Tutu é kuvi ūni e táxnūu San Juaan
1
Kakaꞌán Juaan iña Gáyu
Xuꞌu é ñata odo nūú u ne, taxnūu u túꞌūn saꞌá iña nto, Gayu, dɨ́vi ntō e dóo kakuinimá ko nto é nuu é ntaā i.
Ntōꞌó ení ko e dóo ntio kó, kakan ú ntaꞌa Xuva kō vata koo é vāꞌá tsi koo nī kúñu ntō, vata sá ō vaꞌá nuu nima nto. Ñá tē nté kaa kaꞌnu kuiní ko dá xee táꞌan kō ne, ntántaa ña nī ko é vāꞌá tsi ō tuví nto é kāde ntaa ntíꞌxe nto túꞌūn é nuu é ntaā i. Ña túvī nee iña e dóo kaꞌnu kuiní ko é vāta kaa é kūtuni ko tsi ntáde ntaa iꞌxá ko túꞌūn é nuu é ntaā í san.
Ntōꞌó ení ko e dóo ntio kó, dōó ini de ntáa nto é kaxntii nto taꞌan kō, ña ntákuintiꞌxe i sán, nī ña véꞌxi tūku ñuú san. Dɨvi ñā ntákaꞌan ñá nī ña kuintiꞌxe i san tsi dóo kakuinima ntó ña. Vií nto da xeꞌe ne, xntiī ká nto ña nee iña é ntio ña é kɨ̄ꞌɨn ká ña itsi, vata tsī ó ntio Xuva kō. Tsí dɨvi ñā né, ntīi ña ñuú mii ñā, kuéꞌen ñā kuenta iña Jesúcristu. Ñá tē nee iñá ni kīꞌi ña iña ñaꞌa é ña ntákuintiꞌxe i san. Dukuān né, xoꞌo kuēnta vií o ñā nee iña é xntii o ñā, vata koo é kada tsiñu dadɨɨ o ni ña kuēnta iña túꞌūn é nuu é ntaā í san.
Ēdé xení Diotrefi, ntá tsi é vāꞌá ede Demetriu
E táxnūu u túꞌun īña ña ntákuintiꞌxe i san. Ntá tsi Diotrefí san ne, ñá ntīo ña é xēé ntɨ mí tuví ña, tsí dɨvi ñā e dóo ncho kodo nuū ña. 10 Te kɨ̄ꞌɨ́n u ne, káꞌān ú ni ñā nté kui kade xení ña nī ntɨ é kākaꞌan kíni ña iñá ntɨ. Ñá te da mii tsi sāꞌá dɨ, tsí ña kaxéꞌe ña é kuntōo taꞌan ko, ña kuíntiꞌxe i san. Ña kaxéꞌe ña itsī é kuēꞌe túku ñaꞌa é kuntōo ña dɨ. Tē xoo kuéꞌe i ña é kuntōo ña ne, ña kaxéꞌe Diotrefi é kɨ̄ꞌví ka ña má ūkún kān.
11 Ntōꞌó ení ko e dóo ntio ko, ña kú de nto vatā ó de ña kini ntáa, tsi vií nto e dóo vaꞌa. Xoó ñaꞌa é kāde ña é vāꞌá ne, kaduku ntée ña Xuva kō. Ntá tsi xoo ñáꞌa é kāde ña é kīni kaa ne, vata kinī ñá Xuva kō.
12 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa ntákaꞌan ña tsí Demetriú ne, dōo vaꞌá ñaꞌa ña. Kutuni ko tsi dóo vaꞌá ña é kāde ntaa ña é nuu é ntaā i. Kuān o ntákaꞌán ntɨ kuenta iña ñá ne, ini nto tsí nuu é ntaā i ntákaꞌán ntɨ.
Iꞌa ntɨ́ꞌɨ túꞌūn saꞌa
13 Dōó īó nuu i é kāꞌán u ni ntō, ntá tsi ñá kāꞌán u ni ntō é tutu tsí sa. 14 Á te kīní u nto viꞌa ve ne, kidáa tīín dadɨɨ o ntuvi ō.
15 Váꞌa tsi koo kuntōo nto. Ña é vāꞌá tiin niꞌi ō, ña ntoo iꞌa ne, taxnūu ña ntiusi nto. Nakuéꞌe nto ntiusi iña ña é vāꞌá tiin niꞌi ō, é un é un ña ntoo dikan. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō.