Tutu é kuvi ūun e táxnūu San Juaan
1
Ña é kātaꞌxi ntuvi iña ko
Iꞌa ntaa ntɨ́ ni ntō iñá Cristu, ña é dukuān tuvi dá iñɨ ntuꞌu ñuxiví sa. Tēkú ntɨ iña ñá ne, īní ntɨ ña nuu mií ntɨ dɨ. Īto nteé ntɨ ña ne, tɨɨn ntaꞌā ntɨ́ ña dɨ. Ña sáꞌā ne, ña é kākaꞌan o e Túꞌun Xuva kō, ña e táꞌxi ntuvi iña ko. Tsi táꞌxi Xuva kō é kīní ntɨ ña kataꞌxi ntuvi iña ko. Īní ntɨ ña ne, kakaꞌán ntɨ ni ntō é nuu é ntaā i iña ña. Kakaꞌán ntɨ ni ntō ve iña ñaꞌa san, ña kataꞌxi ntuvi iña ko é ña kantɨ́ꞌɨ. Tsí dukuān tuví ña ni Xuva kō nte ntúvi díꞌna ne, táꞌxi Xuva kō é kīní ntɨ ña. Kakaꞌán ntɨ ni ntō nee iña é ini ntɨ́, nee iña e téku ntɨ́, vata koo é kuédadɨɨ tsi nima nto ní ntɨ vata tsī ó e kuédadɨɨ tsi nimá ntɨ ni Xuva ko ni Iꞌxā ñá Jesucristu. Sáꞌā é kākaꞌu ntɨ́ iña ntó vata koo é kuntōo díni kueꞌen ntó nī ntɨ.
Ñá te nēé te nīñú Xuva kō
Túꞌūn saꞌá nañéꞌe Jesucristú ntɨ ne, kakaꞌán ntɨ ni nto vē. Váꞌā kueꞌen Xúva kō. Ña túvī nee iña é kīni kaa iña ña. Tē ntákaꞌan o tsí dadɨɨ tsi o ni ñā ntá tsi ntáde o é kīni kaa ne, ntákaꞌan ó dovete; ñá tē nuu é ntaā i e ntáde ō é vatā ó ntio Xuva kō. Ntá tsi te vīi o é vāꞌá vatā ó de Xuva kō ne, kuédadɨɨ tsi nima ko ni taꞌan ko un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. Kidáā ne, nɨ́ñɨ Iꞌxā ñá Jesucristu kanakate kuétsi kō.
Te kāꞌan o tsí ña tuvi kuétsi kō ne, ntaéni ntaꞌví mii ō kúñu kō. Ñá ntántīkɨn ntíꞌxe o itsi Xuva kō. Te kāꞌan o ni Xuva ko tsi íō ntíꞌxe kuétsi kō ne, ini o tsi vií ña é vāꞌá ne, kada kaꞌnu iní ña ni ko kuētsí kō. Nakate ña nima ko é un ntɨꞌɨ̄ é kīni kaa san. 10 Te kāꞌan o tsí ña tuvi kuétsi kō ne, vata tē ntákaꞌan o tsí vete Xuva kō. Ña ntákuintiꞌxe ko tūꞌun é kākaꞌan ña.