Tutu é kuvi ūvi e táxnūu San Juaan
1
É nuu é ntaā í nī é kuīnima ko
Xuꞌu é ñata odo nūú u ne, taxnūu u túꞌūn saꞌá iña ña ntánataká nuu, ña é nakaxnúu Xuva kō, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto é kākuinima ntíꞌxe kó nto. Ñá te da mii tsī ú, tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntákuintiꞌxe i túꞌūn é nuu é ntaā í san ne, dōo ntákuinima ñá nto dɨ. Dōó ntio kó nto kuenta iña túꞌūn é nuu é ntaā i é ntoo niꞌi ō vevií ne, é kuntoo niꞌi o ntii dañu ntūvi. Xuva ko ni Iꞌxā ñá Jesucristú ne, na nāxnuu viko ña nto; na ntuntāꞌví ini ña nto, é tāꞌxi ña é vāꞌá koo kuntōo nto, é kuīntiꞌxe nto é nuu é ntaā í san, nī é kuīnima ntó taꞌan nto.
Dōó kaꞌnu kuiní ko tsí kutuní ko tsí īó iꞌxá nto e ntántīkɨn ña é nuu é ntaā í, vata ō xtúvi Xuva kō é vīi o. Viꞌa ve ne, īo é kākán u ntaꞌa nto: na kuīnima kó taꞌan ko xé un xé un ō. Ñá te tūꞌun xée sáꞌā é kākaꞌán u ni ntō tsí dɨvi tsi tūꞌun e téku ko un tsi nte ntúvi díꞌna. Ntákuinima ntíꞌxe ko tē ntáde ntaa o é kākaꞌan Xúva kō. E téku nto nte ntúvi díꞌna nté ō kaꞌan ña tsí na kuīni nto é kuīnima ntó taꞌan nto.
Ña ntaéni ntaꞌvi
Dōo ntaíka ña ntaéni ntaꞌví san ñuxiví sa. Ntákaꞌan ña tsí ñá tē nuu é ntaā i e táxnuu Xuva ko Iꞌxā ñá Jesuu ñuxiví sa e kúvi ña ñaꞌa. Ña kuān ntáa sán ne, ntaéni ntaꞌví ña ñaꞌa. Ntáde neꞌu iní ña nī Cristu. Kuenta víi nto vata koo é ña te é ntaā i éde tsiñu ntō, ntá tsi é nīꞌi nto é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō.
Xoó ñaꞌa é ncho kuita ntíꞌxin ña túꞌūn e xtûví Cristú ne, kanakuāꞌa ña tuku nchuꞌun ne, ña kanúu ini ña Xuva kō. Xoó ñaꞌa é kantīkɨn ña túꞌun Xuva kō ne, ntoo niꞌi ña Xuva ko ni Iꞌxā ña. 10 Tē xoó ñaꞌa xee ña ñuú nto kān é kōto níꞌni ña nto ne, te kanañēꞌe ñá nto tuku túꞌūn é vata ō nañéꞌe Cristu kó ne, ñá ku xēꞌé nto viꞌi nto, ntē ña ku kaꞌán nto ni ñā ntiusi. 11 Xoó ñaꞌa é kākaꞌan ñá ntiusi ni ña tsikán ne, vata te dadɨɨ ntákuvi ña ni ñā.
Iꞌa ntɨ́ꞌɨ túꞌūn saꞌa
12 Ñá tē nté kaa īó nuu i é kāꞌán u ni ntō, ntá tsi ña ntío ko é tūꞌún tsi taxnūu u. Tsí ncho kɨꞌɨ́n u mí ntoo nto é kīní u nto ne, é tīin ú ni ntō, vata koo e dóo diní ko un ntɨꞌɨ ō.
13 Taꞌan nto, ña ntánataká nuu iꞌa, ña é nakaxnúu Xuva kō dɨ́ ne, taxnūu ña ntiusi nto. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō.