5
Kuvi vií o ni ñūxiví sa
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa ne, kuvi ña iꞌxá Xuva ko tē ntákuintiꞌxe ña tsí Jesuú ne, dɨvi ñā é taxnuu Xuva ko ñā. Xoó ñaꞌa é kākuinima ñá uva iꞌxá san ne, kakuinima ñá iꞌxá ña dɨ. Dukuān né, tē ntákuinima kó Xuva kō né, tē ntáde ntaa o é kākaꞌan ñá ne, dukuān ne, ini ó tsi ntákuinima kó iꞌxá mii ña Jēsuu. Ntákuinima ntíꞌxe ko Xuva ko tē ntáde ntaa o é kākaꞌan ña. Tūꞌun e xtúvi ña é kāda ntaa o ne, ñá te xīdo víi. Tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e kúvi iꞌxá Xuva kō ne, kuvi vií ña nī é un ntɨꞌɨ nuū i é kīni kaa é īó ñuxiví sa. Kuvi vii o, tsi ntaínúu ini ko Xuva kō. Xoó ñaꞌa é kākuintiꞌxe i tsí Jesuú ne, Iꞌxá Xuva ko ñā ne, kuvi vií ña nī é un ntɨꞌɨ̄ é kīni kaa é īó ñuxiví sa.
Nuu i e ntántada ntaa iña Iꞌxá Xuva kō
Dā kíꞌxi Jesucristu ñúxiví sa ne, ntute san ni nɨ́ñɨ́ san xeꞌé kuenta. Ñá te da mii tsi ntūte san, tsí ntute ni nɨñɨ́ dɨ. Miī Espíritū Sántū san kantada ntaa ña nee iña é nuu é ntaā i iñá Cristú dɨ. Ntuní nuu i sáꞌa e ntántuntaa e dukún kān: Xuva ko nī ña é kākaꞌan o Túꞌun ña ni Ēspíritū Sántū. Ntuni sáꞌa ne, uun tsi ñaꞌa kuvi. Īó ka uni núu i ntántuntaa ñuxiví sa dɨ: Espíritū sán, ni ntūte sán, ni nɨ̄ñɨ́ san. Ntuni núu i san ntántudadɨɨ. Kuīntiꞌxe ko túꞌūn é kāntada ntaa ñaꞌa san, ntá tsi túꞌūn é kāntada ntaa Xúva kō ne, dií ka kueꞌe nuu áꞌvi i. Tsí kantada ntaa ña kuenta iña Iꞌxá ña. 10 Xoo é kākuintiꞌxe i Iꞌxá Xuva kō ne, nuu túꞌūn é nuu é ntaā í nima ña. Xoo é ña kakuintiꞌxe i Xuva kō ne, vata te kākaꞌan ña tsí vete Xuva ko, tsí ña ni kuintíꞌxe ña é kākaꞌan Xúva ko īña Iꞌxá ña. 11 Sáꞌā ne, túꞌūn é ntada ntaa Xúva kō: é tāꞌxi ña é kuntoo o ni ña ntii dañu ntūví te kuintiꞌxe ko Iꞌxā ña. 12 Xoo e túvi niꞌi i Iꞌxá Xuva kō ne, e níꞌi ña ntuvi vāꞌá iña ña ntaꞌa Xúva kō. Xoo é ña tuvi niꞌi i Iꞌxá Xuva kō ne, ña túvi ntuvi vāꞌá iña i ntaꞌa Xúva kō.
Iꞌa ntɨ́ꞌɨ túꞌūn saꞌa
13 Kade váꞌa u sáꞌa iña nto, ña ntákuintiꞌxe Iꞌxá Xuva kō, vata koo é kīni váꞌa nto tsí e táꞌxi Xuva kō é niꞌi nto ntuvi vaꞌá iña nto ntii dañu ntúvi.
14 Ntaínúu ini ko Xuva kō, tsí ini o tsí katekú ña da ntaíkan o da nēé ka nuu i ntaꞌa ña, vatā o ntío ña. 15 Te īni o tsí katekú ña é kākaꞌan ntâꞌví ō ne, ini o tsí taꞌxi ntíꞌxe ña da nēé ka nuu i é kākan o ntaꞌa ña.
16 Xoó ñaꞌa é īni ña tsí kade taꞌan ña é kīni kaa, uun kuetsi é ña kaxéꞌe doxiꞌí san ne, kaꞌan ntáꞌvī ñá kuenta iña taꞌan ña. Kidáā ne, kuéꞌe Xuva ko ntūvi iña taꞌan ñá, tē ña te kuétsi kāꞌnu é kāxeꞌe doxiꞌí san. Tsí īó uun kuetsi é kāxeꞌe doxiꞌí san. Ñá te kākaꞌán u te kaꞌan ntaꞌví nto kuenta iña i sáꞌa. 17 Vata dá kade o é kini kaa ne, īó kuetsí kō. Ntá tsi ña te un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ kuétsī san kaxéꞌe doxiꞌí san.
18 Ini o tsí xoo ñáꞌa é nakáku ña ntaꞌa Xuva kō ne, ñá ncho vií ka ña é kīni kaa. Tsí Iꞌxá mii Xuva kō ne, kade ña ña kuenta. Ña túvi nēe nuu i é kīni kaa é kūvi vii ka é ña váꞌā san ni ña. 19 Ini o tsí xoꞌō ne, ntáduku ntée o Xuva kō. Ntá tsi ña ntáduku ntée ñuxiví kini kaa sá ne, da miī e ntáde ña é kākaꞌan tóꞌō e ña váꞌā san. 20 Ini o tsi e xée Iꞌxá Xuva kō ne, tāꞌxi ña é kūtuni ko xoo é Xuva ntiꞌxe kō. É ntuvi uun tsi o ni ñā é Xuva ntiꞌxe kō, ni Iꞌxā ñá Jesucristu. Dɨvi ñā é Xuva ntiꞌxe kō né, kataꞌxi ña ntuvi vāꞌá iña ko ntii dañu ntūvi. 21 Iꞌxá miī kó, kuenta vií nto é ña kunuu iní nto xoo é ña te Xuva ntíꞌxe kō. Sáꞌa tsī é kāꞌán u ni ntō.