Tutu é kuvi ūun e táxnūu San Pedru
1
Taxnūu Pedru túꞌun īña ña ntákuintiꞌxe i da míꞌī ka ntántoo ña
Xuꞌu é Pedrú u ne, pustru iña Jesúcristú u. Taxnūu u túꞌūn saꞌá iña ña é ña te ntóo ñuú mii ī, dɨvi ñā e ntántoo ñuú Pontú, ni ñūú Galaciá, ni ñūú Capadociá, ni ñūú Asiá, ni ñūú Bitinia, ña e nákaxnúu Xuva kō nte díꞌna vatā o ntío ña. E tsóo xio Espíritū Sántū san nto vata koo é kāda ntaa nto é kākaꞌan Jesúcristú ne, vata koo é ntūntoo nima ntó nɨñɨ ña. Ñá tē nté kaa na naxnuu viko Xuva ko ntō, na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto utén uten.
É ntantétu ō é vāꞌa
Káꞌan ō tsi dóo kaꞌnu Xuva ko, dɨvi Uvā Tóꞌo ko Jesūcristu, tsi dóo ntúntāꞌví ini ña kō né, tāꞌxi ña é kaku xtuku o ntāꞌa Jesucristu da ntóto xtuku ña é xiꞌi ña. Dukuān né, kuntōo díni ō é ntantétu o nūu i é vāꞌa é nīꞌi ko te kúvi. Tsí niꞌi ko uun doméni é taꞌxi Xuva ko īña iꞌxá ña. Ñá kantɨ̄ꞌɨ doméní san. Váꞌā kueꞌén ne, ñá kunāá ntii dañu ntūvi. É tūví vāꞌá iña nto e dukún kan tē xee nto. Tsí da xe ntákuintiꞌxe nto Xuva kō ne, nɨɨ̄ kueꞌén ini ña nadaꞌan ña nto vata koo é xēe nto míꞌi iō tuꞌve é kuntoo nto ni ñā. Taꞌxi ña é kūtuni nto sáꞌa ntuvi tē ntɨ́ꞌɨ ñuxiví sa.
Dukuān né, kuvi kuntōo díni nto, kuān te ntántoꞌo nto vevii uun daꞌna dá iō nuu i e dóo ntii tūꞌun. Kāá kuaán san ne, kuān té ña kaxntíi ntii dañu ntūvi, ntá tsi ntaéꞌmi ña vata koo é ntɨ̄ꞌɨ un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i é ña váꞌa e ntádāka. Kuān ó kakuvi ni ntō da ntántoꞌo nto dɨ. Dukuān ó kantɨꞌɨ nuu i é kīni ntáa é ñūꞌu nima ntó ne, kutuni te váꞌa o ntákuintiꞌxe nto. Tsi dii dií ka nuu áꞌvi i é kuīntiꞌxe váꞌa nto Xuva kō é vāta kaa kaá kuaán san. Kidáā né, tē kuíntiꞌxe váꞌa nto, kuān te ntántoꞌo nto ne, káꞌan Xuva kō tsi dóo vaꞌá nto ne, niꞌi nto dokoñuꞌu ntuvi tē naínu xtúku Jesucristu.
Dōó ntio nto Jesucristú, kuān té vata kiní nto ña. Kuān té ña kaíni ntó ña vevií ne, ntákuintiꞌxe nto ña. Dukuān ne, ñá tē nté kaa diní nto. Ntē ña xee táꞌan túꞌūn é kāꞌan nto nté kaa e dínī nto, tsí vata tsi tē ntoo nto e dukún kān vevii. Tsí da xe e kuíntiꞌxe nto ne, é nakáku nima nto.
10 Ntuvi diꞌna ne, ña é kaꞌán naa Xuva kó ne, ntákaꞌan ñá nuu i é vāꞌá san é nīꞌi nto vevii. Dōo nántuku ña, dōo tsíxeꞌe ña kuēnta iña i sáꞌā. 11 Xéꞌe Ēspíritū Cristu é kūtuni ñá nte díꞌna nee iña é vēꞌxi é ntōꞌo Cristú, ni nūu i é vāꞌa é nīꞌi ñá rkontuvi. Dōo dé kuení ñā xoo náꞌa ntu é viī ña sáꞌā ne, amá ntu kuvi dɨ. 12 Ntá tsi xeꞌé Xuva kō é kūtuni ña tsi túꞌūn e ntákaꞌan ñá ne, ñá tē é vāꞌá mii ñā, tsi é vāꞌá mii ntō. Tsí dɨvi tūꞌun e ntákaꞌan ñá ni ntō vevii, ña e ntákaꞌan ntódo túꞌūn é nakáku ō. Kaxéꞌe Ēspíritū Sántū, ña e táxnuu Xuva kō nte e dukún kān, é kuān o ntákaꞌan ñá ne, ñá tē nté kaa ntio ánjē sán kutuni ñá nuu i sáꞌā.
Kana Xuva ko kō é vāꞌá kueꞌen na kuvi o
13 Dukuān ne, koo túꞌve nto. Kuntitō xnto. Ntánɨɨ̄ nima ntó kuntētu nto nuu i é vāꞌá san é nīꞌi nto te naínu xtúku Jesucristu. 14 Vatā ó de iꞌxa é kāde ntaa ne, ñá vīí ka nto é ntio nima kíni kaa nto, vata ō dé nto kídaā dá vata kutúꞌve nto iña Xuva ko. 15 Ntá tsi é un ntɨꞌɨ̄ é viī ntó ne, vií nto é vāꞌá kueꞌen, vatā ó de Xuva kō, ña e kána nto. 16 Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “É vāꞌá kueꞌen kuvi nto, vata tsi ō vaꞌá miī u”, kaꞌan ña.
17 Xuva kō ne, kaito nteé ña kō é un é un o te vāꞌá o, tē ña váꞌa o kade ō; ñá kāde ña kuenta xoo ñáꞌa ō. Tē ntákaꞌan nto Úva nto ñā ne, kuntoo koñuꞌu nto dá kanɨɨ ntūvi e táꞌxi ña é kuntōo nto ñuxiví sa. 18 Ini nto tsí da nakáku ña kō é dōto tsi ntáde o nuu i é ña kaidiáꞌvi vatā xkoó ini uváta kō, ña intóo kídaā ne, ñá tē diuꞌun ni ntáꞌvi ña kuenta iña kó, ntē ña té diuꞌun kuiꞌxín, ntē ña te káa kuaan, nté da nēé ka nuu i é kanatɨ́vi. 19 Tsí nɨñɨ́ Cristu e dóo nuu áꞌvi i e ntáꞌvi ña iña ko. Cristú ne, vata kaa a leꞌntu é ña tuví nee kuetsí i, é ña ni kuléntū, kaa ña. 20 Nté dīꞌna dá iñɨ ntuꞌu ñuxiví san ne, dē kûꞌvé Xuva kō é kuān koo kuvi ña. Ntá tsi dā nté ntuvi sāꞌa dá dokó sa ntɨꞌɨ ñuxiví sa ne, taxnuu Xuva ko ñā é vāꞌá tsi mii ntō. 21 Tsí kuenta iña ñá ne, ntákuintiꞌxe nto Xuva kō. Tsí Xuva kō ne, nantóto ña ña dá xiꞌi ñá ne, xéꞌe ñā e dóo kaꞌnu ñaꞌa kúvi ña, vata koo é kuintiꞌxe nto Xuva kō, vata koo é kūtuni nto tsí ntaꞌa ña véꞌxi é un ntɨꞌɨ̄ é vāꞌá iña nto.
22 É ntūntoo nima ntó e kuíntiꞌxe nto é nuu é ntaā i. Vevií ne, nɨɨ̄ kueꞌén ini nto na kuīnima ntó taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe i san. Dukuān né, koo ntii ntō é kuīnima ntíꞌxe nto taꞌan nto kanɨɨ̄ nima nto. 23 Tsi e níꞌi nto ntuví xēé iña nto é vata kaa te ūvi íto káku nto. Ntá tsi ña te kuenta iña uva nto ña é xiꞌi e káku nto ve, tsí dɨvi tūꞌún Xuva kō é kāntíto ntii dañu ntūvi. 24 Tsí uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa sán ne, vata ntáa xuku ntáa ña.
E dóo nuu áꞌvi i iña ña vevíi ne, vata ntáa laa xuku ntáa.
Kaxiꞌi dií xuku i sán ne, kanakóꞌxo laa i,
25 ntá tsi túꞌun Xuva kō ne, kutūví ntii dañu ntūvi,
kaꞌan. Tūꞌún tsikán ne, dɨvi tūꞌun é vāꞌa e ntákaꞌan ntódo ña ni ntō.