Tutu e táxnūu San Júdā
1
Taxnūu Júdā ntiusi
Xuꞌu e Júdā ú ne, ña kade tsiñu iña Jesúcristú u, ni ēní Santiaú u. Taxnūu ú tutú saꞌa iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e kána Xuva kō tsi dóo kuínima ñá ña, ña é ñūꞌu ntaꞌa Jesucristu. Na ntuntāꞌví ini Xuva ko ntō. Na tāꞌxi ña e dóo vaꞌá koo kuntoo nto nī e dóo kuinima ñá nto.
Ña ntánañēꞌé dovete
(2 Pedro 2:1‑17)
Ntōꞌó ení ko e dóo ntio kó, dōó ntio kó taxnūu u túꞌun īña nto nté ō nakáku o ntaꞌa Xuva kō. Ntá tsi sáꞌa kantio ko é kāꞌán u ni nto ve, tē koó ntii nto nadaꞌan ntō túꞌūn e kuíntiꞌxe nto, dɨvi tsi tūꞌun é uun ito tsi xéꞌe Xuva kō é kūtuni ña ntáduku ntée ña. Tsi íō ñáꞌa e ntákɨꞌvi xuꞌu ña mi ntánataká nuu ntó, dɨvi ñā é nte díꞌna uve naꞌa kakáꞌan túꞌun Xuva ko īña ña tsí da miī é nīꞌi ña é ntōꞌo ña. Ntákaꞌan ña tsí da xé kade kaꞌnu iní Xuva ko ni ko kuētsí kō ne, kuvi vii o da nēé ka nuu i é kīni kaa. Ntákaꞌan ntée ña Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristu, ntákaꞌan ña tsí ña te nuu é ntaā i é Xuva ko ñā.
Ntio ko é na nānuꞌu ntó iní nto ve, kuān te nte éma tsi ini váꞌa nto tsí Xuva kō ne, nákākú ña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña Israeé san dā nantii ña ña ñuú Egitó ne, ntá tsi da rkontûví nantɨ́ꞌɨ ña ñaꞌa san, ña é ña ni kuintíꞌxe i. Īo ánjē dɨ é ña ni de ntáa ña tsiñu ña, tsí xtuvī mii ña mí kāduku ntée ña. Nátsuꞌun kutu Xuva ko ñā mi dóo nee un tsi da nté xee ntúvi é xntēkú kuꞌvē ñá iña ñúxiví sa. Kuan ō kúvi nī ña ntoo ñuú Sodomá, ni ñūú Gomorá, ni tūku ñuu é ntoo etsin íkān dɨ. Ñá te da dīi nuu i é kīni ntaa de ñá ni ñadɨ̄ꞌɨ́ san. Dōo dé ña é kini kaa ni tuku ñatīí san dɨ. Un váꞌa tsi ntántoꞌo ña ve mí kaiꞌxi ñúꞌu ntii dañu ntūvi. Koto nto ña vata koo é ña kuan koo víi nto vatā o dé ña.
Ña kini ntáa san, ña é ntoo niꞌi ntō né, kuān ó de ña dɨ, tsí vata tsi tē ñuu éni kān ntoo ña, ntáde ña nī kúñu ñā nuu i é kīni ntáa. Ña ncho kuintiꞌxe ña Xuva kō ne, ntákaꞌan kíni ña iña ña ntáde tsiñu e dukún kān. Ntá tsi ánje, ña odo nūú san, ñá nani Mīgeé ne, dā ntánāa núu ña nī tóꞌō e ña váꞌā san kuenta iña kúñu Muīsee dá xiꞌi ñá ne, ñá ni kene inī ña é kāꞌan ña túꞌūn é kini kaa ni ñā, tsí da mii tsī é kākaꞌan ña: “Xuva ko na tāꞌxi ña o é ntōꞌo o”, kaꞌan ña. 10 Ntá tsi ña sāꞌá ne, dōó kinī ntákaꞌan ña iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i é ña íni ña. Ntá tsi nuu i é īni kúñu ña, vatā ó ini kɨtɨ sán ne, núu i sāꞌa e ntánakunaa tsí mii ñā kúñu ñā.
11 ¡Ña ntáꞌvi de ntu ña kuān ntáa san! Ntáde xení ña ni tāꞌan ñá vatā o dé Caiín san. Ntáde ña vatā o dé Balaán san, ña é doto tsi īde vata koo é nīꞌi ñá diuꞌun. Ntákaꞌan ntée ña ña odo nūú iña ñá vatā o dé Coreé san ne, kuān koo niꞌi ñá doxiꞌí san dɨ. 12 Dōó kinī o ntáde ña kuān ntáa san da ntánataká nuu nto é kāꞌxí dadɨɨ́ nto ni tāꞌan nto da ntáde nto viko é kuinima táꞌan kō. Ña sāꞌá ne, ña te ntákukaꞌan nuu ña e dóo kuēꞌe ntaído ña é kāꞌxi mii ña ne, ña te ntáde ña kuenta te xee táꞌan é kāꞌxí taꞌan ña. Vata ntáa viko nuꞌu é ña te kakɨ́ɨn daví san, e dá kantavá ni tātsín san, ntáa ña. Vata ntáa utun é ña kakíi kɨtɨ i ntáa ña. Vata ntáa utun é xiꞌí kueꞌen ne, kɨtúꞌun dítsin i ntáa ña dɨ. 13 Vata ntáa ntute ñūꞌu e dóo kaido ntáa ña. Ntaéte xaa ña nuu i é kīni kaa e ntáde ña vatā ó kaeté xaa ntute ñuꞌu san tiñu i. Vata ntáa xntɨvi e ntaíka xaa ntáa ña, é kɨ̄ꞌɨn ña é kuntōo ña mí e dóo nee kueꞌén san ntii dañu ntūvi.
14 Enoo, iꞌxá ika Ādaán san é kuvi ūꞌxe ne, kakaꞌan ñá naa Xuva ko dá kākaꞌan ña iña ñá saꞌa kídaā: “Iní u tsi véꞌxi Xuva ko, nī ñá te da dīi da díi míil ánje ñā. 15 Xntēkú kuꞌvē ñá iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntántoo ñuxiví sa. Kaꞌan ña tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña é kīni ntáa san niꞌi ña é ntōꞌo ña kuenta iña i é un ntɨꞌɨ̄ é kīni kaa é edé ña, vatā ó ntio nima kíni ntáa ña. Níꞌi ñā é ntōꞌo ña iña túꞌūn é kīni ntáa é kaꞌan kíni ña iña Xuva kó dɨ”, kaꞌan ña. 16 Ña sāꞌá ne, é un ntɨꞌɨ̄ ntátsiꞌi kuétsi ña. Ntákaꞌan ntée ña da nēé ka ntɨꞌɨ nuu i. Da mii tsī é ntio ña é kāde kueni kini káa ña. Ntákaꞌan ñá tsi dóo kaꞌnu ñaꞌa ña. Kakaꞌan vaꞌá ña ni ñāꞌa san dá kataan nuu ña.
Nté koo vii ña ntákuintiꞌxe i san
17 Ntá tsi dɨvi nto, tāꞌan kó e dóo ntio kó, nakaꞌan nto tūꞌun e ntákaꞌan pústru Tóꞌo ko Jesūcristu 18 da ntákaꞌan ñá ni ntō: “Tē xee ntúvi é doko sa ntɨ́ꞌɨ ñuxiví sa ne, kiꞌxi ña ntánarkɨ́nteē ñá nuu i é vāꞌa. Vií ña vatā ó ntio nima kíni ntáa ña”, kaꞌan ña. 19 Ña sāꞌá ne, ntáde ña é nāa núu ña ntákuintiꞌxe i san ni tāꞌan ña. Ntáde ña vatā ó ntio nima kíni kaa ña, tsí ña tuvi Espíritū Sántū san nuú nima ña.
20 Ntá tsi dɨvi nto, táꞌān ko e dóo ntio ko, dií dií ka kutúꞌve nto iña Xuva ko vata koo é dií ka vá koo kuintíꞌxe nto ña. Kantáꞌvī ntó vatā ó kaxntii Ēspíritū Sántū san nto é kāꞌan nto. 21 Kuinimá ka nto Xuva ko vatā ó kakuinima ñá nto. Kuntetu nto ntuvi dá taꞌxi Tóꞌo ko Jesūcristu é kuntoo o ni ña ntii dañu ntūvi, tsí kantuntāꞌví ini ña kō.
22 Na ntu ntāꞌví ini nto ñaꞌa, xoo é vāta kuintiꞌxe váꞌa i. Káꞌan nto ni ña te kuīntiꞌxe ña é nuu é ntaā i. 23 Īó tuku ñaꞌa ne, nakākú nto ña, natavā ntó ña méꞌñū ñuꞌu. Na ntuntāꞌví ini nto ña, kuān té nte ña ncho tɨɨn ntáꞌa nto dōo ña é kudentu ni nūu i é kīni ntáa e ntáde ña. Koto nto tē ña kuan koo víi nto vatā ó de ña.
Káꞌan ō tsi dóo kaꞌnu Xuva kō
24 Tōꞌó kō né, na xntii ña ntō vata koo é ña kóꞌxo nto nuu i é kīni kaa. Na ntāváꞌa ña nima ntó vata koo é ña tuví ka kuétsi nto tē xee ntó ntaꞌa ña. Ñá tē nté kaa kaꞌnu kuinī nto te íni nto ña, é un tsi kaxiꞌí nuu kaꞌnu ña. 25 Uun tsi Xuva kō e dóo kiꞌin inī ña. Dɨvi ñā é nakáku ña ko kuēnta iña Tóꞌo ko Jesūcristu. Káꞌan ō tsi dóo vaꞌá ña, tsi dóo kaꞌnu ñaꞌa ña. Káꞌan ō tsí dɨvi ñā é odo nuū ñá kade kúꞌvē ña, tsí kuvi vií ña é un ntɨꞌɨ̄. Kuan ō dé ña nte díꞌna ne, kuān ó de ña vevií dɨ ne, kuān koo vií ña ntii dañu ntūvi. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō.