2
Kanadaꞌān Cristu ko
Iꞌxá miī ko, iꞌa kakaꞌán u ni nto sāꞌa vata koo é ña vií nto é kīni kaa. Ntá tsi te vīi o é kīni kaa ne, īó xoo é nadaꞌan i kō nuu Xuva ko. Jesucristu ñá ne, váꞌā kueꞌén ña. Tsi ntáꞌvi Jesuu iña kuétsi kō da étɨ ña nɨñɨ ña ntíkā krusi kan. Ñá te da mii tsi īña kuétsi mii kō, tsí iña kuétsī e ntáde un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntoo ñuxiví sa.
Kutuni ko tsí ini ntíꞌxe o Jēsuu te ntáde ntaa o é kākaꞌan ña é vīi o. Xoó ñaꞌa é kākaꞌan ña tsí ini ñá ña, ntá tsi ña káde ntaa ña é kākaꞌan ñá ne, da mii kuēꞌen tsi é kākaꞌan ñá dovete. Ñá īni kaꞌán ña é nuu é ntaā i. Ntá tsi xoo ñáꞌa é kāde ntaa ña é kākaꞌan Xúva kō é vīi ó ne, kakuinima ntíꞌxe ña Xuva kō. Dukuan ō kútuni ko te īꞌxa é kāduku ntée ntiꞌxe Xuva kō. Xoó ñaꞌa é kākaꞌan ña tsí uun tsi nima ñá ni Xuva kō né, na viī ña é vāꞌá vatā o dé Jesuu.
Tūꞌún xee é kākaꞌan Xúva kō é vīi o
Ntōꞌo, táꞌān ko e dóo ntio ko, ñá te nūu i é xeé san é kākaꞌán ntɨ ni ntō. Kakaꞌan xtúku ntɨ́ ni nto nūu i é īni nto nte ntúvi diꞌna. Tūꞌún san e téku nto kídaā ne, sáꞌa kākaꞌan xtúku ú ni ntō. Ntá tsi iꞌa kade váꞌa ú uun túꞌūn xee é nuu é ntaā i iñá Cristú ne, íña ntō dɨ. Tsí kaita ntiꞌxin é kīni kaa san tsi é xee nuu i é nuu é ntaā í, vatā ó kaita ntiꞌxin é nēé san dá kākene ngántií san.
Te iō ntó ntákaꞌan ntó tsi ntaíka nto mí kāxiꞌí ne, ntá tsi ntákuneꞌu iní nto ni tāꞌan nto ne, vata te ntaíka dukuan ntō mi é nēe. 10 Xoo e ntákuinima í taꞌan í ne, vata tē ntoo ña mi é kāxiꞌi. Ñá ntīo ká ña vií ña nuu i é kīni kaa. 11 Ntá tsi xoo e ntákuneꞌu iní i ni tāꞌan í ne, vata te ntaíka dukuan ñā mi é nēe. Ña ini ña nté koo vií ña, tsí vata tē ña kaxíꞌi nuu ña míꞌi kɨ̄ꞌɨn ña, tsi dóo nee.
12 Kakaꞌán u ni nto, īꞌxa, tsi e dé kaꞌnu iní Xuva ko kuētsí nto tsí xiꞌi Jésuu kuénta iña nto. 13 Kakaꞌán u ni nto, ūva, tsí ini nto ña é tuví diꞌna da iñɨ ntuꞌu ñuxiví sa. Kakaꞌán u ni nto, na kuētsi, tsi e kúvi idé nto nī tóꞌō e ña váꞌā san.
Kakaꞌán u ni nto, īꞌxa, tsí ini ntó Xuva kō. 14 Kakaꞌán u ni nto, ūva, tsí ini nto ña é tuví diꞌna da itúvi ñuxiví sa. Kakaꞌán u ni nto, na kuētsi, tsi dóo iō ntíi ntō, tsí ini vaꞌá nto túꞌun Xuva kō ne, e kúvi idé nto nī tóꞌō e ña váꞌā san.
15 Ñá ku kuinīma ntó nuu i é kīni ntáa san é īó ñuxiví sa; ntē ña ku dé kuení nto é viī nto é kini kaa vatā ó de ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i san. Xoo é kākuinima í nuu i é kīni ntáa san é īó ñuxiví sa ne, ñá kākuinima ñá Xuva kō. 16 É un ntɨꞌɨ nūu i é kīni ntáa é īó ñuxiví sa ne, ñá te ntaꞌa Xuva ko vēꞌxi, tsí iꞌa tsi kíi mii ñūxiví sa. Nee iña é ntio nima kíni kaa ko, nee iña é kīni kaa é koto ō, nee iña é kāde i é vīi o e dóo kaꞌnu ñaꞌa o ne, sáꞌā é kātaꞌxi ñuxiví sa. 17 Kuéꞌen kāntɨꞌɨ ñuxiví sa nī é un ntɨꞌɨ nūu i é kīni ntáa. Ntá tsi xoo ñáꞌa é kāde ntaa ña é ntio Xuva kō ne, kutuvī ñá ni Xuva ko ntii dañu ntūvi.
Nee é nuu é ntaā i ne, nee é dovete
18 Īꞌxá miī ko, dokó sa ntɨ́ꞌɨ ñuxiví sa. Tēkú nto tsí kiꞌxi uun ñaꞌa, ña kada neꞌu iní nī Cristu. É tɨ̄tɨ́n ña xée ñá ve. Dukuān ne, kutuni ko tsí dokó sa ntɨ́ꞌɨ ñuxiví sa ve. 19 Ña kuān ntáa sán ne, kīi nteé xio ña kō, é dadɨɨ íka o ni ñā, tsí ña te kuédadɨɨ nima ñá ni kō. Tē dɨ́ uun tsi nima ñá ni kō né, kuan tsī o ntaíka dadɨɨ o ni ñā. Ntá tsi kīi nteé xio ña kō vata koo é tidito tsí ña te íña ko ña é un ntɨꞌɨ ñā.
20 Ntá tsi Jesuú ne, tāꞌxi ña Espíritū Sántū é kunūu ña nima ntó vata koo é kūtuni ntó nee iña é nuu é ntaā í iña ña. 21 É kuān ó kakaꞌu ú ne, ñá te kakāꞌán u é ña íni nto nee iña é nuu é ntaā i, tsí ini váꞌa nto. Da nēé ka dovete ne, é īni nto tsí ña te nuu é ntaā i. 22 ¿Xoó ntu e dóo vete ī? ¿Ñā ntu te ña é kākaꞌan tsí Jesuú ne, ña te dɨ́vi ñā é taxnuu Xuva kō? Ña kuān ntáa sán ne, kade neꞌu iní ña nī Cristu, tsí kakaꞌan ña tsí ña te nuu é ntaā i é dadɨɨ Xuva ko ni Iꞌxā ña. 23 Xoó ñaꞌa é kākaꞌan ñá tsi Jesuú ne, ña te dɨ́vi ñā é taxnuu Xuva kō ne, ñá īni ña xoo é Xuva kō dɨ. Ntá tsi xoó ñaꞌa é kākaꞌan ñá tsi táxnuu ntiꞌxe Xuva ko Iꞌxā ñá Jesuú ne, ini ñá Xuva kō dɨ.
24 Dukuān né, xnūu nto nima nto túꞌūn e téku nto díꞌna. Te nakaꞌān ká nto túꞌūn saꞌá ne, kuvi uun tsi nima ntó ni Xuva ko, ni Iꞌxā ña. 25 Jesucristú ne, xéꞌe ñā xuꞌu ña tsí taꞌxi ña ntuvi vāꞌá iña ko ntii dañu ntúvi.
26 Kakaꞌán u ni nto sāꞌa tsí iō ñáꞌa é ncho kani ntaꞌví ña nto. 27 Ntá tsi é nīꞌi nto Espíritū Sántū sán ne, ñá kantīo é nakuāꞌa tuku ñaꞌa nto. Tsi e táꞌxi Jesūcristu Espíritū Sántū sán ne, dɨvi ña kanañēꞌe ñá nto é un ntɨꞌɨ̄. Ñá tē dovete kakáꞌan ñá ni ntō, tsí nuu é ntaā i. Kuntoo dadɨɨ nto nī Cristu, vátā ó kanañēꞌe Espíritū san nto.
28 Kakaꞌán u ni nto ve, īꞌxá ko, te kuntoo dadɨɨ nto nī Cristu vata koo é tē ntii díto ña ne, kunteē ini ko ña, ñá te kūkaꞌan nuú ko ña tē xee ña kídaā. 29 Ini ntó tsi dóo vaꞌá Xuva kō. Dukuān né, da xōó ka ñaꞌa é kāde ña é vāꞌá ne, dɨvi ñā é īꞌxá ntiꞌxe Xuva ko ñā.