3
Nté koo vií ña e éni viꞌi
Dukuān dɨ́, ñadɨ̄ꞌɨ́, kuiko ñuꞌu ntō xɨɨ nto, vata koo te īó ña é ña ntákuintiꞌxe i túꞌun Xuva kō ne, nakaku ña, kuān te nté uun túꞌūn ña ni kaꞌan ntó ni ñā, tsi dóo váꞌā o ntáde nto utén uten. Tsí ini ña tsi dóo váꞌā ó de ñadɨꞌɨ̄ ñá, tsi dóo koñuꞌu ña. Ña te e ntántukutu ntō né, ntē ña te dóo váꞌā o ntánekɨ̄n nto dɨ́kɨ nto, ntē ña te kɨtɨ e kúvi kaá kuaan kañúꞌu nto, ntē ña te dúꞌnu e dóo vaꞌá kueꞌen. Tsi é nuu xūꞌú nima ntó kān, e dóo vita ini nto, e dóo ñɨkādín nima nto. Tsíkān e dií ka nuu áꞌvi i nuu Xuva ko, tsí dɨvī é ña te kánatɨvi kueꞌen. Tsí kuan ō dé ñadɨ̄ꞌɨ vaꞌá san kídaā dɨ́, ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō. Edé ntaa ña e ntákaꞌan xɨ́ɨ ña, vata ō dé ntaa Sárā san é kākaꞌan Ábraan. Kakaꞌan ñá tsi tóꞌo ña ñā. Dɨvi ntō ne, iꞌxá ña nto te viī nto é vāꞌá ne, nté uun nuu i ña te ntaúꞌvi nto.
Dɨvi ntō dɨ́, ñatīi, kuenta vií nto ñadɨꞌɨ̄ nto, tsí ña túvi ntíi ña vatā ó iō ntíi nto. Kuiko ñuꞌu nto ñā, tsí dadɨɨ tsi niꞌi nto ntuví vaꞌá iña nto ni ña ntaꞌa Xúva kō. Kuān koo vií nto vata koo é ña te neé kadɨ nuu i tē ntákaꞌan ntâꞌví nto.
Ña e ntántoꞌo i e ntáde é vāꞌa
Uun ká xtuku nuu i káꞌān ú ni ntō. Kuédadɨɨ tsi nima ntó, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Na kāxnúu nto taꞌan nto nee iña e ntántoꞌo ña. Na ntuntāꞌví ini nto taꞌan nto. Kuinima ntó ña. Ñá vīí kaꞌnu nto ni ñā. Tē ntáde ñaꞌa san é kini kaa ni ntō ne, ña nantíko koō nto é kīni kaa sán dɨ. Tē kaꞌan kíni ñaꞌa san ni ntó ne, ñá ku kāꞌan kíni nto ni ñā, tsi váꞌa koo kaꞌan ntó ni ñā. Tsi kána Xuva ko kō vata koo é taꞌxi ña kō é vāꞌa. 10 Tsí uve naꞌa kakáꞌan túꞌun Xuva kō:
Tsí xoo ñáꞌa é ntio ña e dóo váꞌa koo kuita ntíꞌxin ntuvi iña ñá ne,
kuenta na víi ña é ña káꞌan ña é kīni kaa,
é ña kaní ntaꞌví ña taꞌan ña.
11 Na xtuvī mii ña é viī ña é kīni kaa ne,
na viī ña é vāꞌa.
Na nantukū ña nté koo kuntoo váꞌa ña ni tāꞌan ña.
12 Tsí kainí Xuva ko xōo é vāꞌá ñaꞌa ne,
katekú ña te kākaꞌan ntâꞌví ña ni ñā,
ntá tsi ña ncho kini ña xoo é kīni ntáa i,
kaꞌan túꞌun Xuva kō.
13 ¿Xoó ntu kuvi vii i ni ntō é kīni kaa te dɨ́ mii tsi nuu ī é vāꞌa ntáde nto? 14 Ntá tsi te ntoꞌo nto kuān te ntáde nto é vāꞌá ne, kuntōo dínī nto. Ñá ku dā váꞌa nto tē xoó ñaꞌa nauꞌvi ñá nto. Ntē ña kutsúꞌun nto kuenta iña ña. 15 Tsí kini váꞌa ntó nima nto tsí Cristú ne, dií ka kaꞌnu ña. Dɨvi ñā e Tóꞌo kō. Koo túꞌve nto nté koo kaꞌan ntó ni da xōó ka ñaꞌa te tsíxeꞌe ña ntō nté kui kuíntiꞌxé nto. Ntá tsi ña vií kaꞌnu nto. Kuiko ñuꞌu nto ñā. 16 Váꞌā koo vií nto vata koo é dîní kunuū nima nto. Kidáā né, tē kaꞌan kíni ñaꞌa san íña nto da ntáde nto é vāꞌa e ntákuintiꞌxe nto Cristú ne, dɨvi ñā ne, kukaꞌan nuu ña.
17 Tsí dií ka váꞌā ó te ntoꞌo kō da ntáde ō é vāꞌá san naa i é ntoꞌo kō da ntáde ō é kīni kaa sán, te kuan kōo é ntio Xuva kō. 18 Tsí mii tsī Cristu ntóꞌo ña dá xiꞌi ña é uun ito tsi kuenta iña kuétsi kō. Dɨvi ñā é ña tuvi kuétsi ñā ne, xíꞌi ña kuēnta iña ko xoꞌo é iō kuetsí kō, vata koo é kɨ̄ꞌɨn niꞌi ña ko nuu Xuva ko. Xíꞌī kúñu ñā, ntá tsi nima ñá ne, ntōto xtuku. 19 Dukuān o ñéꞌe ñā, ixkaꞌan ntódo ña míꞌi ñuꞌu kutū nima ña é xiꞌí san. 20 Ña tsīkán ne, ña intóo kídaā é ña ni kuintíꞌxe i, kuān te kutíi Xuva kō intétu ña ña nɨɨ dukuān de váꞌa Noeé san tun ntōó kaꞌnu san. Úna ñāꞌa kudii nakáku ña é ñuꞌu váꞌa ña iní tun ntōó san dá nakuntéku teni nú ntute kān. 21 Kuan kōo vevií ne, ntántada náa o iña ña é nakaku méꞌñu ntute san, tsí nakáku o te ítsi ntute ō. Ñá tē tsi kúñu dentu kō é ntuntoo, tsí nima ko é ntūváꞌa ni Xuva kō kuenta iña Jesúcristu, dɨ́vi ñā e ntóto xtuku ña dá xiꞌi ña. 22 Kúntāa ña e dukún kan vē ne, tuví ña diñɨ kuaꞌa Xuva kō. Doo ntaíko ñuꞌū ánjē san ñá, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña odo núu san.