 20 Doco vàxi iin quìvì, dandu mà cóó gà noviu nùù‑né, dandísá, tiempu yucán icúmí‑nê cunihiì dócô‑nè.
Ndíà dìsáhà‑xí sànì dàma estilu sànaha, te estilu saa nduá nì nacoo Jesús
21 ’Sìcoto saa, màsà nácàhmá‑ndàñá nùù ñà‑tùhú. Vàchi nú ducán, dandu dandánsíá ndé nì nacàhmá, te chicá icúmí ndàtà sìcoto tuhú mà. Dandu ñà‑sànì ndàtà dahuun sìcoto‑mà cundua. 22 Stná vinu, nú vinu saa nduá, mà dáquêe stná nèhivì‑ñá ini itni iìn tuhú, vàchi nú ducán, ndàtà‑ñá, vàchi cahnsià quida vinu saa ma, te cuìtià‑ñà, te cuchicuehe stná iìn mà. Ñàyùcàndùá, nú vinu saa nduá, dandu ini itni iìn saa covàha.
Nansa nì xitnùhu nèhivì nècuàchì dacuahá‑yá na ní sàhnù‑nè sìcàyòcó trigu quìvì descansu
23 Iin quìvì descansu nì sandua, te yáha Jesús nùù iin itu ndé iá trigu, te cutnáhâ stná‑yà xì nècuàchì dacuahá‑yá. Te nacua yáha‑ne ducán sáhnù‑nè sìcàyòcó trigu mà saxí‑né. 24 Ñàyùcàndùá, nì cachi nècuàchì fariseu xì‑yá:
―Cundehè‑ní nansa quidá nècuàchì dacuaha‑ní, quidá‑né iin chuun có‑sâha ley xi‑nda quida‑nda quìvì descansu.
25-26 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―¿A cónì càhví‑nsiá (nùù tutu ìì) ndé nacáníá nansa nì quida David sànaha na xicánúú ndahví‑nè xì compañeru‑nè tiempu xi jefe xi dùtù nani Abiatar, te xíhì‑nè doco? Nì quìhvi‑ne ini veheñùhu xi Dios, te nì xixi‑ne dìtà vídì ìì, mate còò permisu cuxi‑neà, cuisì‑ní dùtù iá permisu cuxi xi ñá‑yùcán. Doco David, ndè stná compañeru‑nè nì sàha‑ne, nì caxixi stná nècuàchìmà.
27 Dandu nì cachi stná‑yà xì nèhivì yucán:
―Sàhà ñà‑cunduu ñà‑vàha xi nèhivì, ñàyùcàndùá nì sàcòo iin quìvì descansu, màdìá nì cúyúcún nèhivì sàhà‑ñá (chicá nducahnú) quìvì mà. 28 Ñàyùcàndùá, yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví, dandacú stnáì sàhà nansa quida nèhivì quìvì mà.