5
Nté koo kuvi nī ña kuiká san
Koto nto ve, xoo e dóo kuika i. Kueku nto ne, kachuꞌu ntáa nto é vēꞌxi é ntōꞌo nto ve. Nuu i é dokuika nto ne, e téꞌu ve. E dúku rkídin san dóo nto. É kúdī kaá kuaán nto nī diuꞌún kuīꞌxín nto. Dɨvi ntāda ntaa nté ō ntíꞌxe nima nto. Kunaá nto kuenta iña i vata tsi koo te ñuꞌú san iꞌxi nto. Tsí ña te nté kaa dokuika e ntánatee váꞌa nto vevii, é kuān sá kaa ntuví sāꞌa. Ini nto ve, tsi xáꞌvī ña kade tsiñu iñá nto kaikan kuetsi kuenta iña nto, é ña ni ntáꞌvi nɨɨ nto ña dā ixkadá tsiñu ña iña nto. Xuva kō, ña é kadē kûꞌve iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ne, tēkú ña tsi dóo uꞌvi ntákuvi ña ntáde tsiñu iña nto, ña e éni ntaꞌví nto. Ñá tē nté kaa váꞌa o intóo nto ñuxiví sa. Da mii kuēꞌen tsi dodíni idé nto. Ēꞌxí vaꞌā ntó vata kaa kɨtɨ kaeꞌxi déꞌen diꞌna dá kaꞌnī ñá tɨ. Dɨvi ntō né, dōto tsi tsiꞌi kuétsi nto ña e dóo vaꞌá ñaꞌa. Xéꞌe ntō doxiꞌí ña, ña é ña tuvi kuétsi ī né, ntē ña ni nadáꞌan ña kúñu ñā.
É kūtíi o kuntetu ō ne, é kāꞌan ntâꞌví ō
Ntá tsi dɨvi nto, tāꞌan kó, na kūtíi nto kuntetu nto da nté nainu xtuku Tóꞌo kō, vata tsī ó de ña kaiꞌxi tsɨ́kɨn san é kākutíi ña kantétu ña é tɨɨ̄n ña kɨtɨ i san da nté tē xee ntúvi daví san. Na kūtíi ntō dɨ. Ñá xtuvī mii nto é kuintiꞌxe nto, tsi é vevií nainu xtuku Tóꞌo kō.
Ení ko, ñá kāꞌan ntée nto taꞌan nto vata koo é ña táꞌxi Xuva ko ntō é ntōꞌo nto. Tsí doko sa xée ña é tāꞌxi ña. 10 Koto nto nté ō kutíi ña kaꞌán naa Xuva ko kídaā da dóo ntóꞌo ña. 11 Xoꞌō ne, ntákaꞌan o tsi dóo diní ña, xoo é kākutíi e ntóꞌo i. É tēkú nto nté ō kutíi ñá nanī Joó san. Ini nto tsi náxnuu viko Xuva ko ñā da kúvi ntóꞌo ña. Tsí Xuva kō ne, dóo kantuntaꞌví ini ña kō ne, kataꞌxi ña ko é vāꞌá dɨ.
12 Na tēkú vaꞌā nto sáꞌā, taꞌan ko. Ñá ku natekū nto Uva kō, nté e dukún kān, nté ñūꞌu san. Na kuinī nto é kāꞌan nto é nuu é ntaā í vata koo é dá kāꞌan nto tsí nuu é ntaā í ne, na kūntaa ntíꞌxe. Te kāꞌan nto tsí ñaꞌa ne, kuan kōo ntiꞌxe é ñaꞌa, vata koo é ña taꞌxi Xuva ko nto é ntōꞌo nto.
13 Te iō ntó e dóo ntántoꞌo nto ne, kaꞌan ntáꞌvi nto. Te iō ntó e dóo diní nto ne, kata nto nchuꞌún Xuva kō. 14 Te iō ntó e dóo vitá o ini nto ne, kana nto ñatā, ña ntákuintiꞌxe i san, na kāꞌan ntâꞌví ña iña ña nchokuví san. Na nakūtsi nuu ña ña asete kuenta iña Xuva ko. 15 Te kākuintiꞌxe váꞌa ña kakaꞌan ntâꞌví san ne, ntuváꞌa ña nchokuví san, tsí Xuva ko naxntitsī ñá ña. Te iō kuetsí ña ne, kada kaꞌnu iní Xuva ko ni ñā. 16 Dukuān ne, káꞌan nto ni tāꞌan nto nee iña é kuētsí nto. Kaꞌan ntáꞌvī ntó iña taꞌan ntó ne, na kāꞌan ntâꞌví ña iña nto dɨ, vata koo é ntuváꞌa nto. Tsi ñá te nté kaa kaidiáꞌvi te kanɨɨ̄ nima ñá kakaꞌan ntâꞌví ña, ña e dóo vaꞌá nuu Xuva ko. 17 Ña é kāꞌan naa Xuva ko kídaā, ña é nani Ēliá ne, ñatii vata tsi ntáa o xoꞌō. Kanɨɨ̄ nima ñá kaꞌan ntâꞌví ña kídaā é ña kɨɨn dávi ne, uni kuía ntē dáva é ña nī kɨɨn kuéꞌen tsi daví san. 18 Kidáā ne, kaꞌan ntâꞌvi xtúku ña é na kɨ̄ɨn daví san ne, taxnuu Xuva ko dāví san. Kidáā né, ēꞌnu é tātá ñaꞌa san.
19 Ntōꞌo táꞌān kó, te iō nto é ntákudana nto itsi é nuu é ntaā í san ne, te tūku ñaꞌa kanantiko koō ñá nto é kuintīꞌxe xtuku ntó ne, 20 dɨvi ñā é kanantiko koō ñá ña é iō kuetsí i, ña é kaika itsi kini kaa ne, na kūtuni ña tsí kanakáku ña ña doxiꞌí san ne, ñá kunāá ka ña, tsí kada kaꞌnu iní Xuva ko ni ña, kuān te dóo kueꞌe kuétsi ñā.