Nuu i e xéꞌe Xuva kō é kūtuní San Juaan
1
Nuu i e táꞌxi Jesucristu é kūtuni ko
Sáꞌā táꞌxi Jesucristu é kūtuni ko. É xēꞌé Xuva kō é kāꞌan ñá nī ña ntáde tsiñu iña ña nuu i e dokó sa xee ntuvi é kūntaa ntɨ́ꞌɨ é kākaꞌan ña. Taxnūu ña ánje ñā é kāꞌan ñá nī kó, xuꞌu é Juaán u, nuu i sáꞌa. Kakaꞌán u ni nto da miī e tékú ko vatā ó kakaꞌan Xúva ko, vatā ó kakaꞌan Jesúcristú dɨ. Kakaꞌán u nuu i sáꞌa é īni mii u.
Nté kuān nte váꞌā o é da xōó ka ñaꞌa, ña kanakuāꞌa nté koo kuvi rkontuví, nī ña é kāteku i é kākaꞌan túꞌūn saꞌá ne, kade ntaa ña nee é kākaꞌan, tsí e xée etsin ntuvi é kūntaa ntɨ́ꞌɨ é ūve naꞌa kakáꞌan íꞌa.
Édē váꞌa Juāan tutú iña é ūꞌxe úkūn san
Xuꞌu é Juaán u ne, kade váꞌa ú tutú sāꞌá iña é ūꞌxe úkūn san é ntoo ñuú Asia. É nīꞌi nto é vāꞌá iña Xuva ko. É nīꞌi nto é kuntōo váꞌa nto ntaꞌa Xuva kō, ña é tuví vevií ne, ña é kuan tsī ó tuví nte ntúvi diꞌna ne, ña é kuan koo kutūví ntii dañu ntūvi, dɨ́vi ña ni ūꞌxe espíritū, ña ntoo nú tēu ñá, ni Jesūcristú dɨ, ña é da miī é kākaꞌan é nuu é ntaā i. Diꞌna ña ntóto ña é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña é xiꞌí san ne, kade kúꞌvē ña iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ rei, ña ntántoo ñuxiví a. Kuīnima ñá kō ne, nantíi ña kō dá ñuꞌu kutu o ni kuētsí kō, tsi étɨ ña nɨñɨ ñá e ntáꞌvi ña kuétsi kō. É tāꞌxi Jesucristu é kadā kûꞌve o, é vīi o dútu iña Xuva ko, dɨvi Úva ñā. Ntadiáꞌvi ña, dɨvi ñā, tsi dóo ntii inī ñá ntii dañu ntūvi. Kuan koo na kōo.
Koto nto tsí Cristú ne, kiꞌxi ña méꞌñu vīkó san. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa sán kiní ña ña, un tsi nte ñáꞌa, ña é ntuku kuīꞌi ña. Dōó kueku un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntoo da míꞌī ká ñuxiví a, kuenta iña ña. Kuān koo kuvi ntiꞌxe.
“Dɨvī ú e diꞌna ú ne, dɨvī ú é ntiī ú ata i kán dɨ”, kaꞌan Xúva kō, ña é kadē kûꞌve é un ntɨꞌɨ̄, ña é tuví vevií, ña e dúkuān tuví nte díꞌna, ña é kutūví ntii dañu ntūvi.
Dā íni Juaan e dóo kaꞌnu Cristu
Xuꞌu é Juaán u ne, taꞌan ko ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o. Dadɨɨ tsi ntántoꞌo ko kuēnta iña Jesúcristu, tsí uun tsō nuu Xuva kó ne, dadɨɨ tsi kataꞌxi Jesucristu é na kāꞌnu tsi vii ó nima ko. Nuu kutū ú ñuú Patmu é tuvi méꞌñu ntute ñūꞌu san kuenta iña túꞌun Xuva kō, é kakaꞌán u xoo é Jesucristu. 10 Uun ntuvi dá iō dáꞌna é kunūu iní ko Xuva kō ne, ínūu Espíritu Xuva kō nimá ko. Tēkú ko é kākaꞌan úun tatsin atá ko. Un ntii tsi kākaꞌan, vátā ó kakuvi dá kaeku trunpetá san. 11 Kakaꞌan:
—Xntēén naꞌan é un ntɨꞌɨ̄ é kaīnín ve. Kidáā ne, taxnuun tutú san iña é ūꞌxe úkūn é ntoo ñuú Asiá, ni ñūú Efesú, ni ñūú Smirná, ni ñūú Pregamú, ni ñūú Tiatirá, ni ñūú Sardí, ni ñūú Filadefiá, ni ñūú Ladicea —kaꞌan tátsín san.
12 Xkokōtó u atá ko vata koo é kīní u xoo é kākaꞌan í nī ko. Kidáā né, īní u uꞌxe tún tsumē é dɨ mii tsī kaá kuaan kúvi. 13 Méꞌñu tun tsumē é ūꞌxé san ne, ntitsí uun ñaꞌa, ña vata kaa ñatīí kaa ña, é nuu ña doo kani nte rkun xéꞌe ña xee. Katīnuu nté xkɨntika ña ñɨɨ īꞌxí ña e kúvi kaá kuaan. 14 Idi dɨkɨ ñá ne, kuīꞌxin kueꞌen vátā ó kuīꞌxín katsi, é vāta ito kaꞌxin é kuīꞌxin kueꞌen. Ntuxnúu ñā ne, kaxiꞌí nuu vatā ó kaiꞌxí ñuꞌu. 15 Dɨ̄ꞌɨ́n ña ne, kaxiꞌí nuu vatā ó kaxiꞌí nuu dá kaiꞌxi kaa dá kākuváꞌa ini urnu kan. Tátsin ñā né, vata kaa te ntūte kaꞌnu é kainu. 16 Níꞌi ntaꞌa ña ūꞌxé xntɨvi ntaꞌa kuaꞌa ña ne, xuꞌu ña kíi káa kāni e ntíko ntuvi núu í ne, kaiꞌxi kuéꞌen núu ña, vatā ó kaiꞌxi ngántii da dóo iꞌni.
17 Dā íni ú ña ne, uun xío vitá tsu nú dɨ̄ꞌɨ́n ña vata tē xiꞌí u. Kidáā ne, tɨɨn ntaꞌa ñā kó ntaꞌa kuaꞌa ña ne, kakaꞌan ñá nī ko:
—Ñá ku ūꞌvi o. Xuꞌu é diꞌna ú ne, xuꞌu é ntiī ú ata i kán dɨ. 18 Xuꞌu é kāntíto u. Xuꞌu é xiꞌí u, ntá tsi vevií ne, kantíto ú ntii dañu ntūvi. Xuꞌu é kadē kûꞌvé u iña doxiꞌí san nī dôꞌvi kan. 19 Tsuven nāꞌán un ntɨꞌɨ nuū i é inin, é kākuvi vevií nī é kūví rkontuví dɨ. 20 Núu i sāꞌa é iō xuꞌu iña é ūꞌxe xntɨvi san é inin é niꞌi ntāꞌa ú ntaꞌa kuaꞌa kó san, ni ūꞌxe tún tsumē e kúvi kaá kuaan. Kɨ̄mi é ūꞌxé san ne, dɨvī ánje, ña ñuꞌu ntāꞌa i é ūꞌxe úkūn san. Tun tsumē é ūꞌxé san ne, náa ī é ūꞌxe úkūn san.