2
Dukuān ne, ñá vīí ka nto nté uun ká nuū i é kīni kaa. Ñá kanī ntaꞌví ka nto taꞌan nto. Ñá te ūvi nuu i vií nto. Ñá ku kuneꞌū iní ka nto. Ñá kāꞌán ka nto é kīni kaa iña taꞌan nto. Iꞌxa é dā ve káku ne, dōó kanantukū é tsītsi. Kuan koo nantūku nto túꞌun Xuva kō dɨ́, dɨvi tūꞌun é vāꞌá kueꞌen. Kuān koo kueꞌnu nto da nté nāniꞌi kuéꞌen nto ntuví vaꞌá iña nto. Tsi é īni ntó ve e dóo vaꞌá Xuva kō.
Cristú ne, vata kaa xuu é kāntíto kaa ña
Kiꞌxi etsin nto Cristu vé, dɨvi ñā é vata kaa xuu é kāntíto kaa ña. É nakuītá ñaꞌa san xuú san, ntá tsi Xuva kō né, dɨvi xūu é nakaxnúu ña, e ña te nté kaa nuu áꞌvi i kuenta iña ña. Dɨvi ntō né, vata ntáa xuu é kāntíto ntáa nto dɨ. Kuéꞌe ntō é vīí Xuva ko ni ntō vata koo é kūvi nima ntó viꞌi ña. Taꞌxi ña é viī ntó dutu ñá dɨ, vata koo é kueꞌé nto ña doméni ntuvi iña nto vata o ntío ña. Kiꞌi ña doméni nto, tsí ntuváꞌa nto ni ña kuēnta iña Jesúcristu. Tsí uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Uun kaa xuu e xtúvi ú ñuú Siuún ne,
uun xuu é nakaxnúu u é kodo nūu,
uun xuu e dóo nuu áꞌvi i.
Xoo é kākuintiꞌxe i ne,
ñá kuntāꞌxa iní ña kuenta iña i,
kaꞌan. Dukuān né, ntōꞌo e ntákuintiꞌxe ntó ña ne, ñá tē nté kaa vaꞌá ña, kuiní nto. Ntá tsi ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i ña ne, ntoꞌo ña vatā ó uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Xúū é nākuíta ña ntáde váꞌa viꞌi san ne,
dɨvī kúvi xuu ódo nūu étɨ viꞌi san,
kaꞌan. Kakaꞌan xtúku túꞌun Xuva kō:
Nakɨꞌɨ́ ñaꞌa san xuú san ne,
ntava ntodó ña,
kaꞌan. Tsí ntava ntodó ña tē ña kuintíꞌxe ña túꞌun Xuva kō. Tsí kuan ō de kúꞌvē ña é kōo.
Ntá tsi dɨvi ntō ne, ñaꞌa é nakaxnúu Xuva ko kúvi nto. Dutu iñá rei kúvi nto ne, uun tatá ñaꞌa é ntūntoo nima i kúvi nto, tsi ntáduku ntée nto Xuva kō. Kuān ó ni ntō vata koo é kāꞌan nto tsi dóo váꞌā o dé Xuva kō tsi e nátavā ñá nto míꞌī e dóo neé san ne, da tsóo ña nto míꞌī e dóo váꞌa kaxiꞌí nuu mí tuví ña. 10 Diꞌna ne, ñá tē nee ñáꞌa nto, ntá tsi vevií ne, ñaꞌa Xuva ko ntō. Diꞌna ne, xoxó ñaꞌa é kantuntaꞌví ini ña nto, ntá tsi vevií ne, kantuntaꞌví ini Xuva ko ntō.
Kada tsiñu nto iña Xuva ko
11 Ení ko e dóo ntio kó nto, vata ntáa ña tuku ñuu ntáa nto, é vata te vēꞌxí taan xnto ñuxiví sa. Dukuān ne, kaikán u nto tē ña vií nto é kīni kaa é ntio kúñu ntō é kanāa ntée nima nto. 12 Váꞌā koo vií nto dá ntoo nto méꞌñū ñaꞌa, ña e ñá ini Xúva kō. Dukuān né, kuān te ntákaꞌan kíni ña iña nto vevii tsí ña te váꞌā ó de nto ne, ntá tsi kiní ña tsi ntáde ntiꞌxe nto é vāꞌa. Kidáā né, te vēꞌxí Xuva kō é vēxkada kúꞌvē ñá ne, káꞌan ñā tsi dóo kaꞌnu Xuva kō.
13 Kuenta iña Tóꞌo ko Jesūcristú ne, kuiko ñuꞌu nto ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña uve da nēé ka tsiñu, kuān té ña tsiñu naꞌnu i, tsí dɨvi ñā é odo nūu ña, 14 o kuān té ña tsiñu i san é kataxnūu ña. Tsí dɨvi tsīñu ña é kuēꞌé ña na ntōꞌo ña ntáde é kīni kaa sán ne, ō é kāꞌan ña e dóo váꞌā ó de ña ntáde ntaá san. 15 Ntio Xuva kō é kuān koo vií nto vata koo é ña kuvi kaꞌan ntée ña tuntú san nto, ña é dotō tsi ntákaꞌan.
16 Kuān té xoxó ka taxnuu i nto nté koo vií nto, ntá tsi ña ku dotō tsí vií nto é kīni kaa, tsí vii nto é vāꞌá vata tsī ó de ña ntáde tsiñu iña Xuva ko. 17 Kuiko ñuꞌu nto ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san. Kuinima nto un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe i san. Kuiko ñuꞌu kuēꞌen ntó Xuva kō. Kuiko ñuꞌu ntō ñá odo nūú san.
Koto nto nté ō ntóꞌo Cristu
18 Ntoꞌo e ntáde tsiñu nto ne, kada ntaa nto e ntákaꞌan tóꞌo ntō. Kuān te váꞌa ñaꞌa ña ne, ntántuntaꞌví ini ña nto, kuān te dóo diin ñá ne, ntá tsi kuiko ñuꞌu nto ña. 19 Tsí kakaꞌan Xúva kō tsi váꞌā ó te kutíi ō é ntoꞌo ko kuēnta iña nuu i é ña te kuétsi ko, tē ntáde ntaa o e ntío ña. 20 Te nīꞌi nto é ntoꞌo nto te viī nto é kīni kaa ne, ¿va dóo ntu nuu áꞌvi nto e kūtíi nto é ntōꞌo nto iña kuétsi nto san? Ntá tsi te kūtíi nto ntoꞌo nto kuenta iña nuu i é vāꞌa é edé nto ne, tsíkān é nuu áꞌvi i, kuiní Xuva kō. 21 Dɨvi tsi tsīñu kána Xuva ko ntō é viī nto. Ini nto nté o ntóꞌo Cristu kuenta iña nto. Dukuān ne, náñēꞌe ñá nto nté koo vií nto vatā o dé ña. Kuān tsi koo vií nto dɨ. 22 Dɨvi ñā ne, nté uun ito ña ni ide ña é kīni kaa; nté uun ito ña ni eni ntâꞌví ña ñaꞌa. 23 Dā kaꞌan kíni ñaꞌa san ni ñá ne, ñá ni nantiko koō ña nté uun é kīni kaa. Dā ntóꞌo ña ne, ñá ni kāꞌan ñá te ntanáa ña. Ntá tsi ntáda ña kuenta ntáꞌa Xuva kō, ña e dóo ini é xntēkú kūꞌvé vaꞌa. 24 Mii ñā ído ña kuétsi kō kúñu ñā dá xiꞌi ña ntíkā krusi kan vata koo é ña vií ka ō é kīni kaa, tsí vii o da miī é vāꞌa. Dɨvi ñā niꞌi kuiꞌí ña vata koo é ntuváꞌa nto. 25 Tsí diꞌna ne, ntaíka xaa nto vata ntáa leꞌntu, ntá tsi e ntíko koō nto mí tuví paxtu ntó, ña kanadaꞌān nima nto.